logo
logo bip
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa (PP)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 119 i 120
tel. 61 8109-571
 

Pracownicy Referatu:
 
  - Kierownik
Marcin Matysiak - Inspektor
Renata Burda - Inspektor
Hanna Bober - Podinspektor
Justyna Piosik-Zawiślak - Podinspektor
Stanisław Chrust - Podinspektor
Bartosz Demski - Pomoc administracyjna
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa należy w szczególności:
 1. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 2. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał o przystąpienie do sporządzania miejscowych planów, zmian do nich i studium.
 4. Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów.
 5. Wydawanie zaświadczeń, o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 6. Prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 7. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 8. Ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 10. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 11. Obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 12. Przygotowanie i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
 13. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna w zakresie działalności Referatu.
 14. Koordynacja prac nad opiniowaniem i uzgadnianiem strategii, programów, planów opracowywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.
 15. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z opracowaniem i realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 16. Współpraca ze służbami nadzoru budowlanego nie dotyczy współpracy związanej z realizacją inwestycji gminnych.
 17. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości, w ramach postępowań prowadzonych przez Referat Geodezji i Nieruchomości.

 

Formularze wniosków:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/01/2004 14:06:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/08/2010 12:51:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/07/2019 14:15:17)