logo
logo bip
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu (OP)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-580
 

Pracownicy Referatu:
 
Anna Balcerek-Kałek - Kierownik
Marlena Chmielewska - Z-ca Kierownika
Lidia Baraniak - Inspektor
Anna Wojnowska - Inspektor
Katarzyna Leszczyńska - Inspektor
Agata Lubowicka - Inspektor

 
Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.
 2. Projektowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących granic obwodów szkół.
 3. Koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;
 4. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych;
 5. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego;
 6. Rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin;
 7. Kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc;
 8. Współdziałanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, wizytatorami Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami mającymi wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówek oświatowych.
 9. Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola;
 10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
 11. Prowadzenie postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w ustawowym zakresie.
 12. Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli
 13. Organizowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 14. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 15. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
 16. Zapewnienie w budżecie Gminy i przekazywanie szkołom środków na wypłacenie stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia sportowe.
 17. Przeprowadzanie konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych;
 18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie regulaminów kształtujących politykę płacową dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.
 19. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy Mosina.
 20. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
 21. Prowadzenie statystyki oświatowej;
 22. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;
 23. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 24. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi;
 25. Nadzór merytoryczny nad otrzymywanymi przez Gminę notami obciążeniowymi z tytułu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych;
 26. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw;
 27. Nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę;
 28. Nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
 29. Bieżąca analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, prowadzenie kontroli finansowej.
 30. Promowanie potencjału, osiągnięć i działań Gminy Mosina w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promocji, w tym:
  1. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno- informacyjnych,
  2. udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo- promocyjnych;
  3. współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją.
 31. Organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Gminy;
 32. Promocja walorów turystycznych Gminy.
 33. Współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów.
 34. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych.
 35. Koordynacja prowadzenia i aktualizowania oficjalnej strony miejskiej w Internecie.
 36. Prowadzenie kampanii społecznych kształtujących pozytywny wizerunek Gminy.
 37. Nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych;
 38. Nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu oraz koordynacja ich wdrażania;
 39. Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury;
 40. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w mieście;
 41. Realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej Gminy;
 42. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji;
 43. Opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza.
 44. Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz Mosińską Biblioteką Publiczną.

 

Formularze wniosków:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/04/2004 12:33:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 09:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:31:16)
Gminne Centrum Informacji (GCI)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 618-192-746
gci@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Karolina Adamczyk-Pięta - Inspektor - Koordynator
Beata Tomczak - Pomoc administracyjna
 

Zadania GCI:
 
Do zadań Gminnego Centrum Informacji należy w szczególności:
 1. Organizacja i koordynowanie pracy Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie.
 2. Koordynacja pracy w Centrum Kształcenia w Nowinkach oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Świątnikach.
 3. Wykonywanie zdań z zakresu pośrednictwa pracy.
 4. Udział w projektach szkoleniowych, mających na celu aktywizacje społeczności lokalnej w różnych zakresach.
 5. Promocja przedsiębiorczości.
 6. Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu informacji turystycznej.
 8. Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz Mosińską Biblioteką Publiczną.

Formularze wniosków:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 14:14:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 14:18:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:37:40)