logo
logo bip
Mosina, 25 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie

Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) zawiadamia o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r. do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej  poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosinaz dopiskiem „Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego" lub poprzez platformę ePUAP.

Podanie do publicznej wiadomości polegać będzie na:
 • udostępnieniu treści projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina, w celu zgłaszania uwag oraz propozycji zmian;
 • wyłożenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego, w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia zainteresowanym, którzy mogą zgłaszać pisemne uwagi oraz propozycje zmian.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały, które wpłyną po dniu 19 lutego 2019 r. nie zostaną rozpatrzone.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego, rozpatrzone zostaną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia terminu upływu ich składania.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/01/2019 15:31:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/01/2019 15:30:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/01/2019 15:30:58)
Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym przedsiębiorstwa wodociągowego Majątek Rogalin Sp. z o. o. z dnia 9 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 21 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W konsekwencji, informujemy, że od dnia 22 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 1. od 1 do 12 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,36 zł/m3 netto  tj.   3,63 zł brutto ;
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,30 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,48 zł brutto.
 1.  od 13 do 24 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,46 zł/m3 netto  tj. 3,74 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,34 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,53 zł brutto
 1.  od 25 do 36 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,56 zł/m3 netto tj. 3,84 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,57 zł brutto.
Taryfy zawierają cenę za 1m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
 • odczytu wodomierzy;
 • rozliczenia należności za wodę.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych taryf znajdują się w załączonych dokumentach:
 • decyzji organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 • wyciągu z wniosku o zatwierdzenie taryf z dnia 9 marca 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2018 20:21:46)

Komunikat o wysokości taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowegona ternie obsługiwanym przez Majątek Rogalin Sp. z o. o.,


   
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz - Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:17:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/06/2018 00:20:21)
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie gminy Mosina.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
 1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
 2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina:  

Wysokość cen za dostarczoną wodę
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:10:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 18:16:30)

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI NA ROK GOSPODARCZY 2018/2019

ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROKU GOSPODARCZEGO 2017/2018

WKŁ NR 80 "SŁONKA"

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:07:46)
ZAWIADOMIENIE

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:07:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 23:41:07)

INFORMACJA

W związku z odbywająca się kontrolą dotyczącą sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na terenach Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina informuje iż, w sytuacji braku możliwości obecności na nieruchomości w dniu kontroli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie tel. 618-109-545, 618-109-546, 618-109-547, lub Straży Miejskiej w Mosinie tel. 618-197-855.
Jednocześnie istnieje możliwość sporządzenia protokołu, w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa (pok. 11). W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
W sytuacji gdy na nieruchomości znajduje się:
 1. Zbiornik bezodpływowy:
  • umowy z podmiotem opróżniającym zbiornik bezodpływowy (dotyczy sytuacji, gdy umowa zawarta została w formie pisemnej),
  • dowody potwierdzające opróżnianie zbiornika bezodpływowego za przynajmniej 3 ostatnie wywozy nieczystości ciekłych.
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
  • o przepustowości nie przekraczającej 7,5m3 na dobę, zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy złożone do właściwego organu,
  • o przepustowości większej niż 7,5m3 na dobę, zezwolenie na budowę.
W sytuacji braku możliwości osobistego stawiennictwa prosimy o przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, oświadczenia zawierającego informacje na temat:
 • sposobu pozbywania się na nieruchomości nieczystości ciekłych wraz z kserokopiami dokumentów o których mowa w punkcie 1 lub 2 przedmiotowej informacji;
 • złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych stałych;
 • ilości oraz rasy znajdujących się na nieruchomości psów.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:32:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:31:30)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ NR 20 „DĄBROWA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


 1. Polowanie zbiorowe 15.10.2017 r. obwód 204 Babki;
 2. Polowanie Wigilijne 17.12.2017r. obwód 204 Babki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:04:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 09:06:41)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ „ŻBIK'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:54:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:57:27)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 80 „SŁONKA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Korekty:
 1. Korekta z dnia 12.X.2017 r.pdf
 2. Korekta z dnia 22.XI.2017 r.pdf
 3. Korekta z dnia 4.I.2018 r.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:49:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:51:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/02/2018 00:04:28)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ 21 „JAWOR'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:46:52)

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 86 „SOKÓŁ'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:42:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/01/2018 22:44:32)

Usuwanie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, która polega na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, ogrodami, parkami lub innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W  odniesieniu natomiast  do drzew i krzewów, położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni, stanowiącej element układu urbanistycznego lub ruralistycznego jako przestrzennego założenia zawierającego m.in. formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczonej w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:46:01)

Zwierzęta dzikie i bezdomne


 

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH

Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
 • skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,
 • odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

 

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.

 

Do kogo dzwonić?
 • Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
 • Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie - tel. 618 197 855, 501 467 312.
 • Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
 • Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Sobańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:09:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 14:10:57)