logo
logo bip
Stan mienia komunalnego
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Protokołu Inwentaryzacyjnego Nieruchomości NR 4/2015 Sporządzonego w związku  zamiarem nabycia nieruchomości przez Gminę Mosina, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.). Do wyłożonego protokołu można składać uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mosina, pokój nr 125, tel. 618 109 574. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Mosina ww. nieruchomości.

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (23/11/2015 13:26:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/11/2015 14:59:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (25/11/2015 12:35:27)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Tomczak-Taisner
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (25/04/2014 09:56:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (25/04/2014 10:01:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (25/04/2014 10:01:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (05/04/2013 11:28:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:45:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:48:23)
Informacja o stanie mienia komunalnego   na dzień 31 grudnia 2011  r.
____________________________________________________________________________________
Dotyczące praw majątkowych
 
 
 
Lp
 
 
 
Opis mienia wg grup rodzajowych
 
 
Łączna ilość
(m2,ilośćobj.)
Wartość szacunkowa w tys. Zł
stanowiąca
własność gminy
 
 
Prawa własności
 
 
Mienie w zarządzie
 
 
Wierzytel-ność
 
 
Użytkowanie wieczyste
w  tys. zł
 
 
Najem użyczenie
 
 
dzierżawa
 
 
 
Inne użytkowanie
 
 
Uzyskane dochody
Od 1.01.11 r.
Do 31.12.11r.
 
 
 
Plan dochodów
2012 r.
 
 
Plan nakładów 2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
grunty rolne
        365 223
         857,86
      830,30
-
-
-
3,3
     24,26
-
        27,56
         30,32
-
2
 
drogi, ulice, chodniki
 
     2 442 080
 
   20 865,00
 
  20 865,00
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
3
lasy
          90 730
         635,11
       635,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
place, tereny zielone, zieleń publiczna
 
        691 502
 
     1 970,22
 
   1 970,22
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
5
ogrody działkowe
 
        126 855
 
     1 268,55
 
       -
 
-
 
-
 
      1 268,55
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
6
tereny rekreacyjne
 
                              
        139 922
 
     1 345,14
     
 
 
-
 
-
 
-
 
1 345,14
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
7
działki budowlane
 
           
       986 635
 
     7 597,85
 
   6 959,05
-
-
       
     618,74
 
20,06
-
-
 
     9 328, 22
 
11 396,93
 
8
działki przemysłowo- handlowe
 
     4 225 018
 
   22 298,31
 
21 591,21
 
-
 
-
 
     622,54
        
 
84,56
 
 
-
 
-
 
622,53
 
 715,70
 
9
cmentarze
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Inne
        
        201 923
   
     1 408,39
 
   1 408,39  
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
11
OGÓŁEM
     9 269 888
   58 246,43
 54 259,28
-
-
    2 509,83
1 453,06
24,26
-
 
12 142,95
 
12
budynki mieszkalne
 
37
 
   10 333,30
 
         -
 
10 333,30
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
       25,60   
 
-
13
budynki niemieszkalne
 
24
 
 
     2 007,17
 
 
         - 
 
 
  2 007,17
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
14
obiekty szkolne
 
14
 
 
  28 218,25
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
28 218,25
-
-
-
15
obiekty przedszkolne
 
5
 
     3 711,20
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
3 711,20
 
-
 
-
 
-
 
16
 
 
ośrodki kultury
 
2
 
     3 141,39
 
-
 
-
 
-
 
-
 
         -
 
-
 
3 141,39
 
-
 
-
-
 
17
 
 
ośrodki sportu i rekreacji
 
3
 
                               
     1 106,39
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
    1 106,39
 
-
 
-
 
-
18
 
obiekty służby zdrowia
 
1
  
     1 663,17  
 
-
 
-
-
 
1 663,17
-
-
-
-
-
 
19
 
placówki usługowo-handlowe, świetlice
 
 
14
 
 
 
   4 389,87
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
4 389,87
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
20
Inne
3
      963,64
 
-
-
-
-
-
      963,64
-
-
-
 
21
sieć wodociągowa i sanitarna
 
269 077
 
 
89 252,85
 
34 699,58
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
 54 553,27
 
-
 
-
 
-
22
sieć cieplna
-
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
-
 
-
 
-
 
-
 
 
23
wysypiska śmieci
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
24
środki transportowe
 
5
 
     226,13
 
     226,13
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
25
 
Ogółem wartość majątku
Gminy
 
 
 
203 259,79
 
 
 89 184,99
 
 
12 340,47
     
 
 
-
 
 
      2 509,83
 
 
   7 506,10
 
 
 
       24,26
 
 
91 694,14
 
    
9 978,31
 
 
12 168,55
 
 
 
II . Dane dotyczące  udziałów  w   spółkach  i   akcjach
 
Gmina wniosła w 1999 r. w formie aportu nieruchomość gruntową o wartości 3.095.000,00 zł, położoną we wsi  Krosno, o powierzchni  2.4962 ha  jako udział do spółki " Mosińskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością.
Gmina Mosina jest akcjonariuszem  Spółki Akcyjnej  "Aquanet".  Na podstawie  księgi akcyjnej AQUANET S.A. wg stanu na dzień 31 października 2007 r. Gmina posiada 74518984 akcje Spółki o wartości 74.518.984,00 zł  co stanowi 8,69% udziału w kapitale zakładowym.
 
III. Dane o zmianach w stanie  mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
 
Informację o stanie mienia  komunalnego w zakresie  gruntów sporządzono na podstawie prowadzonego  w programie  RMKM pt. "Rejestr mienia komunalnego" Gmina przejęła w 2011 r. mienie o łącznej  powierzchni : 102 609 m2 . Przejecie nastąpiło na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Wielkopolskiego - z mocy prawa, decyzji komunalizacyjnych.
W 2011 r. sprzedano z posiadanego mienia 119 724 m2 .
Stan mienia w zakresie  gruntów wynosi na dzień 31.12.2011 r. -   9.269.888 m2 .   
Sporządziła : E. Jędrzejczak
2012.01.20
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (22/05/2012 13:01:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/05/2012 13:07:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:48:41)
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/07/2011 08:57:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/07/2011 11:49:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:51:48)

 

 

 

I.                     Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 r.

 

II.                   Dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach

 

 

Gmina wniosła w 1999r. w formie aportu nieruchomość gruntową o wartości 3.095.000,00 zł, położoną we wsi Krosno, o powierzchni 2,4962 ha jako udział do spółki „ Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

III.                 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

 

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone wg stanu na dzień 31 października 2005r. w odniesieniu do mienia jakie zostało skomunalizowane prawomocnymi decyzjami komunalnymi oraz w zakresie dróg przejęte na własność Gminy, z mocy prawa, na podstawie ostatecznych decyzji podziałowych.

W roku 2005r. zostało sprzedanych z posiadanego mienia 34345 m2 , w tym 26439 m² pod działalność przemysłową.

Na 2006r. przygotowano dalszą ofertę sprzedaży mienia głównie pod   nowe tereny mieszkaniowe, rekreacyjne i handlowe oraz pod działalność gospodarczą.

Priorytetowym działaniem Gminy w 2006r. będzie pozyskanie inwestorów gwarantujących nowe miejsca pracy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:50:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:51:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:50:52)