logo
logo bip

                                                                                                           Mosina, 6 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DWUSTOPNIOWEGO NA NAJEM BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W MOSINIE, UL. DWORCOWA 3, NA DZIAŁCE NR EWID. 1933/9, NA OKRES 10 LAT, OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R.

1.Oferent - konsorcjum firm: Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS" Zbigniew Ewa Andrusiak, spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, w imieniu których działa lider konsorcjum, tj. Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, reprezentowany przez Ryszarda Matuszkiewicza

spełnił warunki III przetargu i został zakwalifikowany do II etapu - licytacji ustnej stawki czynszu - III przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni 1320,20 m², zlokalizowanego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na nieruchomości, tj. działce nr. ewid. 1933/9, obręb Mosina, stanowiącej własność Gminy Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00022304/2, od dnia 1 stycznia 2014 r., na okres 10 lat, w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ), z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  1. W dniu 6 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00 w sali nr 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 odbył się II etap III przetargu, czyli licytacja ustna stawki czynszu na najem przedmiotowego budynku w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Licytację rozpoczęto od stawki wywoławczej czynszu miesięcznego netto w wysokości 10,80 zł za 1 m² wynajmowanej powierzchni ( słownie: dziesięć złotych 80/100).

Postąpienie minimalne określono w wysokości 0,20 zł za 1 m² wynajmowanej powierzchni ( słownie: dwadzieścia groszy).

       Uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.