logo
logo bip
 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (SO)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-565
I piętro (stara część budynku), pok. nr 117 i 118
so@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Małgorzata Pietrzak-Doruch - Kierownik
Maria Górna - Inspektor
Agata Turkiewicz - Inspektor
Monika Kuciak - Podinspektor
Małgorzata Stańczak - Inspektor
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 1. Zadania w zakresie ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym:
  1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie oraz o wykreślenie wpisu,
  2. wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG,
  3. przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego,
  4. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina,
  5. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina.
  6. Wprowadzanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na transport drogowy i działalność taksówek osobowych,
  7. Prowadzenie rejestru „innych obiektów" w których świadczone są usługi hotelarskie.
 2. Zadania z zakresu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym:
  1. przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń,
  2. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  3. prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o wydanie decyzji na cofnięcie zezwoleń oraz o wydanie decyzji na wygaśnięcie zezwoleń,
  4. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,.
 3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i opracowywanie informacji wynikających z zadań Referatu.
 4. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
  1. organizowanie badań profilaktycznych,
  2. prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne,
  3. organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie.
 5. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 6. Zdania z zakresu ewidencji ludności :
  1. Załatwienie zgłoszeń meldunkowych dotyczących:
   • zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
   • wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
   • wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
  3. Występowanie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskami o nadanie numer PESEL oraz upowszechnianie tych numerów.
  4. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów;
  5. Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
  6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 7. Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych:
  1. Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych.
  2. Występowanie o produkcję dowodów osobistych.
  3. Wydawanie dowodów osobistych.
  4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
  5. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
  6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
  7. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 8. Prowadzenie stałego rejestru wyborców:
  1. Sporządzenie sprawozdań o stanie rejestru wyborców.
  2. Aktualizacja rejestru wyborców.
  3. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestru wyborców.
  4. Udostępnienie rejestru wyborców.
  5. Załatwianie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  6. Sporządzenie spisów wyborców.
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 10. Przyjmowanie wniosków i wydawanie "Mosińskiej Karty Rodziny 3 +".


Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kula (30/08/2004 13:11:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:00:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/07/2019 14:14:35)