logo
logo bip
Straż Miejska
Straż Miejska (SM)
ul. Krotowskiego 16; 62-050 Mosina
kom.: 501 467 312
tel. 61 8197-855
straz.miejska@mosina.pl
 
Pracownicy Straży Miejskiej:
 
Jarosław Dobicki - Komendant Straży Miejskiej
Mikołaj Zyk - młodszy inspektor SM
Włodzimierz Głuchy - starszy inspektor SM
Damian Pietruszewski - młodszy inspektor SM
Rafał Filipowicz - strażnik SM
Jakub Skibiński - strażnik SM
Julia Myślicka - młodszy strażnik SM
Michał Salamon - aplikant SM
Grażyna Cichocka - młodszy inspektor SM
 
Zadania Straży Miejskiej:
 
Do zadań Straży Miejskiej należy ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia, zdrowia i mienia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczenie śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 6. współdziałania z organizatorami i innymi służbami podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, innej placówki lub do miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym;
 8. znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 9. szczególnie w okresie zimowym kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i ewentualne odwożenie ich do noclegowni;
 10. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 11. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mosinie za zgodą Burmistrza.
 12. kontrolowanie utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina;
 13. kontrola miejsc targowych i sprzedaży zgodnie z Regulaminem Targowiska z uwzględnieniem przepisów sanitarnych oraz kontrola sprzątania śmieci na targowisku i wokół niego;
 14. kontrola uiszczenia przez handlujących opłaty targowej;
 15. podejmowanie interwencji dotyczących bezpańskich i agresywnych psów oraz wobec ich właścicieli, którzy łamią przepisy porządkowe, jak również zwierząt wolno żyjących stanowiących zagrożenie dla mieszkańców;
 16. kontrola przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 17. podejmowanie interwencji w sprawie wadliwie działającego oświetlenia ulicznego, stanu technicznego dróg i znaków drogowych;
 18. prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży;
 19. wystawianie posterunków stałych przy przejściach przez jezdnię w pobliżu szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły;
 20. kontrola spokoju i porządku publicznego w miejscach najbardziej zagrożonych, szczególnie w pobliżu szkół, targowiska, osiedli mieszkaniowych samodzielnie oraz wspólnie z innymi służbami na mocy zwartych porozumień;
 21. udzielanie asysty przy czynnościach sprawdzająco - kontrolnych podejmowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie;
 22. nadzór nad osobami wykonującymi pracę społecznie użyteczną na terenie Gminy Mosina skierowanymi przez sąd w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna;
 23. pomoc przy organizacji wyborów i referendów przeprowadzanych na terenie Gminy Mosina;
 24. nadzór nad monitoringiem miejskim a w szczególności:
  1. obserwowanie obrazu z kamer usytuowanych na terenie miasta;
  2. odpowiednie zgodne z przepisami reagowanie na każde ujawnione wykroczenie przestępstwo oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej;
  3. odpowiednie reagowanie na zdarzenia mogące mieć znaczenie dla stanu spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście;
  4. zabezpieczenie pomieszczeń monitoringu przed wstępem osób nieuprawnionych;
  5. archiwizacja zdarzeń dla potrzeb Sądów, Prokuratury i Policji;
  6. bieżące informowanie przełożonych o awariach urządzeń monitorujących;

 

Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/04/2004 07:38:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:39:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 19:20:02)