logo
logo bip

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

POMYŚL O ŚRODOWISKU - ODDAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 

Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu.

Zebrane w  ten sposób baterie i akumulatory należy przekazać bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym np. do PSZKO, zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321 w. 41 lub 697-888-420).

Poniżej udostępniamy link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod którym dostępny jest wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów:

 

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytych baterii przenośnych ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, powodujących u człowieka wiele chorób, w tym również chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/11/2017 15:04:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 00:44:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 00:46:21)

INWENTARYZACJA AZBESTU


POMYŚL O ŚRODOWISKU - USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO OTOCZENIA

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • rak oskrzeli,
 • rak płuc,
 • międzybłoniak opłucnej,
 • zmiany opłucnowe.

 

USUŃ BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie wyznacza termin składania wniosków o bez­płatne usunięcie azbestu. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

pok. nr 11, email: anita.cwiklinska@mosina.pl ,

tel. 61 8109 546 oraz 61 8109 500.

Dowiedz się więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Poniżej kilka praktycznych informacji pomocnych w postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest:

 1. Inwentaryzacja
Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  • podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

 1. Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

 1. Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi na zewnątrz budynku, np: dachy i elewacje
Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy:
  • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi;
  • nie są w sposób widoczny „zestarzone", co charakteryzuje się wypłukaniem spoiwa cementowego i odsłonięciem słabo związanych z podłożem włókien azbestu;
  • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie (w odniesieniu do wyrobów tzw. „miękkich " - ich zawilgocanie).
Zachęcamy do pobierania formularzy, niezbędnych do przedkładania odpowiednim instytucjom w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac utylizujących azbest lub w celu ustawowego informowania urzędów państwowych o posiadanych wyrobach azbestowych na danej nieruchomości i o ich stanie.

Formularz inwentaryzacji azbestu
 
     
Formularz oceny stanu azbestu  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 18:18:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 00:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:00:10)

ZBIÓRKA AZBESTU

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem
 pdf
     
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 
     
Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 

     
Regulamin
 
     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/03/2018 09:37:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/03/2018 11:49:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:57:00)

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY MOSINA

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego „CZO SELEKT" od dnia 1 stycznia 2017 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Gminy Mosina ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 


Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

     
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej


     
Oświadczenie
     
Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/11/2017 10:59:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 00:08:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 01:08:01)

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Karta usługi
 
   
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

     
Zestawienie przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2009 r. - 2019 r.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:57:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/11/2017 23:03:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 14:33:04)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Gminy Mosina informuje o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz samą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mosina złożyli deklarację. Zdarzają się również sytuacje, w których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób.

Osoby, które nie złożyły deklaracji mogą zostać wezwane do jej złożenia, a w przypadku niedokonania tej czynności po wezwaniu przez organ podatkowy, organ ten może wyznaczyć karę porządkową w wysokości 2.800,00 zł.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji lub jej uzupełnienie, zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (Pl. 20 Października 1 w Mosinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) oraz na stronie internetowej bip.mosina.pl .

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy Mosina, które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny pod nr 618-109-567 oraz 618-109-545.

 

 • 1 stycznia 2017 roku zmienił się indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat
 • Wysokość opłat nie ulega zmianie
 • Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych nie ulegają zmianie

 

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie lub w Gminnym Centrum Informacji, a także listownie oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numerem rachunku bankowego, o którym poinformujemy w oddzielnej korespondencji. Prosimy z dniem 1 stycznia 2017 roku o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT".

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż z dniem 1 czerwca 2018 r. zwiększeniu uległy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych do wysokości 13,00 zł miesięczne za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz do wysokości 26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkująca daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w związku ze zmianą stawek opłat osoby, które już wcześniej złożyły deklarację o wysokości opłaty nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji. O zmianie stawek wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do wypełniania ręcznego)
  pdf
     
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do wypełniania elektronicznego. UWAGA! - może być konieczne otwarcie pliku poza przeglądarką internetową)
 

     
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 22:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/11/2017 15:02:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/12/2018 08:19:41)