logo
logo bip

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MOSINA
 

 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mosina, częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości płynnych, sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
 
§ 2
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. bioodpadach - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach,
 2. budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek w rozumieniu § 3 pkr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
 3. działce rekreacyjnej - należy przez to rozumieć nieruchomość określoną w art. 6j ust. 3b Ucipg,
 4. miejscu gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć część nieruchomości przeznaczoną do gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w którym umieszczone zostały pojemniki, lub worki, spełniające wymogi zapisane w § 22 - § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
 5. nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),
 6. nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy - należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 Ucipg,
 7. nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 Ucipg,
 8. nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 4 Ucipg,
 9. odbiorcy odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 10. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady będące odpadami komunalnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach,
 11. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.),
 12. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,
 13. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,
 14. podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej, który ma uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy,
 15. regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina,
 16. rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) - należy przez to rozumieć ogrody w rozumieniu ustawy  z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 z późn. zm.),
 17. Ucipg - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1279),
 18. Ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z póź. zm.),
 19. właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy Ucipg,
 20. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
 21. zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę, w której zostały wydzielone więcej niż dwa lokale, zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianą w art. 3 pkt 2a) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pón. zm.),
 22. zmieszanych odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne zbierane nieselektywnie, a także odpady powstałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z Regulaminem,
 23. zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 4 pkt 25) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.),
 24. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mosina.
 
ROZDZIAŁ II
 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 3
 1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (zwanych dalej „nieruchomościami zamieszkałymi") i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zwanych dalej „nieruchomościami niezamieszkałymi").
 2. Powstające na nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem na terenie nieruchomości w pojemnikach na odpady lub w pojemnikach i workach, należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego gromadzenia przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów i zużytych ogniw i baterii (przenośnych, samochodowych, przemysłowych), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych i bioodpadów, oraz przeprowadzać selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i przygotować do transportu, do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:
  1. wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, których mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu;
  2. zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w rozdziale II i III;
  3. utrzymanie powyżej wymienionych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym;
  4. odprowadzanie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, to do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;
  5. w przypadku nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, zawarcie umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do świadczenia na terenie Gminy Mosina usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  6. oczyszczanie chodnika, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, położonego wzdłuż nieruchomości z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek oczyszczenia chodnika ze śniegu i lodu powinien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  1. papier, tektura (makulatura);
  2. tworzywa sztuczne;
  3. szkło;
  4. metale;
  5. opakowania wielomateriałowe;
  6. odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie - o średnicy max. 3 cm i długości max. 30 cm);
  7. bioodpady;
  8. przeterminowane leki;
  9. chemikalia;
  10. zużyte baterie i akumulatory;
  11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  13. odpady budowlane i rozbiórkowe;
  14. zużyte opony.
 5. Odpady wymienione w ust. 4 pkt 1 - 7 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
 6. Odpady, o których mowa w ust. 4 pkt 8-14 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej uchwały.
§ 4
 1. Odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 6 i 7 należy  zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach lub w przypadku:
  1. odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) zbierać w workach lub pojemnikach przeznaczonych do odbioru odpadów zielonych ustawionych na terenie nieruchomości,
  2. Bioodpadów - tzw. odpadów kuchennych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego zbierać w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych.
  Ww. odpady zielone przekazywane mogą być bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 5.
 3. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do odbioru przeterminowanych leków, zlokalizowanych w aptekach (wykaz punktów gromadzenia przeterminowanych leków w aptekach dostępny jest na stronie internetowej Gminy Mosina), przychodniach, ośrodkach zdrowia. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 4. Chemikalia oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych,  należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687, z późn. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady. Odpady te przekazywane mogą być do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do:
  1. odbiorcy odpadów komunalnych,
  2. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  4. podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy Mosina,
  5. punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu, jak również bez konieczności zakupu nowego sprzętu na warunkach ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U., poz. 1688 z późn. zm.),
  6. punktów serwisowych - w przypadku gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jest nieopłacalna.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielolokalowej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone (wystawione przed posesję) w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z harmonogramem określonym przez przedsiębiorcę. Odpady te należy przekazywać do:
  1. odbiorcy odpadów komunalnych,
  2. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów. Odpady te należy przekazywać do:
  1. do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (we własnym zakresie) - tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów komunalnych
  2. do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.
 9. Przy przekazywaniu odpadów, o których mowa w § 3 ust. 4 do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy zobowiązani są w tym zakresie postępować zgodnie z postanowieniami regulaminu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina.  
§ 5
 1. Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, a także w wyniku pielęgnacji ogrodów powstają odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.
 2. W przypadku gdy na nieruchomości prowadzony jest kompostownik powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być kompostowane we własnym zakresie. W sytuacji gdy wielkość kompostownika nie pozwala na zagospodarowanie wszystkich odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie), odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 6

Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach, placach, zieleńcach itp.) stosuje się kosze uliczne.

§ 7

Mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących zasad:
 1. dopuszcza się mycie poza myjniami samochodowymi wyłącznie samochodów osobowych;
 2. ścieki powstające przy myciu pojazdów należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej bądź zbiorników bezodpływowych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ich bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, cieków i zbiorników wodnych oraz do gruntu;
 3. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
 
ROZDZIAŁ III
 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
§ 8
 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:
  1. odpowiadać obowiązującym polskim normom;
  2. konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym;
  3. wyglądać estetycznie, być trwale zamykane i czytelnie oznakowane, oznaczeniem słownym w widocznym miejscu oraz być w odpowiednim kolorze właściwym dla odpadów w nich gromadzonych,
  4. zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników odbiorcy odpadów komunalnych podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego używania, a także być dostosowane do urządzeń załadowczych i zapewniać wyładunek odpadów komunalnych w miejscu gromadzenia odpadów;
  5. posiadać naklejkę w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w ust. 3,
  6. użytkowane pojemniki wyposażone w klapy winny być domykane w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych.
 2. Właściciel nieruchomości  zobowiązany  jest  utrzymywać  pojemniki,  w  które  wyposaża się samodzielnie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszystkie pojemniki muszą być poddawane okresowemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz na bieżąco w przypadku takiej potrzeby, a także naprawiania i konserwacji oraz ich wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie oraz opróżnianie przez odbiorcę odpadów komunalnych.
 3. Do zbierania odpadów komunalnych segregowanych służą pojemniki lub worki oznaczone rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu o następującej kolorystyce:
  1. kolor niebieski - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury oznaczonych napisem „Papier";
  2. kolor żółty - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne";
  3. kolor zielony - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczonych napisem „Szkło";
  4. kolor brązowy - pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów oznaczonych napisem „Bio".
  5. kolor brązowy - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi), oznaczonych napisem „Zielone",
 4. Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:
  1. zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników odbiorcy odpadów komunalnych podczas odbioru odpadów,
  2. zapewniać wytrzymałość umożlwiającą ich załadunek, uwzględniającą rodzaj odpadów w nich gromadzonych;
  3. powinny być w odpowiednim kolorze, właściwym dla odpadów w nich gromadzonych oraz czytelnie oznakowane oznaczeniem słownym.
 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oznakowania pojemników poprzez montaż naklejki.
 6. Miejsce publiczne takie jak: parki, skwery, parkingi przystanki komunikacji i inne służące użyteczności publicznej, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 20 do 1100 l, dostosowane do ilości powstających odpadów.
 7. Pojemniki i worki niespełniające wymogów, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) - 5) oraz pkt 7) należy dostosować do wymogów, lub zastąpić je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 9
 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach   wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę poglądową wynoszącą 60 l na mieszkańca (przy częstotliwości  odbioru raz na 2 tygodnie), jednak nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności od 120 l na każdą nieruchomość, z zastrzeżeniem, że ilość pojemników przeznaczona do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać
  1. liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości;
  2. częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,
  3. średnią ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przypadającą na jednego mieszkańca.
 2. Zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności i w ilości dostosowanej do masy wytwarzanych  odpadów, tak aby  nie doprowadzić do przepełniania pojemnika, przy uwzględnieniu minimalnych normatywów dostosowanych do dwutygodniowego cyklu odbioru:
  1. dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego zatrudnionego oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;
  2. dla szkół wszelkiego typu -  3 l na każdego ucznia, studenta i zatrudnionego;
  3. dla żłobków, przedszkoli, klubów malucha i innych - 3 l na każde dziecko i zatrudnionego,
  4. dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na lokal,
  5. dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na każdy punkt,
  6. dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik  o pojemności minimum 120 l na lokal,
  7. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na każdy punkt,
  8. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o  pojemności minimum 120 l na każdych 10 pracowników,
  9. dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 20 l na jedno łóżko,
  10. dla rodzinnych ogrodów działkowych - pojemnik zbiorczy o pojemności uwzględniającej minimalny normatyw 20 l na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października każdego roku) i 5 l na każdą działkę poza tym okresem. W przypadku  działek zamieszkałych zastosowanie mają przepisy ust 1;
  11. dla domków letniskowych, działek rekreacyjnych wykorzystywanych sezonowo - co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na każdą działkę,
  12. dla targowisk, hal targowych, giełd - 50 l na każde 10 m2 pow. targowej;
  13. dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno wykorzystane miejsce pochówku,
  14. dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l.
 4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o pojemności obliczonej zgodnie z ust. 3, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika przez odbiorcę odpadów komunalnych będzie gwarantowała w każdym tygodniu możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej łącznej  minimalnej  pojemności pojemników.
 5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 3, zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach i kontenerach o pojemności większej niż 1100 l po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów na określonych przez niego zasadach.
 6. W przypadku nieruchomości mieszanych, zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, przeznaczonych dla każdej części nieruchomości, przy uwzględnieniu ust 1-4.
 7. Zabrania się gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w prasokontenerach.
 8. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych zabrania się umieszczania w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów określonych w § 3 ust. 4 pkt 1)-14).
 9. Zabrania się:
  1. umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów nie mających charakteru komunalnych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów opakowaniowych, odpadów medycznych oraz odpadów kuchennych z lokali gastronomicznych;
  2. umieszczenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest ten pojemnik lub worek;
  3. pozostawienia na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci żywności i resztek jedzenia, w sposób stwarzający łatwy dostęp do tych odpadów dla dziko żyjących zwierząt.
§ 10
 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust 4 pkt 1) - 6) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone) należy gromadzić·
  1. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - w workach foliowych,  o których mowa w ust 4 lub w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o pojemności od 120 l do 240 l;
  2. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - w pojemnikach wyłącznie do tego celu  przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 1100 l,
  3. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej - w workach foliowych, o których mowa w ust 4 lub w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 1100 l.,
  4. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w pojemnikach wyłącznie do tego  celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 1100 l.;
  5. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu  gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 1100 l.;
  6. na terenie działek rekreacyjnych - w workach foliowych, o których mowa w ust 4 lub w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 1100 l.
  7. W przypadku nieruchomości, o których mowa w pkt. 2) - 6) dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach i kontenerach o pojemności większej niż 1100 l po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów na określonych przez niego zasadach.
 2. Bioodpady, o których mowa w § 3 ust  2 pkt 7) należy gromadzić.
  1. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l;
  2. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - w pojemnikach o pojemności od 120 l do  1100 l, z zastrzeżeniem, ze do gromadzenia odpadów zielonych będących odpadam, ulegającymi biodegradacji należy stosować pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l;
  3. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l,
  4. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji należy stosować pojemniki o pojemności od 240 l do 1100 l.
 3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 1) - 5) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)  w pojemnikach  i/lub prasokontenerach o pojemności w1ększej niż 1100 l na potrzeby obiektów użyteczności  publicznej, targowisk, hal targowych, giełd, centrów i parków handlowych, po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów na określonych przez niego zasadach.
§ 11

W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości lub pozostawić pojemnik w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do dobierania odpadów np. w „zakosach (zasiekach, altankach) śmieciowych" maksymalnie do godziny 6:00.
 
Rozdział IV
 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 12
 1. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i zbieranych w sposób selektywny przez odbiorcę odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz ilość pojemników i worków musi być dostosowana do ilości powstających odpadów komunalnych, tak aby nie dopuszczać do przepełniania oraz zapewniać właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem.
 2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy realizowany przez odbiorcę  odpadów komunalnych odbywa się:
  1. w zabudowie jednorodzinnej - w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,
  2. w zabudowie wielorodzinnej - w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
 3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 1) - 6) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:
  1. w zabudowie jednorodzinnej - w systemie pojemnikowym lub workowym, nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie,
  2. w zabudowie wielorodzinnej - w systemie pojemnikowym lub workowym, nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie,
 4. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 7) (bioodpadów) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:
  1. w zabudowie jednorodzinnej - w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz  na 4 tygodnie,
  2. w zabudowie wielorodzinnej - w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż raz na tydzień,  
 5. Odbiorca odpadów komunalnych w okresie od początku stycznia do końca lutego organizuje  dodatkowo odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 6) (odpadów zielonych) choinek z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizowany odbiór odpadów odbywa się jeden raz w roku, zgodnie z odrębnym harmonogramem.
 6. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 12) (mebli i odpadów wielkogabarytowych) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:
  1. w zabudowie jednorodzinnej - odbiór odbywa się raz na pół roku,
  2. w zabudowie wielorodzinnej - odbiór odbywa  się raz na pół roku.
 7. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.
 8. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj.
  1. targowisk powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień,
  2. nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień.
 9. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust. 4 pkt 1) - 6) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomatenałowe, szkło, odpady zielone) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym lub workowym powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.
 10. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 7) (bioodpadów) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz  na 4 tygodnie.
 11. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w  okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz  na 4 tygodnie.
 12. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 1) - 6) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.
 13. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 1) - 6) (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone) z terenu działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym lub workowym powinien odbywać się, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.
 14. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust  4 pkt 7) (bioodpadów) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa  się  w  systemie  pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy  w  tygodniu, w  okresie  od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz  na 4 tygodnie.
 15. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust  4 pkt 7) (bioodpadów) z terenów rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się w  systemie  pojemnikowym, nie rzadziej niż dwa razy  w  tygodniu, w  okresie  od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz  na 4 tygodnie,
 16. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 3 ust 4 pkt 12) (mebli i odpadów wielkogabarytowych) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się raz na pół roku.
§ 13
 1. Odbieranie nieczystości płynnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.
 2. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wykonuje wyspecjalizowany podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Burmistrza Gminy na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź uprawniona jednostka organizacyjna gminy zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością i w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed jego przepełnieniem.
 4. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych przez podmioty uprawnione do transportu nieczystości płynnych w ramach zawartych umów na zrzut ścieków.
 5. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Jednak wywóz nieczystości nie powinien odbywać się rzadziej niż co 2 miesiące.
 
Rozdział V
 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14

Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
Rozdział VI
 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15
 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych  są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
 2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać zagrożeń, uciążliwości, zakłócania ciszy i spokoju.
 3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  1. prowadzenie psa na smyczy - uwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie poza obszarami zabudowanymi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, a teren nie jest zagrożony wścieklizną;
  2. humanitarne traktowanie zwierząt domowych, poprzez stworzenie właściwych warunków bytowania (dla psów ocieplane, drewniane lub murowane budy);
  3. wyposażenie w kagańce wszystkich psów ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);
  4. wyposażenie psa w obrożę ze znaczkiem identyfikacyjnym;
  5. usuwania zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków wielorodzinnych, a także na terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce i inne;
  6. posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim.
 4. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mosina reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina".
 
Rozdział VII
 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16
 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać dla mieszkańców takich uciążliwości jak: hałas, zagrożenia dla środowiska, zanieczyszczenia posesji, zapachy złowonne.
 2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) na:
  1. obszarze obejmującym tereny osiedli mieszkaniowych o wysokiej zabudowie;
  2. nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej 4 mieszkań lub zespół takich budynków) z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się obiekty gospodarskie nie kolidujące z przepisami prawa budowlanego;
  3. nieruchomościach, na których znajdują się budynki opieki zdrowotnej, żłobki, przedszkola, szkoły, tereny zabudowy letniskowej i sportowo-rekreacyjnej oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
  4. terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej, oprócz drobiu i królików w łącznej ilości do 50 szt., z wyjątkiem gospodarstw rolnych.
 3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu warunków:
  1. zwierzęta nie będą zanieczyszczać terenu, w tym powietrza, jak też stwarzać uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;
  2. zwierzęta będą skutecznie zabezpieczone przed opuszczeniem nieruchomości;
  3. prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do gromadzenia odpadów i nieczystości powstałych w związku z prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający przed skażeniem wody, gleby i powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4. właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych w należytej czystości i porządku i w odpowiednim stanie sanitarnym;
  5. dla zwierząt będą stworzone właściwe warunki bytowania w obiektach gospodarskich, spełniających wymogi ustawy o ochronie zwierząt, a odpady zwierzęce gromadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
  6. właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub inny teren publiczny przeznaczony do wspólnego użytku, obowiązany jest do jego posprzątania.
 
Rozdział VIII
 
Wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji na terenie gminy Mosina  i sposoby jej przeprowadzania

§ 17
 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia wprowadza się obowiązek przeprowadzania na terenie gminy obowiązkowej deratyzacji.
  Obowiązek deratyzacji obejmuje nieruchomości, na których zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze, budynki produkcyjno-magazynowe gospodarstw rolnych oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i piwnice.
 2. Deratyzacje przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni.
 3. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, bądź w określonych  obszarach mogą być ustalone dodatkowe terminy przeprowadzenia akcji deratyzacji w tym zakresie.