logo
logo bip
ogłoszenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8.10.2019 w sprawie trwałego elektronicznego oznakowania psówOŚ.6140.17.2019

Ogłoszenie

z dnia 8 października 2019 r.

 

Gmina Mosina kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina.

        I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina oraz wprowadzaniu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez właścicieli psów do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

      II.            Warunki przystąpienia do współpracy z Gminą Mosina:

1.       Wykonanie usługi będzie miało miejsce w gabinecie weterynaryjnym zlokalizowanym na terenie Gminy Mosina.

2.       Wszczepienie elektronicznych identyfikatorów psom zostanie wykonane przez lekarzy weterynarii.

3.       Zakup urządzeń identyfikacyjnych (czipów) wliczony jest w koszt wykonywanej usługi i leży po stronie Wykonawcy.

4.       Urządzenia identyfikacyjne (czipy) powinny być zgodne ze standardami ISO 11784/11785, posiadać certyfikat CE oraz zatwierdzenie ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt.

5.       Szczegółowe warunki zasady współpracy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

   III.            Kryterium oceny ofert: akceptacja wszystkich warunków ogłoszenia.

 

   IV.            Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

     V.            Informacje dodatkowe:

1.       Kwota jaką Gmina Mosina zamierza przeznaczyć na wykonanie jednorazowej usługi, o której mowa w pkt. I ogłoszenia wynosi 35,00 złotych brutto.

2.       Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług.

3.       Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, będzie faktura VAT Wykonawcy wystawiona w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.

4.       Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5.       Koszt usługi pokrywa Gmina Mosina.

6.       Całkowita ilość planowanych do wykonania zabiegów wynosi 4 286 szt.  Ilość zabiegów przypadająca na poszczególnych Wykonawców uzależniona od ich ilości złożonych ofert.

 

   VI.            Warunki składania ofert:

1.       Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 18 października 2019 r., do godz. 14:00.

2.       Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługa trwałego elektronicznego oznakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina”, należy złożyć z sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina (pokój nr 107).

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.       Oferta winna zawierać:

1)    Imię, nazwisko i adres, nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,

2)    dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,

3)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami ogłoszenia oraz przedmiotem zamówienia,

4)    podpis oferenta.

5.       Po wyborze ofert, Gmina Mosina powiadomi oferenta/ów o terminie i miejscu podpisania umowy/ów.

6.       Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Pani Krystyna Panek, tel. 618 109-546, e-mail: krystyna.panek@mosina.pl oraz

Pani Martyna Tonińska, tel. 618 109-547, e-mail: martyna.toninska@mosina.pl.

8.       Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

9.       Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia przed terminem składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia:

1.       Formularz oferty -  załącznik nr 1,

2.       Projekt umowy – załącznik nr 2.……………………………

    (miejscowość i data)

OFERTA

przystąpienia do realizacji usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina

1.       Imię i nazwisko/Nazwa oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

2.       Adres oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………….                                      NIP: ………………………………….

Numer telefonu: ……………………..                                      fax: …………………………………..

e-mail: ……………………………….

3.       W związku z ogłoszeniem z dnia 8 października 2019 r., na usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina składam ofertę na świadczenie usługi polegającej na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina oraz wprowadzaniu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez właścicieli psów do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, za wskazaną w ogłoszeniu cenę 35,00 zł brutto za jedną usługę.

4.       Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią ogłoszenia, wyjaśnień oraz jego modyfikacji i nie wnoszę (-imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte.

5.       Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty, oraz że wyceniłem (-liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptuję (-emy) warunki określone w zapytaniu.

6.       Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu oraz wszelkimi jego zmianami, akceptuję (-emy) i nie wnoszę (-imy) żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte.

 

 

 

                                                                                                          ……….………………………

podpis oferenta


                                                                                                                                                      

 

 

 

UMOWA Nr OŚ.6140.17.2019, OŚ. …. .2019

 

 

w dniu …………………2019 r. w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina reprezentowaną przez:

zastępcę Burmistrza Gminy Mosina – Adama Ejchorsta

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –Marii Borowiak    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”

NIP: 777-31-54-370

a

……………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………,

NIP ………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Mosina.

2.       Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 będzie miało miejsce w gabinecie weterynaryjnym, którym dysponuje Wykonawca na terenie Gminy Mosina.

3.       Gabinet weterynaryjny powinien być dostępny dla właścicieli psów, co najmniej przez 5 dni w tygodniu w czasie trwania umowy.

4.       Wszczepienie elektronicznych identyfikatorów psom zostanie wykonane przez lekarzy weterynarii.

5.       Usługi będą wykonywane zwierzętom posiadającym aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie i tylko w przypadkach wypełnienia przez właściciela psa formularza zgłoszeniowego Bazy Danych SAFE-ANIMAL, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Formularz uprawnia do rejestracji w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL. Wypełnienie ww. formularza jest równoznaczne ze zgodą właściciela psa na wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa przez lekarza weterynarii, o czym lekarz weterynarii poinformuje właściciela psa.

6.       Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1)      Sprawdzenie przez lekarza weterynarii przed dokonaniem zabiegu wszczepienia elektronicznego identyfikatora czy pies jest już oznakowany,

2)      Wykonanie usług polegających na podskórnej iniekcji mikroprocesorów psom przez lekarza weterynarii, posiadającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

3)      Sprawdzenie czy wszczepiony identyfikator jest sprawny,

4)      Wklejenie kodu kreskowego do formularza zgłoszeniowego Bazy Danych SAFE-ANIMAL,

5)      Wpisanie danych z wypełnionego przez właściciela psa formularza zgłoszeniowego do Bazy Danych SAFE-ANIMAL, login ……………., hasło ………………… ewentualne dokonywanie adnotacji w książeczce zdrowia psa o jego oznakowaniu (wklejenie 1 egzemplarza kodu) oraz przekazywanie właścicielom zwierząt pozostałych naklejek z kodem kreskowym,

6)      Przyjmowanie od właścicieli zwierząt wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do Bazy Danych SAFE-ANIMAL i ich przekazywanie do Zamawiającego wraz z przedkładanymi fakturami. Przekazywanie formularzy Zamawiającemu będzie następować na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą oraz wydrukami potwierdzeń wpisu do Bazy Danych SAFE-ANIMAL,

7)      Udzielanie odpowiednich wyjaśnień dotyczących zabiegu właścicielom psów,

8)      Umieszczeniu w miejscu wykonywania usługi informacji, iż jest ona wykonywana na koszt Gminy Mosina.

 1. Usługa powinna zostać zrealizowana w całości w trakcie jednego spotkania z właścicielem danego psa.
 2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 3

 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z iloczynu faktycznie zrealizowanych w okresie obowiązywania umowy usług i ceny jednostkowej usługi, ustalonej w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. złotych 00/100, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
 2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………… zł brutto, tj. …………………… zabiegów czipowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych zabiegów bez podania przyczyny.
 4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie faktura VAT Wykonawcy wystawiona w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.
 5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
 6. Strony zgodnie oświadczają, ze zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompleksowo, w oparciu o posiadany personel i sprzęt, dochowując przy tym najwyższej staranności.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej ilości mikroprocesorów, służących do elektronicznej identyfikacji zwierząt (tzw. mikroczipów) wraz z zestawami do implantacji.
 3. Mikroprocesory, o których mowa powinny być zgodne ze standardami ISO 11784/11785, posiadając certyfikat CE oraz zatwierdzone przez ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt).
 4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)       Zapewnienie Wykonawcy kodów kreskowych, a także druków formularzy zgłoszeniowych Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Odbiór tych elementów następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przekazywanie Wykonawcy ww. przedmiotów, niezbędnych do realizacji usługi będzie następować zgodnie z ustalonym przez Strony zapotrzebowaniem. Wszystkie otrzymane od Zamawiającego przedmioty związane z wykonywaniem usługi, a które nie zostały wykorzystane w czasie obowiązywania umowy podlegają niezwłocznemu zwrotowi przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wezwania. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania należytej pieczy nad przedmiotami przekazanymi przez Zamawiającego,

2)       Zapewnienie formalnego dostępu do Bazy Danych SAFE-ANIMAL (udzielenie prawa dostępu do systemu) w celu wpisywania do niej oznakowanych psów. Sprzęt informatyczny i połączenie z internetem służące do korzystania z Bazy Danych SAFE-ANIMAL zapewnia natomiast Wykonawca,

3)      Terminowa zapłata wynagrodzenia.

 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o przypadkach naruszenia prawa przy realizacji niniejszej umowy lub rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji umowy w tym wglądu do dokumentacji.
 3. Wykonawca ma obowiązek odnieść się do ewentualnych skarg na wykonywanie przez niego umowy.

§ 5

1.       Strony zgodnie ustalają, że Przedstawicielem:

1)      ze strony Zamawiającego będą Pani Krystyna Panek – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 618 109-546 oraz Pani Martyna Tonińska - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 618 109-547.

2)      ze strony Wykonawcy będzie lekarz weterynarii Pan/i ……………….……., tel. …………………..

2.       Zmiana przedstawiciela Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 6

 1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad zleconymi pracami i do koordynacji realizacji przedmiotu umowy przedstawicieli, o których mowa w § 5 ust. 1, pkt 1 niniejszej umowy.

 

Wykonawca ustala do kierowania usługami lekarza weterynarii Pana/ią …………………………………..

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

§ 7

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

1)      odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto,

2)      200,00 zł brutto za naruszenie postanowień § 1 ust. 8 niniejszej umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2.       Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

3.       Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia.

4.       Płatność lub potrącenia kar umownych z tytułu opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług objętych umową.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, gdy będzie to leżało w interesie publicznym.

§ 11

Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA