logo
logo bip
Audytor Wewnętrzny
Audytor Wewnętrzny (AW)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 128
tel. 61 8109 504
 

Pracownicy Referatu:
 
Justyna Kaczmarczyk - Kierownik
 

Zadania Referatu:
 
Audytor Wewnętrzny przeprowadza ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonuje czynności doradcze.
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
 1. Przygotowanie do zatwierdzenia przez Burmistrza rocznego planu audytu wewnętrznego.
 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie planu oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek Burmistrza poza planem audytu wewnętrznego.
 3. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
 4. Sporządzanie sprawozdań po zakończeniu zadań zapewniających.
 5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonywanie oceny dostosowania działań kontrolowanych podmiotów do zgłaszanych przez audytora i zatwierdzanych przez Burmistrza uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu z audytu.
 6. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji:
  1. stałe akta audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych,
  2. bieżące akta audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
 7. Wykonywanie czynności doradczych zleconych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
 8. Opiniowanie, na wniosek Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych organów Gminy.
 9. Współpraca z kontrolerami i audytorami zewnętrznymi.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:07:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 19:14:07)