logo
logo bip

Referat Mienia Komunalnego (MK)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. 121 i 122.
tel. 61 8109-526
mk@mosina.pl


Pracownicy Referatu:

Anna Pawlicka-Różańska - Kierownik
Agata Wencel - Socha - Inspektor
Katarzyna Frydrychowicz - Inspektor
Anna Pietruszyńska - Inspektor
Grzegorz Suszczyński - Podinspektor
Klaudia Maćkowiak - Inspektor
Sylwia Bartnikowska - Podinspektor

 

Zadania Referatu:

 1. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego w zakresie spraw  prowadzonych w Referacie;  
 2. Prowadzenie rejestru dróg gminnych;
 3. Składanie w imieniu Gminy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;
 4. Obciążanie użytkowników nieruchomości  lokalowych za bezumowne korzystanie;
 5. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu;
 6. Bieżąco uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego;
 7. Przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji budowlanej dróg, infrastruktury technicznej oraz budynków, budowli i urządzeń będących własnością Gminy wraz z dokonywaniem przeglądów technicznych wymaganych określonymi przepisami prawnymi;
 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów  w tym oznakowanie dróg, ulic i mostów oraz placów;
 9. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu;
 10. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy;
 11. Oddawanie nieruchomości w najem, użyczenie i trwały zarząd;
 12. Uzgadnianie planu remontów dotyczących gminnego zasobu nieruchomości administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;
 13. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
 14. Sprzedaż mieszkań komunalnych;
 15. Przyjmowanie wniosków o przydział lokali, i ich rejestracji oraz aktualizacja rejestru osób oczekujących na mieszkania;
 16. Współpraca z Komisją Mieszkaniową  oraz Zarządcą mieszkań komunalnych;
 17. Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale komunalne;
 18. Przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych do zasobów gminy;
 19. Nadzór nad świetlicami wiejskimi i współpraca z Zarządcą.
 20. Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów kubaturowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (niebędących własnością AQUANET S.A.), placów zabaw, targowiska i innych;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa, w tym cmentarzy komunalnych.
 22. Koordynowanie i przygotowanie decyzji zgody na wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie dróg gminnych,
 23. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego;
 24. Koordynowanie i przygotowywanie uzgodnień   na budowę infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących mienie gminne.
 25. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu;
 26. Realizacja zadań z zakresu transportu publicznego.


Fomularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 13:37:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 13:43:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:09:38)