logo
logo bip
Podstawy prawne działania
1)      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  z późn. zm.),
2)      Ustawa z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
3)       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
4)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
5)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
6)      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114  z późn. zm.),
7)      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966  z późn. zm.),
8)      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
9)      Ustawa z dnia z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.),
10)  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1286 r.),
11)  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
12)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
13)  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)
14)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1182, z późn. zm.),
15)  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 583 z późn. zm.),
16)  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
17)  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
18)  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.),
19)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.),
20)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
21)  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.),
22)  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1619 z późn. zm.),
23)  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
24)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/04/2004 11:57:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/04/2011 14:52:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (21/10/2015 08:38:29)