logo
logo bip

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Mosińskiej Biblioteki Publicznej zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biblioteki, jej strukturę organizacyjną i zasady zarządzania.

§2

Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o:

1. Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123: z późn. zm.).

2. Art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca l 997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn.zm.).

3. Art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.).

4. Art.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26. poz. 306 z późn. zm.).

5. Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

6. Regulamin Organizacyjny Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

7. Zakładowy Regulamin Wynagradzania Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

§ 3

1. Mosińska Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką wykonuje zadania określone w Statucie zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Mosina.

2. Biblioteka jest Samorządową Instytucją Kultury Gminy Mosina, posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru z numerem 2, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

3. Biblioteka posiada siedzibę w Mosinie przy ul. Dworcowej 4.

4. W obrębie Biblioteki działa pięć filii wiejskich w: Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku i Wiórku.

§4

Biblioteka prowadzi działalność z zakresu czytelnictwa i kultury na zasadach zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o bibliotekach.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE PRACY BIBLIOTEKI

§ 5

I. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Gminy Mosina, który sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora i dokonuje okresowej oceny jego pracy.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Biblioteki na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności.

4. W czasie nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem, chorobą lub innymi przyczynami zastępuje Go wyznaczony pracownik.

§6

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.

2. Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor Biblioteki zatrudnia pracowników zgodnie z kwalifikacjami odpowiednio do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji.

4. Dyrektor Biblioteki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników na podstawie przepisów prawa pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego.

5. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków i kompetencji pracowników ustala Dyrektor.

6. Kompetencje i zasady działania pracowników określają zakresy czynności przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy - teczki osobowe.

§7

1. Strukturę i skład organizacyjny oraz powiązania służbowe i zasady podporządkowania ujmuje graficznie Schemat Organizacyjny Mosińskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu jako załącznik Nr 1.

2. Biblioteka organizuje wykonanie swoich zadań w oparciu o programy i plany pracy.

3. Dokumentacja związana z planowaniem obejmuje: program działania i plan pracy Biblioteki z filiami: upowszechnianie czytelnictwa, zakup książek, działalność kulturalno-oświatową oraz współpracę z innymi instytucjami.

§8

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

Do zakresu działania dyrektora należą w szczególności:

1. Przedkładanie Burmistrzowi programów działania Biblioteki oraz planu i rozliczenia finansowego,

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami oraz stowarzyszeniami z terenu Gminy Mosina w zakresie objętym Statutem Biblioteki,

3. Przedkładanie Wojewódzkiej Bibliotece planów pracy oraz sprawozdań z ich wykonania,

4. Wydawania zarządzeń ogólnych o charakterze wewnętrznym oraz regulaminów dotyczących organizowania i funkcjonowania Biblioteki oraz wykonywania przepisów i zarządzeń władz zwierzchnich,

5. Programowanie i planowanie działalności Biblioteki,

6. Przygotowanie i nadzór nad wykonaniem planu finansowego Biblioteki,

7. Organizowanie i koordynowanie pracy Biblioteki,

8. Składanie sprawozdań i informacji z działalności Biblioteki,

9. Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opisami wyrażającymi stanowisko Biblioteki,

10. Tworzenie warunków do realizacji zadań oraz terminowości ich wykonania,

11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami z terenu Gminy Mosina,

12. Odpowiedzialność za prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych,

13. Dysponowanie majątkiem środkami budżetowymi Biblioteki w ramach obowiązujących przepisów prawa,

14. Celowe i racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

15. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych,

16. Dbałość o efektywność i dyscyplinę pracy.

§9

Do zakresu działań Głównego Księgowego należy prowadzenie całokształtu spraw finansowych, a w szczególności:

1. Prowadzenie rachunkowości księgowej Biblioteki na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

2. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych na zewnątrz przez Bibliotekę,

3. Opracowanie projektów planów finansowych Biblioteki,

4. Prowadzenie wewnętrznej kontroli w zakresie nieprawidłowości obiegu dokumentów stanowiących przyjęcie lub wydanie środków pieniężnych,

5. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo księgową Biblioteki i czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości,

6. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów stanowiących podstawę wydania środków pieniężnych,

7. Systematyczne informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej biblioteki,

8. Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz sporządzanie na tej podstawie analiz,

9. Opracowywanie projektów planów finansowych modernizacji i remontów,

10. Przygotowanie do wypłaty rachunków i innych dokumentów finansowych,

11. Opracowanie dokumentów do wyliczania wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników,

12. Zatwierdzanie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Bibliotekę.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

1. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych pracowników ustala Dyrektor Biblioteki w oparciu o Regulamin i Schemat Organizacyjny Biblioteki.

2. Czynności o charakterze przygotowawczym opracowują poszczególni pracownicy we własnym zakresie.

3. Czynności związane z działalnością placówki wykonują pracownicy zgodnie z zakresem obowiązków.

4. Czynności administracyjno-biurowe wykonuje wyznaczony pracownik.

§ 11

Informacje o działalności Biblioteki można uzyskać na stronie internetowej www.bibliotekamosina.pl

§ 12

Regulamin Organizacyjny uzupełniają inne dokumenty normujące wewnętrzną organizację Biblioteki.

§ 13

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi samorządowej instytucji kultury.

§ 14

1. Regulamin Organizacyjny Biblioteki wymaga opinii Burmistrza Gminy Mosina, na podstawie projektu przedstawionego przez Dyrektora Biblioteki.

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Przynoga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:34:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:43:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Lucyna Jakś (22/01/2018 13:59:42)

Z dniem 15 stycznia 2018 roku wprowadzam nowy regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki oraz regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, zgodnie z załącznikami:

 • Teczka 011 – Organizacja własnej biblioteki
 • Zakładka 0110 – Regulaminy wypożyczalni

Traci moc Regulamin Biblioteki z dnia 20.05.1983 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Przynoga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lucyna Jakś (16/01/2018 11:30:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:43:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:30:25)

Regulamin Mosińskiej Biblioteki Publicznej


§ 1. Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, zwanej dalej „Biblioteką”. Zbiory Biblioteki udostępniane są na zewnątrz i na miejscu w Bibliotece w Mosinie, tzn. w Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziale dla dzieci; oraz w pięciu filiach wiejskich: w Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej i Rogalinku.
 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
§ 2. Prawo korzystania
 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
 2. Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 3. Pozostałe osoby prawo do korzystania z wypożyczeń uzyskują po opłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł. Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, art. 14, ust. 2, pkt 3. Odstępstwa od tego punktu mogą nastąpić jedynie w szczególnych wypadkach, po uprzednim napisaniu pisma z prośbą o zwolnienie z kaucji wraz z zawartą w piśmie motywacją.
 4. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do: okazania dowodu tożsamości, czytelnego wypełnienia Zobowiązania czytelniczego i złożenia na niej podpisu potwierdzającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Bibliotekioraz potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 6. Konto czytelnika jest aktualne przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu przerejestrowaniu.
 7. Do konta wydawana jest Karta czytelnika. Jednorazowa opłata za wydanie Karty wynosi 5 zł. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny - 2 zł 50 groszy.
 8. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty czytelnika czytelnikowi przysługuje nowa Karta z opłatą jak w ust.7.
 9. Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub stałego miejsca zamieszkania. 
§ 3. Wypożyczanie
 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 3. Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 4. Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 5. Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 6. Trzy dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek czytelnik może otrzymać przypomnienie mailowe.
 7. W przypadku nie zwrócenia w terminie wypożyczonych książek czytelnik otrzymuje upomnienie mailowe, telefoniczne lub pisemne. W wypadku pisemnego monitu czytelnik pokrywa koszt wysłania wiadomości.
 8. W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (lektury, podręczniki, nowości…).
 10. Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać wypożyczeń we wszystkich pozostałych placówkach.
 11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone.
 12. Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 13. Rezerwacja po upływie 7 dni jest anulowana.
 14. Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką – linijką. Zakładki znajdują się na stoliku ze zwrotami książek.
 15. Niepełnoletni czytelnicy mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, przy korzystaniu z katalogów, itp.
§ 4. Wypożyczanie międzybiblioteczne
 1. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych zamówionych z innych bibliotek ponosi czytelnik.
 2. Biblioteka, która zamawia nasze materiały biblioteczne, pokrywa koszty przesyłki.
 3. Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.
§ 5. Usługi internetowe
 1. Każdy czytelnik do konta założonego w Bibliotece zyskuje dostęp z katalogu on-line.
 2. Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
§ 6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek
 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub udostępnionych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł.
 2. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić: w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową, w przypadku książki popularno-naukowej 3-krotną aktualną wartość rynkową.
 3. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej treści przydatną w bibliotece.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.
§ 7. Korzystanie z Kącika Czytelniczego
 1. Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
 5. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.
§ 8. Dostęp do Internetu
 1. W czytelni w Mosinie i Filiach można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników przy komputerze.
§ 9. Ochrona danych osobowych
 1. Czytelnik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną jego danych osobowych.
 2. Czytelnik zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
 3. Czytelnik wyrażający wolę założenia indywidualnego konta internetowego zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną i jej Filie jego danych osobowych i na otrzymywanie informacji mailowych, dotyczących wypożyczonych, rezerwowanych lub zamawianych pozycji.
 4. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych z obsługą biblioteczną i ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. Czytelnik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji wykorzystywania ich w innym celu niż te ujęte w p. 4.
§ 10. Przepisy porządkowe
 1. Dzieci do lat sześciu mogą przebywać w Bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 2. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Za mienie prywatne użytkownika Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnego zażalenia względnie życzenia.
 5. Korzystanie na terenie biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem z komputera (laptopa) na terenie Biblioteki.
 7. Użytkownik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w bibliotece zbiorów bibliotecznych.
 8. Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.
§ 11. Postanowienia końcowe
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek bibliotekarzy.
 3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Przynoga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/09/2012 22:00:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:43:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:14:34)
Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.
 §1.
Zasady korzystania
 1. Z punktu dostępu do Internetu może korzystać bezpłatnie każdy użytkownik w godzinach otwarcia biblioteki ze wsparciem oraz pod nadzorem bibliotekarza. Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to wyłącznie zarejestrowany czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy zapoznaje się z niniejszym regulaminem, którego znajomość potwierdza wpisem do Rejestru użytkowników, podając swoje imię i nazwisko oraz godzinę rozpoczęcia sesji.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych, niezbędnych w procesie kształcenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. Bibliotekarz jest uprawniony do zbierania danych osobowych użytkownika w celach statystycznych.
 5. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego, jednak bez możliwości podłączenia się do sieci informatycznej biblioteki.
 6. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera może zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane oraz przesłać je na swoje konto poczty internetowej. Informacje nie zapisane lub zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 §2.
Ograniczenia
 1. Osoba korzystająca ze stanowiska ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
 2. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw. Nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych nośników danych.
§3.
Odpowiedzialność użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z udzielonymi wskazaniami, chronić go przed uszkodzeniem. W razie umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania Osobom nie stosującym się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu.
 3. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Przynoga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lucyna Jakś (16/01/2018 11:49:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:43:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 21:45:02)