logo
logo bip
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw
Kolejnym zadaniem jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z póz. zm.) jest funkcja asystenta rodziny.
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (11/03/2015 08:35:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/03/2015 12:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (21/10/2015 08:47:13)
DODATEK ENERGETYCZNY
 
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
 
Wymagane załączniki:

1)  wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

2) kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.
 
Informujemy, że weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), które zwalnia osoby starające się o dodatek energetyczny z koniecznośći uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (17/09/2014 10:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/09/2014 13:09:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (25/03/2015 13:23:26)
I. Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
 
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota  514 zł, wartości obowiązują od 1 października 2015r. (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).
 
II. Ogólny tryb postępowania:
 
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.
Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.
Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 
W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
• opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w tym punkcie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
• opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu,
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
- należnego podatku,
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
288,00 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2015r.).
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 
III Świadczenia z pomocy społecznej

1. Świadczenia pieniężne:
 
Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż: 604 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2015r.). 
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.
Do dochodu osoby ubiegającej się o zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.
 
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.
 
Zasiłki celowe
Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).
 
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie
Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane:
 • w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
 • w formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.
 2. Świadczenia niepieniężne
 
Schronienie
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
 
Ubranie
Osoba lub rodzina ma prawo do ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
 
Posiłek
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Przedmiotowa pomoc jest udzielana w ramach realizacji wytycznych wynikających z uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221), stanowiących podstawę uchwalenia przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 30 stycznia 2014 r. uchwały Nr LV/385/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz uchwały Nr LV/386/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
Na terenie gminy Mosina pomoc w formie dożywiania prowadzona jest całorocznie przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych a także dla rodzin w trudnej sytuacji bytowej.
Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywa posiłek w szkole lub przedszkolu lub innym wskazanym przez szkołę miejscu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując o tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaj pomoc w formie bonów żywnościowych lub zasiłku celowego na zakup żywności.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki zdrowotne ośrodek pomocy społecznej opłaca za osoby:
 • pobierające zasiłek stały,
 • posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które spełniają kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, które nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innych tytułów.
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, wymienionymi wyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
 1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
 2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
 
Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
 
Praca socjalna, poradnictwo i pomoc instytucjonalna
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, są to świadczenia fakultatywne. Bezpłatne konsultacje prawne z zakresu pomocy społecznej udzielane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz.11.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 
Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
Osobę w/wym kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (18/02/2009 11:03:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/06/2011 11:41:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (21/10/2015 08:57:45)
PRZEMOC W RODZINIE
 
         „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie", zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w Gminie Mosina stworzony został „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie" oraz powołano zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest pomoc osobom, których przemoc dotknęła.
 
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz upoważnioną osobą do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina" jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie. 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1)  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2)  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
      celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3)   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
      pomocy w środowisku lokalnym,
5)  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Osoby dotknięte przemocą, bądź osoby będące świadkami przemocy w rodzinie, mając na uwadze dobro i godność człowieka, mogą zgłosić problem do wymienionych wyżej instytucji, celem podjęcia działań zmierzających do likwidacji przemocy w rodzinie oraz objęcia pomocą osób, których ta przemoc dotyczy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (17/11/2011 08:37:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/11/2011 14:30:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (21/10/2015 08:59:33)
Zmiany w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
 
Od dnia 1.01.2016r. obowiązują nowe rozporządzenia:
 
1)      rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284),
 
2)      rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229).
 
Od 1.01.2016r. wprowadzono do ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatkowe świadczenie „ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE".
 
     Ponadto od 1.01.2016r. rodziny, u których nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego mogą ponownie ubiegać się o świadczenia rodzinne,  z uwagi na wejście w życie przepisu tzw. „złotówka za złotówkę", polegającego na tym, że świadczenia rodzinne umniejszone będą o kwotę równą wartości przekroczenia kryterium dochodowego.
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 
Zasiłek rodzinny
 
Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.
 
Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:
 
1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 
1) 18 roku życia;
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza netto kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
 
W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium dochodu o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 89,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
 
Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.
 
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
 
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się dziecka.
 
Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.
 
W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Dokumentu takiego nie muszą przedstawiać opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka.
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:
 
1)  24 miesiące kalendarzowe;
2)  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3)  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 400,00 zł. Za niepełne miesiące kalendarzowe świadczenie wypłacane jest w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Dodatek przyznawany jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesiąc jego pobierania.
 
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje z rodziców lub opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, przysługuje jeden dodatek.
 
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 
1)  drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2)  ojciec dziecka jest nieznany;
3)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje także pełnoletniej osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją lub zostały zasądzone alimenty od obojga rodziców dziecka.
 
Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 185,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 na wszystkie dzieci.
 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.
 
Świadczenie przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego i wypłacane jest miesięcznie w kwocie 90,00 zł.
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 
1)  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie:
 
1) 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osobą ucząca się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 100,00 zł na każde dziecko.
 
W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne tj. najpóźniej do 31 października danego roku. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest świadczeniem przysługującym przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. O dodatki ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osobą ucząca się w związku z:
 
1)  zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, miesięcznie w kwocie 105,00 zł na dziecko;
2)  dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej, miesięcznie w kwocie 63,00 zł na dziecko.
 
 
Druk wniosku można pobrać z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 3)

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 
1)   matce albo ojcu,
2)  opiekunowi faktycznemu dziecka,
3)  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4)  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 
1)  rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)  nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)  nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochody i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 
1)  nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od  1.05.2014r. 800,00 zł oraz dodatek do świadczenia w wysokości 200,00zł miesięcznie.
Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca sie świadczenie w wysokości 1/30 świadczenia miesięcznego za każdy dzień.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 
 1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 
 1. osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
c) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
d) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
e) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
f) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.";
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
1)  kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
3)  kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
4)  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Wyżej wymienione dokumenty należy składać w formie kopii (oryginały do wglądu). Kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postepowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 
Druk wniosku można pobrać z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 3)
 
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.
 
Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
 
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
-   z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Druk wniosku można pobrać z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 3)


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (18/02/2009 11:11:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/01/2012 14:43:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (05/01/2016 09:22:46)
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. , poz. 859 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1)  obywatelom polskim;
2)  cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.


Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
1)  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika:
2)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1)  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2)  zawarła związek małżeński.
Druk wniosku można pobrać z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Hertmanowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (18/02/2009 11:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/01/2012 14:43:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (21/10/2015 09:08:16)
DODATKI  MIESZKANIOWE
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 966 z późn. zm )
 
 
Osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku mieszkaniowego zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie  - Działu Świadczeń Rodzinnych  wraz z dokumentem tożsamości i składa wypełnione druki:
1)      wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku - wniosek do pobrania w OPS Mosina,
2)      deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego - druki do pobrania w OPS Mosina,
3)      druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 4 strona wniosku,
4)      informację zarządcy/ właściciela budynku dotyczącą technicznego wyposażenia lokalu
(nie dotyczy budynków komunalnych i spółdzielczych).
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero), tzn.:
- wypis z księgi wieczystej lub/i akt notarialny,
- umowa najmu,
- decyzja o przydziale,
- spółdzielcze prawo do lokalu,
- umowa podnajmu,
- umowa użyczenia,
- orzeczenie sądowe o prawie do lokalu,
- orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego itp.
2) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku.
INNE DOKUMENTY:
1)      dokument potwierdzający uprawnienie do powiększenia powierzchni normatywnej o 15 m2, tj.:
-          orzeczenie o grupie inwalidzkiej i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszaniu się na wózku inwalidzkim, lub:
-          orzeczenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności potwierdzającego powyższe okoliczności.
 
2)      dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu w miesiącu, w którym składany jest wniosek - opłacany czynsz, świadczenia (prąd, c.o. woda i inne)
 
3)      w domu jednorodzinnym poza ww. dokumentami zobowiązany jest  przedłożyć :
- zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
- rachunki dotyczące wydatków za c.o., wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych
i płynnych.
 
ZARZĄDCA BUDYNKU ZOBOWIĄZANY JEST:
1)      podać aktualny numer konta bankowego (na które będzie mógł być przelewany dodatek mieszkaniowy),
2)      podać informację o stanie zadłużenia czynszowego (względnie jego braku),
3)      wypełnić druk ("informacja zarządcy / właściciela dot. technicznego wyposażenia lokalu") pozwalający wyliczyć prawidłową kwotę czynszu (dotyczy wyłącznie lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy).
 
DOKUMENTY DO USTALENIA DOCHODU
1)      wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach według udostępnionego wzoru lub inne dokumenty potwierdzające wysokość tych dochodów,
2)      emerytura, renta: decyzja (oryginał + ksero), odcinki z 3 miesięcy (oryginały do wglądu + ksero), zaświadczenia z ZUS,
3)      alimenty: wyrok sądu lub decyzja organu wypłacającego zaliczki alimentacyjne, odcinki potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie objętym deklaracją  o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie,
4)      uczniowie szkół średnich i wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku,
5)      zasiłki rodzinne i dodatki pielęgnacyjne: decyzje ZUS, 
6)      dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
7)      w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
8)      w przypadku korzystania z pomocy OPS: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń,
9)      w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy,
10)  zaświadczenie od zleceniodawcy umowy- zlecenia lub inne.
 
DEFINICJA DOCHODU
 
Art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi: "Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego."

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
PRAWO DO UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO MAJĄ OSOBY:
 1. Posiadające tytuł prawny do lokalu,
 2. Spełniające kryterium metrażowe, tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;
 3. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
 4. Spełniające kryterium dochodowe - rok 2015 - naj. em. 880,45 zł; przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - dla osób samotnych nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1540,79 zł - dla rodzin nie przekraczający 125% kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1100,56 zł; jeżeli dodatek wynosi poniżej 2% najniższej emerytury 17,61 zł - dodatek nie przysługuje.
1)       norma dla 1 osoby - 35 m2 + 30% = 45,5m
2)       norma dla 2 osób - 40 m2 + 30% = 52m
3)       norma dla 3 osób - 45 m2 + 30% = 58,5m
4)       norma dla 4 osób - 55 m2 + 30% = 71,5m
5)       norma dla 5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5m
6)       norma dla 6 osób - 70 m2 + 30% = 91 m
7)       w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób niż 6, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Zgodnie z uchwałą Nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010 r. (ogłoszona - 25.08.2010 r., wejście w życie  8.09.2010 r.)
Zarządzenie Nr GG.00501.39.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 kwietnia
Podstawowa stawka czynszu za 1 m 2 najmu lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Mosina wynosi 3,86 zł, na wioskach wynosi 3,47 zł.
 

Skutki prawne:
1. Wygaśnięcie decyzji
W myśl art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.):
- zgon klienta pobierającego świadczenie,
- utrata przez klienta tytułu prawnego do zajmowania lokalu,
- wyprowadzenie się klienta z lokalu,
powoduje wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
2. Wznowienie postępowania i zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych powoduje zgodnie z art. 145 i 151 Kodeksu postępowania administracyjnego wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją przyznającą to świadczenie i konieczność ponownego rozpatrzenia wniosku. Odmowa przyznania dodatku lub korekta jego wysokości skutkuje wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
3. Wstrzymanie wypłaty
Zgodnie  z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.). W przypadku stwierdzenia, że uprawniony nie opłaca na bieżąco różnicy między wysokością opłat za lokal a przyznanym dodatkiem, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli to nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa.
4. Pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia
W myśl art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku złożenia niekompletnych dokumentów wnioskodawca jest proszony o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
5. Wywiad środowiskowy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589), podczas wywiadu środowiskowego ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy jest zobowiązany okazać właściwą legitymację. Konsekwencją wykrycia dysproporcji między stanem faktycznym a wykazanym we wniosku, może być wydanie decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, bądź skorygowanie wysokości przyznanego świadczenia.
Druk wniosku można pobrać z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (18/02/2009 11:06:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/09/2011 14:34:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (25/03/2015 13:39:05)