logo
logo bipOŚ.6140.17.2019

Ogłoszenie

z dnia 8 października 2019 r.

 

Gmina Mosina kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina.

        I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina oraz wprowadzaniu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez właścicieli psów do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

      II.            Warunki przystąpienia do współpracy z Gminą Mosina:

1.       Wykonanie usługi będzie miało miejsce w gabinecie weterynaryjnym zlokalizowanym na terenie Gminy Mosina.

2.       Wszczepienie elektronicznych identyfikatorów psom zostanie wykonane przez lekarzy weterynarii.

3.       Zakup urządzeń identyfikacyjnych (czipów) wliczony jest w koszt wykonywanej usługi i leży po stronie Wykonawcy.

4.       Urządzenia identyfikacyjne (czipy) powinny być zgodne ze standardami ISO 11784/11785, posiadać certyfikat CE oraz zatwierdzenie ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt.

5.       Szczegółowe warunki zasady współpracy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

   III.            Kryterium oceny ofert: akceptacja wszystkich warunków ogłoszenia.

 

   IV.            Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

     V.            Informacje dodatkowe:

1.       Kwota jaką Gmina Mosina zamierza przeznaczyć na wykonanie jednorazowej usługi, o której mowa w pkt. I ogłoszenia wynosi 35,00 złotych brutto.

2.       Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług.

3.       Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, będzie faktura VAT Wykonawcy wystawiona w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.

4.       Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5.       Koszt usługi pokrywa Gmina Mosina.

6.       Całkowita ilość planowanych do wykonania zabiegów wynosi 4 286 szt.  Ilość zabiegów przypadająca na poszczególnych Wykonawców uzależniona od ich ilości złożonych ofert.

 

   VI.            Warunki składania ofert:

1.       Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 18 października 2019 r., do godz. 14:00.

2.       Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługa trwałego elektronicznego oznakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina”, należy złożyć z sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina (pokój nr 107).

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.       Oferta winna zawierać:

1)    Imię, nazwisko i adres, nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,

2)    dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,

3)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami ogłoszenia oraz przedmiotem zamówienia,

4)    podpis oferenta.

5.       Po wyborze ofert, Gmina Mosina powiadomi oferenta/ów o terminie i miejscu podpisania umowy/ów.

6.       Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Pani Krystyna Panek, tel. 618 109-546, e-mail: krystyna.panek@mosina.pl oraz

Pani Martyna Tonińska, tel. 618 109-547, e-mail: martyna.toninska@mosina.pl.

8.       Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

9.       Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia przed terminem składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia:

1.       Formularz oferty -  załącznik nr 1,

2.       Projekt umowy – załącznik nr 2.……………………………

    (miejscowość i data)

OFERTA

przystąpienia do realizacji usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina

1.       Imię i nazwisko/Nazwa oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

2.       Adres oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………….                                      NIP: ………………………………….

Numer telefonu: ……………………..                                      fax: …………………………………..

e-mail: ……………………………….

3.       W związku z ogłoszeniem z dnia 8 października 2019 r., na usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina składam ofertę na świadczenie usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina oraz wprowadzaniu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez właścicieli psów do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, za wskazaną w ogłoszeniu cenę 35,00 zł brutto za jedną usługę.

4.       Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią ogłoszenia, wyjaśnień oraz jego modyfikacji i nie wnoszę (-imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte.

5.       Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty, oraz że wyceniłem (-liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptuję (-emy) warunki określone w zapytaniu.

6.       Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu oraz wszelkimi jego zmianami, akceptuję (-emy) i nie wnoszę (-imy) żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte.

 

 

 

                                                                                                          ……….………………………

podpis oferenta


                                                                                                                                                      

 

 

 

UMOWA Nr OŚ.6140.17.2019, OŚ. …. .2019

 

 

w dniu …………………2019 r. w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina reprezentowaną przez:

zastępcę Burmistrza Gminy Mosina – Adama Ejchorsta

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –Marii Borowiak    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”

NIP: 777-31-54-370

a

……………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………,

NIP ………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina.

2.       Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 będzie miało miejsce w gabinecie weterynaryjnym, którym dysponuje Wykonawca na terenie Gminy Mosina.

3.       Gabinet weterynaryjny powinien być dostępny dla właścicieli psów, co najmniej przez 5 dni w tygodniu w czasie trwania umowy.

4.       Wszczepienie elektronicznych identyfikatorów psom zostanie wykonane przez lekarzy weterynarii.

5.       Usługi będą wykonywane zwierzętom posiadającym aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie i tylko w przypadkach wypełnienia przez właściciela psa formularza zgłoszeniowego Bazy Danych SAFE-ANIMAL, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Formularz uprawnia do rejestracji w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL. Wypełnienie ww. formularza jest równoznaczne ze zgodą właściciela psa na wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa przez lekarza weterynarii, o czym lekarz weterynarii poinformuje właściciela psa.

6.       Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1)      Sprawdzenie przez lekarza weterynarii przed dokonaniem zabiegu wszczepienia elektronicznego identyfikatora czy pies jest już oznakowany,

2)      Wykonanie usług polegających na podskórnej iniekcji mikroprocesorów psom przez lekarza weterynarii, posiadającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

3)      Sprawdzenie czy wszczepiony identyfikator jest sprawny,

4)      Wklejenie kodu kreskowego do formularza zgłoszeniowego Bazy Danych SAFE-ANIMAL,

5)      Wpisanie danych z wypełnionego przez właściciela psa formularza zgłoszeniowego do Bazy Danych SAFE-ANIMAL, login ……………., hasło ………………… ewentualne dokonywanie adnotacji w książeczce zdrowia psa o jego oznakowaniu (wklejenie 1 egzemplarza kodu) oraz przekazywanie właścicielom zwierząt pozostałych naklejek z kodem kreskowym,

6)      Przyjmowanie od właścicieli zwierząt wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do Bazy Danych SAFE-ANIMAL i ich przekazywanie do Zamawiającego wraz z przedkładanymi fakturami. Przekazywanie formularzy Zamawiającemu będzie następować na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą oraz wydrukami potwierdzeń wpisu do Bazy Danych SAFE-ANIMAL,

7)      Udzielanie odpowiednich wyjaśnień dotyczących zabiegu właścicielom psów,

8)      Umieszczeniu w miejscu wykonywania usługi informacji, iż jest ona wykonywana na koszt Gminy Mosina.

 1. Usługa powinna zostać zrealizowana w całości w trakcie jednego spotkania z właścicielem danego psa.
 2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 3

 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z iloczynu faktycznie zrealizowanych w okresie obowiązywania umowy usług i ceny jednostkowej usługi, ustalonej w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. złotych 00/100, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
 2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………… zł brutto, tj. …………………… zabiegów czipowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych zabiegów bez podania przyczyny.
 4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie faktura VAT Wykonawcy wystawiona w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.
 5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
 6. Strony zgodnie oświadczają, ze zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompleksowo, w oparciu o posiadany personel i sprzęt, dochowując przy tym najwyższej staranności.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej ilości mikroprocesorów, służących do elektronicznej identyfikacji zwierząt (tzw. mikroczipów) wraz z zestawami do implantacji.
 3. Mikroprocesory, o których mowa powinny być zgodne ze standardami ISO 11784/11785, posiadając certyfikat CE oraz zatwierdzone przez ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt).
 4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)       Zapewnienie Wykonawcy kodów kreskowych, a także druków formularzy zgłoszeniowych Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Odbiór tych elementów następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przekazywanie Wykonawcy ww. przedmiotów, niezbędnych do realizacji usługi będzie następować zgodnie z ustalonym przez Strony zapotrzebowaniem. Wszystkie otrzymane od Zamawiającego przedmioty związane z wykonywaniem usługi, a które nie zostały wykorzystane w czasie obowiązywania umowy podlegają niezwłocznemu zwrotowi przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wezwania. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania należytej pieczy nad przedmiotami przekazanymi przez Zamawiającego,

2)       Zapewnienie formalnego dostępu do Bazy Danych SAFE-ANIMAL (udzielenie prawa dostępu do systemu) w celu wpisywania do niej oznakowanych psów. Sprzęt informatyczny i połączenie z internetem służące do korzystania z Bazy Danych SAFE-ANIMAL zapewnia natomiast Wykonawca,

3)      Terminowa zapłata wynagrodzenia.

 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o przypadkach naruszenia prawa przy realizacji niniejszej umowy lub rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji umowy w tym wglądu do dokumentacji.
 3. Wykonawca ma obowiązek odnieść się do ewentualnych skarg na wykonywanie przez niego umowy.

§ 5

1.       Strony zgodnie ustalają, że Przedstawicielem:

1)      ze strony Zamawiającego będą Pani Krystyna Panek – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 618 109-546 oraz Pani Martyna Tonińska - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 618 109-547.

2)      ze strony Wykonawcy będzie lekarz weterynarii Pan/i ……………….……., tel. …………………..

2.       Zmiana przedstawiciela Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 6

 1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad zleconymi pracami i do koordynacji realizacji przedmiotu umowy przedstawicieli, o których mowa w § 5 ust. 1, pkt 1 niniejszej umowy.

 

Wykonawca ustala do kierowania usługami lekarza weterynarii Pana/ią …………………………………..

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

§ 7

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

1)      odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto,

2)      200,00 zł brutto za naruszenie postanowień § 1 ust. 8 niniejszej umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2.       Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

3.       Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia.

4.       Płatność lub potrącenia kar umownych z tytułu opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług objętych umową.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, gdy będzie to leżało w interesie publicznym.

§ 11

Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (10/10/2019 08:08:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/10/2019 12:38:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (10/10/2019 12:38:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (20/05/2019 10:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/05/2019 18:00:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (20/05/2019 18:00:15)
Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym przedsiębiorstwa wodociągowego Majątek Rogalin Sp. z o. o. z dnia 9 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 21 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W konsekwencji, informujemy, że od dnia 22 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 1. od 1 do 12 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,36 zł/m3 netto  tj.   3,63 zł brutto ;
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,30 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,48 zł brutto.
 1.  od 13 do 24 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,46 zł/m3 netto  tj. 3,74 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,34 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,53 zł brutto
 1.  od 25 do 36 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,56 zł/m3 netto tj. 3,84 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,57 zł brutto.
Taryfy zawierają cenę za 1m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
 • odczytu wodomierzy;
 • rozliczenia należności za wodę.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych taryf znajdują się w załączonych dokumentach:
 • decyzji organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 • wyciągu z wniosku o zatwierdzenie taryf z dnia 9 marca 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)

Komunikat o wysokości taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowegona ternie obsługiwanym przez Majątek Rogalin Sp. z o. o.,


   
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:20:21)
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie gminy Mosina.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
 1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
 2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina:  

Wysokość cen za dostarczoną wodę
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:16:30)

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI NA ROK GOSPODARCZY 2018/2019

ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROKU GOSPODARCZEGO 2017/2018

WKŁ NR 80 "SŁONKA"

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
ZAWIADOMIENIE

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:41:07)

INFORMACJA

W związku z odbywająca się kontrolą dotyczącą sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na terenach Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina informuje iż, w sytuacji braku możliwości obecności na nieruchomości w dniu kontroli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie tel. 618-109-545, 618-109-546, 618-109-547, lub Straży Miejskiej w Mosinie tel. 618-197-855.
Jednocześnie istnieje możliwość sporządzenia protokołu, w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa (pok. 11). W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
W sytuacji gdy na nieruchomości znajduje się:
 1. Zbiornik bezodpływowy:
  • umowy z podmiotem opróżniającym zbiornik bezodpływowy (dotyczy sytuacji, gdy umowa zawarta została w formie pisemnej),
  • dowody potwierdzające opróżnianie zbiornika bezodpływowego za przynajmniej 3 ostatnie wywozy nieczystości ciekłych.
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
  • o przepustowości nie przekraczającej 7,5m3 na dobę, zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy złożone do właściwego organu,
  • o przepustowości większej niż 7,5m3 na dobę, zezwolenie na budowę.
W sytuacji braku możliwości osobistego stawiennictwa prosimy o przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, oświadczenia zawierającego informacje na temat:
 • sposobu pozbywania się na nieruchomości nieczystości ciekłych wraz z kserokopiami dokumentów o których mowa w punkcie 1 lub 2 przedmiotowej informacji;
 • złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych stałych;
 • ilości oraz rasy znajdujących się na nieruchomości psów.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:32:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ NR 20 „DĄBROWA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


 1. Polowanie zbiorowe 15.10.2017 r. obwód 204 Babki;
 2. Polowanie Wigilijne 17.12.2017r. obwód 204 Babki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:04:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ „ŻBIK'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:54:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 80 „SŁONKA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Korekty:
 1. Korekta z dnia 12.X.2017 r.pdf
 2. Korekta z dnia 22.XI.2017 r.pdf
 3. Korekta z dnia 4.I.2018 r.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:49:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:51:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/02/2018 00:04:28)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ 21 „JAWOR'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 86 „SOKÓŁ'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:44:32)

Usuwanie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, która polega na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, ogrodami, parkami lub innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W  odniesieniu natomiast  do drzew i krzewów, położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni, stanowiącej element układu urbanistycznego lub ruralistycznego jako przestrzennego założenia zawierającego m.in. formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczonej w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)

Zwierzęta dzikie i bezdomne


 

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH

Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
 • skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,
 • odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

 

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.

 

Do kogo dzwonić?
 • Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
 • Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie - tel. 618 197 855, 501 467 312.
 • Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
 • Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:10:57)