logo
logo bip
Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Udostępnienie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty:
Dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.
Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organ gminy.


Odpowiedzialny Referat:
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
pl. 20 Października 1,
I piętro, pok. 117, 116 i 118
tel. 61 8109-565


Opłaty:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL następuje:          

a) nieodpłatnie:

 • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
 • komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, określonych w odrębnych przepisach,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
b) odpłatnie:
 • osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym - w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Za udostępnienie jednostkowych danych opłata wynosi 31,00 zł i jest płatna na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie nr:
26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku.

Podstawa prawna:
 • art. 217 i 218  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
 • art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),
 • art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za  udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Inne informacje:                                      
Dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kula
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kula (12/02/2009 11:41:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/02/2009 11:11:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/10/2017 21:31:57)