logo
logo bip
Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania
Ewidencja spraw, niezbędne rejestry oraz składnica akt prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 2.01.2009 r. Nr OPS-OR-01-0161/1/09 w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie zasad i trybu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach wynikają z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność zachowania tajemnicy.
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie są prowadzone następujące rejestry i ewidencje:
 • Uchwał
 • Zarządzeń Kierownika
 • Regulaminów
 • Skarg i wniosków;
 • Upoważnień i pełnomocnictw;
 • Korespondencji i przesyłek ( przychodzących i wysyłanych);
 • Czasu pracy pracowników;
 • Szkoleń i kursów;
 • Godzin nadliczbowych
 • Wyjść prywatnych;
 • Wyjść służbowych;
 • Delegacji służbowych;
 • Umów i zleceń;
 • Decyzji zasiłków celowych i celowych  specjalnych
 • Decyzji zasiłków stałych
 • Decyzji zasiłków okresowych
 • Decyzji w sprawach usług opiekuńczych
 • Składek zdrowotnych
 • Skierowania do DPS wraz z odpłatnością
 • Zapewnienia schronienia  osobom bezdomnym
 • Wywiadów środowiskowych
 • Pomoc kombatantom i osobom represyjnym
 • Dłużników alimentacyjnych
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Świadczeń pielęgnacyjnych
 • Zasiłków rodzinnych z dodatkami
 • Dodatków mieszkaniowych
 • Zaświadczeń;
 • Planów i sprawozdań
  
Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Pozostałe informacje publiczne, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy Ośrodka, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Hertmanowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (18/02/2009 14:45:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/02/2009 11:39:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (20/02/2009 11:39:20)