logo
logo bip
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (20/05/2019 10:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/05/2019 18:00:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (20/05/2019 18:00:15)
Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym przedsiębiorstwa wodociągowego Majątek Rogalin Sp. z o. o. z dnia 9 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 21 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W konsekwencji, informujemy, że od dnia 22 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 1. od 1 do 12 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,36 zł/m3 netto  tj.   3,63 zł brutto ;
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,30 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,48 zł brutto.
 1.  od 13 do 24 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,46 zł/m3 netto  tj. 3,74 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,34 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,53 zł brutto
 1.  od 25 do 36 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,56 zł/m3 netto tj. 3,84 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,57 zł brutto.
Taryfy zawierają cenę za 1m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
 • odczytu wodomierzy;
 • rozliczenia należności za wodę.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych taryf znajdują się w załączonych dokumentach:
 • decyzji organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 • wyciągu z wniosku o zatwierdzenie taryf z dnia 9 marca 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)

Komunikat o wysokości taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowegona ternie obsługiwanym przez Majątek Rogalin Sp. z o. o.,


   
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:20:21)
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie gminy Mosina.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
 1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
 2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina:  

Wysokość cen za dostarczoną wodę
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:16:30)

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI NA ROK GOSPODARCZY 2018/2019

ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROKU GOSPODARCZEGO 2017/2018

WKŁ NR 80 "SŁONKA"

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
ZAWIADOMIENIE

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:41:07)

INFORMACJA

W związku z odbywająca się kontrolą dotyczącą sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na terenach Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina informuje iż, w sytuacji braku możliwości obecności na nieruchomości w dniu kontroli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie tel. 618-109-545, 618-109-546, 618-109-547, lub Straży Miejskiej w Mosinie tel. 618-197-855.
Jednocześnie istnieje możliwość sporządzenia protokołu, w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa (pok. 11). W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
W sytuacji gdy na nieruchomości znajduje się:
 1. Zbiornik bezodpływowy:
  • umowy z podmiotem opróżniającym zbiornik bezodpływowy (dotyczy sytuacji, gdy umowa zawarta została w formie pisemnej),
  • dowody potwierdzające opróżnianie zbiornika bezodpływowego za przynajmniej 3 ostatnie wywozy nieczystości ciekłych.
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
  • o przepustowości nie przekraczającej 7,5m3 na dobę, zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy złożone do właściwego organu,
  • o przepustowości większej niż 7,5m3 na dobę, zezwolenie na budowę.
W sytuacji braku możliwości osobistego stawiennictwa prosimy o przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, oświadczenia zawierającego informacje na temat:
 • sposobu pozbywania się na nieruchomości nieczystości ciekłych wraz z kserokopiami dokumentów o których mowa w punkcie 1 lub 2 przedmiotowej informacji;
 • złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych stałych;
 • ilości oraz rasy znajdujących się na nieruchomości psów.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:32:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ NR 20 „DĄBROWA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


 1. Polowanie zbiorowe 15.10.2017 r. obwód 204 Babki;
 2. Polowanie Wigilijne 17.12.2017r. obwód 204 Babki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:04:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ „ŻBIK'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:54:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 80 „SŁONKA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Korekty:
 1. Korekta z dnia 12.X.2017 r.pdf
 2. Korekta z dnia 22.XI.2017 r.pdf
 3. Korekta z dnia 4.I.2018 r.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:49:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:51:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/02/2018 00:04:28)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ 21 „JAWOR'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 86 „SOKÓŁ'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:44:32)

Usuwanie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, która polega na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, ogrodami, parkami lub innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W  odniesieniu natomiast  do drzew i krzewów, położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni, stanowiącej element układu urbanistycznego lub ruralistycznego jako przestrzennego założenia zawierającego m.in. formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczonej w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)

Zwierzęta dzikie i bezdomne


 

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH

Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
 • skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,
 • odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

 

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.

 

Do kogo dzwonić?
 • Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
 • Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie - tel. 618 197 855, 501 467 312.
 • Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
 • Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:10:57)