logo
logo bip
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 113 i 112
tel. 61 8109-560
usc@mosina.pl
 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego:
 
Marzena Obst - Kierownik
Alicja Sroka - Zastępca Kierownika
 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów, wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z ww. akt, a także załatwienie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności:
  1. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
  2. przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli nupturientów, co do stanu ich wiedzy dotyczącego istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. wystawienie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi;
  4. wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
  5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
  6. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem;
  7. prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych tych ksiąg oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń;
  8. sporządzenie aktów stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
  9. wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;
  10. sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie sporządzonego aktu stanu cywilnego;
  11. odtworzenie treści aktu stanu cywilnego;
  12. unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie;
  13. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  14. administracyjna zmiana imion i nazwisk.
 2. Sporządzanie i wysyłanie życzeń z okazji narodzin dziecka i urodzin jubilatów.
 3. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 4. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań statystycznych.
 5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 6. Przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego.


Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/04/2004 14:18:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:51:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 17:15:06)