logo
logo bip
Regulamin organizacyjny
Zarządzenie Nr BG. 00501.37.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  22 marca  2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie  Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr BG. 00501.312.2016 z dnia 11 lipca 2016r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Załączniki:


Zmiany:


 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/09/2003 13:14:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (29/07/2010 07:44:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (01/08/2019 06:55:34)