logo
logo bip
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Mosinie z siedzibą Pl. 20 Października 1; 62‑050 Mosina reprezentowany przez Burmistrza Gminy Mosina. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail burmistrz@mosina.pl, telefonicznie pod numerem 618-109-550 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@mosina.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:
 
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Okres przechowywania danych
Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5 lat
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Rekrutacja pracowników
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Przyjmowanie i publikowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
6 lat
Pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przyznawanie ulg z tytułu nabycia gruntów rolnych, ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność
 • Ustawa z 22 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie granic nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, zarząd nad drogami publicznymi
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Okres nie dłuższy niż 30 dni
Rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej w CEiDG
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Szacowanie szkód łowieckich, usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypłata odszkodowań
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców, sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wysyłanie newsletter'a
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
Udział w zajęciach, konkursach, konsultacjach, promocjach itp.
 • Zgoda osoby której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
 
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.