logo
logo bip
 
GG.68401.9.2014.PS                                                                                                                                                           Mosina, dnia 9 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ  
 
Z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 444 obręb Pecna zapisanej w KW PO1M/00031270/0 jako własność Gminy Mosina.   Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu z powodu braku wpłat wadium na wyżej wymienioną nieruchomość.