logo
logo bip
Referat Zarządzania Bezpieczeństwem (ZB)
I piętro (stara część budynku), pok. nr 130
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-503
 

Pracownicy Referatu:
 
Krzysztof Kaczmarek - Kierownik
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych należy w szczególności:
 1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:
  1. monitorowanie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy,
  2. planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa,
  3. koordynacja działań wspólnych Policji i Straży Miejskiej,
  4. współpraca z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  5. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
  6. utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizowanie planów Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpowodziowej, Ewakuacji/ Przyjęcia Ludności I i II stopnia,
  2. całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  3. obsługa administracyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  4. współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
  5. ostrzeganie i alarmowanie ludności przez zagrożeniami,
 3. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  2. organizowanie i prowadzenie gminnych ćwiczeń, szkoleń i manewrów OSP,
  3. czuwanie nad realizacją badań lekarskich i ubezpieczeniem członków OSP i samochodów pożarniczych,
  4. nadzorowanie szkoleń z zakresu p.poż. pracowników Urzędu Miejskiego,
 4. w zakresie spraw obrony cywilnej:
  1. przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej gminy,
  2. opracowywanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej, Ochrony Zabytków, Ewakuacji /Przyjęcia Ludności III stopnia,
  3. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  4. nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej,
  5. współdziałanie z administracją samorządową, rządową i wojskową w zakresie obrony cywilnej,
  6. organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny,
 5. w zakresie spraw obronnych:
  1. organizowanie akcji kurierskiej,
  2. planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa,
  3. aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz Planu przemieszczenia GSK do ZMP oraz Planu ochrony i obrony stanowiska,
  4. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy,
  5. przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i wojny,
  6. planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
  7. prowadzenie spraw gminy w zakresie obronności państwa,
  8. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 6. w zakresie kwalifikacji wojskowej:
  1. prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i udział w kwalifikacji wojskowej,
  2. uczestniczenie w pracach powiatowej komisji lekarskiej,
  3. przygotowanie decyzji w sprawach uprawnień żołnierzy i osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz członków ich rodzin,
  4. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji Kurierskiej.

 

Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/04/2004 12:45:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 08:47:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:47:55)