logo
logo bip
Status prawny
 
Uchwała Nr IX/55/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 marca 2015 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 163) Rada Miejska  w Mosinie uchwala:
 
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MOSINIE
 
§ 1.
 
   1. Dane organizacyjne
 
1)  Nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
2) Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej: Mosina.
3)  Obszar działania: Gmina Mosina.
4)  Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina.
 
2. Przedmiot działalności
 
Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w szczególności jest:
1)  niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana  na pomoc osobom i rodzinom w zakresie tworzenia warunków sprzyjających poprawie ich bytu i usamodzielniania się,
4)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
5)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6)  postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
7) realizacja  „Gminnych   Programów   Profilaktyki  i  Przeciwdziałania Alkoholizmowi",
8)  realizacja „Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii",
9)  realizacja „Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie",
10) realizacja Gminnych Programów Wspierania Rodziny,
11) zadania z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
12) zadania z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
13) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego,
14) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
15) przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego,
16) zadania dotyczące  wspierania rodziny.
§ 2.
 
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
 
§ 3.
 
Traci moc Uchwała Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

 
 
UZASADNIENIE
 
 
Nowe zadania nałożone na ośrodki pomocy społecznej na podstawie ustaw: o dodatkach mieszkaniowych, Prawo energetyczne oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymagają zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Z uwagi na powyższe traci moc Uchwała Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, a uchwalenie nowego z uwzględnieniem zmian jest w pełni zasadne.
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/01/2005 10:17:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/06/2011 15:43:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (02/04/2015 13:23:12)