logo
logo bip
Referat Finansowo - Budżetowy
Referat Finansowo - Budżetowy (FB)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10 i 116.
tel. 61 8109-510
 

Pracownicy Referatu:
 
Maria Borowiak - Skarbnik
Agnieszka Chełminiak - Z-ca Skarbnika
Żaneta Biała - Inspektor
Katarzyna Marcinkowska - Inspektor
Monika Smelkowska-Kaczmarek - Inspektor
Iwona Dubert - Inspektor
Honorata Przybylska - Inspektor
Joanna Jarecka - Inspektor
Renata Pawlikowska - Inspektor
Mirosława Walasiak - Inspektor
Magdalena Batura - Inspektor
Ewelina Waligórska - Inspektor
Agnieszka Buśko - Podinspektor
Ewa Kowalewska - Podinspektor
Joanna Jerzyńska - Inspektor
Marzanna Szymańska - Inspektor
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
 2. Przygotowywanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 3. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
 4. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
 5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
 6. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
 7. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 8. Ewidencjonowanie na urządzeniach księgowych stanu mienia komunalnego;
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 10. Rozliczenie inwentaryzacji;
 11. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
 12. Przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 13. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 14. Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT;
 15. Wystawianie faktur i dokumentów obciążeniowych;
 16. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
 17. Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
 18. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
 19. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
 20. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
 21. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
 22. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu prowadzonych spraw;
 23. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
 24. Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw;Bieżąca aktualizacja ewidencji podatników;
 25. Windykacja należności cywilnoprawnych;
 26. Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu;
 27. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych zatrudnionych pracowników;
 28. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie pobieranych podatków;
 29. Współpraca z ZUS w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne;
 30. Prowadzenie zadań z zakresu udzielania dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych;
 31. Opracowywanie programu współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok;
 32. Prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza na dany rok planem;
 33. Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

 

Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/09/2003 15:01:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 09:01:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 17:55:44)