logo
logo bip
Sprzedaż mienia gminnego
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
o przetargu na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina.
 
Przedmiotem przetargu jest:
Sprzedaż drewna opałowego w ilości 165 m3, w cenie zgodnej z zarządzeniem z zarządzeniem Nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 r., zmieniającym zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.
Asortyment drewna opałowego stanowi drewno mieszane różnych gatunków.
Minimalna cena drewna dla sortymentu S4 wynosi: 48,30 zł brutto za 1 m3.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 165 m3 wynosi: 48,30 zł brutto za 1 m3.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Warunki przetargu:
 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do godz. 14:00.
 4. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA CENOWA - sprzedaż drewna opałowego, stanowiącego własność Gminy Mosina", należy złożyć z sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina (pokój nr 107).
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Oferta winna zawierać (wg załączonego wzoru):
  1. Imię, nazwisko i adres, nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,
  2. dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,
  3. ofertę cenową kupna drewna,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
  5. podpis oferenta.
 7. Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godzinach od 10:00 - 14:00, w miejscu jego składowania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 618 109-545.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2018 r., o godz. 14:10 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 110.
 9. Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, oferenci złożą oferty dodatkowe z podaniem nowej ceny nie niższej niż cena pierwszej oferty. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, a jeśli oferty dodatkowe w dalszym ciągu będą w tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.
 10. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany pisemnie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Gmina Mosina powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży drewna.
 11. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do:
  1. uiszczenia opłaty za drewno w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany w niej rachunek bankowy,
  2. odbioru drewna, w tym dokonania załadunku i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności.
 12. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest: Dominika Grząślewicz-Gabler, tel. 618 109-545, e-mail: dgabler@mosina.pl oraz Pani Martyna Tonińska, tel. 618 109-547, e-mail: martyna.toninska@mosina.pl
 13. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 14. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 15. Do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia przed terminem składania ofert.
Załączniki do ogłoszenia o przetargu:
 1. Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf ,
 2. Istotne warunki umowy sprzedaży - załącznik nr 2.pdf .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 11:55:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 12:03:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 12:03:27)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (19/07/2018 14:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/07/2018 14:53:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (19/07/2018 14:53:38)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/06/2018 13:35:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 13:46:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (14/06/2018 14:19:22)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/06/2018 13:32:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 13:45:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 14:04:21)
OŚ.6130.33.2018.DG
Mosina, dnia 30 marca 2018 r.
 
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy przetargu na:
Sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina"
 
Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w dniu 2018-03-30 o godzinie 14:00  upłynął termin na składanie pisemnych ofert w przetargu na sprzedaż 165 m3 drewna opałowego.
Minimalna cena drewna dla sortymentu S4, stanowiącego przedmiot przetargu: 85,86 zł brutto za 1m3 drewna.
 
W ramach przetargu nie została złożona żadna oferta
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:46:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:47:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:47:52)

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na: „Sprzedaż drewna opalowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:08:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:08:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:09:11)
 
 
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.301.2016.AS
Burmistrza Gmina Mosina
z dnia 20 czerwca 2016r.
 
 
Załączniki do Regulaminu:
 
1) Pełnomocnictwo dla małżonka

2) Oświadczenie uczestnika przetargu

 
3) Wniosek o zwrot wadium

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (15/07/2016 11:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)