logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR GG.00501.530.2014.BT.

            Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 stycznia 2014r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina  będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013. 594 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.

 

  §2.

Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.174.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

§3.

Wykonanie powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

        

         §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

                      `                                 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.530.2014.BT Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

 

 

  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Tomczak-Taisner
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (29/01/2014 11:04:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/01/2014 14:17:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (29/01/2014 11:04:55)