logo
logo bip
Referat Organizacyjny
Referat Organizacyjny (OR)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (nowa część budynku), pok. nr 104, 105 i 107.
tel. 61 8109-500
 

Pracownicy Referatu:
 
Monika Kujawska - Kierownik
Agnieszka Fajfer - Inspektor
Halina Kałmucka - Podinspektor
Magdalena Nowak - Pomoc administracyjna
Justyna Rosić - Pomoc administracyjna
Tadeusz Waliszak - Rzemieślnik specjalista
Iwona Jurczyk - Robotnik gospodarczy
Anita Tuliszka - Robotnik gospodarczy
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza;
 2. Obsługa posiedzeń zwoływanych przez Burmistrza;
 3. Zapewnienie sprawnej pracy sekretariatu Burmistrza i zastępcy, rejestrowanie korespondencji kierowanej do Burmistrza, rozdzielanie i przekazywanie prasy;
 4. Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie korespondencji przekazywanej pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu i poczty elektronicznej;
 5. Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie;
 6. Wysyłanie korespondencji na zewnątrz;
 7. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
 8. Racjonale gospodarowanie kadrami i funduszem płac;
 9. Prowadzenie spraw płacowych związanych z umowami o pracę;
 10. Prowadzenie ewidencji umów cywilno - prawnych;
 11. Prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu;
 12. Organizowanie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników;
 13. Organizacja badań okresowych pracowników;
 14. Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy;
 15. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących kompetencji;
 16. Bieżąca weryfikacja zasad obiegu dokumentów w Urzędzie;
 17. Nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, zasadami archiwizacji dokumentów;
 18. Ewidencji i rozliczania czasu pracy;
 19. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu statystyki publicznej i składanych w tym zakresie sprawozdań;
 20. Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, księgi kontroli zewnętrznych.
 21. Prowadzenie rejestru umów, o którym mowa w Rozdziale XI, niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie;
 22. Nadzór nad pieczęciami i tablicami urzędowymi;
 23. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 24. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu i ochrona mienia Urzędu;
 25. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów;
 26. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz ewidencja zakupionych pozycji książkowych;
 27. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bhp, a w szczególności:
 1. okresowa analiza bhp
 2. zgłaszanie wniosków dotyczących bhp
 3. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy
 4. organizacja szkoleń bhp dla pracowników.
 1. Przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez instytucje zewnętrzne oraz innych do celów wewnętrznych Urzędu w zakresie określonym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz uregulowania wewnętrzne zawarte w Zarządzeniach Burmistrza Gminy Mosina.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/09/2003 15:05:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 09:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:29:10)