logo
logo bip

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Gminy Mosina informuje o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz samą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mosina złożyli deklarację. Zdarzają się również sytuacje, w których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób.

Osoby, które nie złożyły deklaracji mogą zostać wezwane do jej złożenia, a w przypadku niedokonania tej czynności po wezwaniu przez organ podatkowy, organ ten może wyznaczyć karę porządkową w wysokości 2.800,00 zł.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji lub jej uzupełnienie, zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (Pl. 20 Października 1 w Mosinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) oraz na stronie internetowej bip.mosina.pl .

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy Mosina, które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny pod nr 618-109-567 oraz 618-109-545.

 

  • 1 stycznia 2017 roku zmienił się indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat
  • Wysokość opłat nie ulega zmianie
  • Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych nie ulegają zmianie

 

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie lub w Gminnym Centrum Informacji, a także listownie oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numerem rachunku bankowego, o którym poinformujemy w oddzielnej korespondencji. Prosimy z dniem 1 stycznia 2017 roku o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT".

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosi:

  • 10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
  • 20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do wypełniania ręcznego)
   pdf
     
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do wypełniania elektronicznego. UWAGA! - może być konieczne otwarcie pliku poza przeglądarką internetową)
 

     
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina