logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
Burmistrz Gminy Mosina
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego
w Referacie Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
Wymagania niezbędne:
 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. prawo jazdy kategorii B;
 4. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2016 r. - Transport drogowy;
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Wymagania dodatkowe:.
 1. doświadczenie w administracji samorządowej - gminnej, będzie dodatkowym atutem;
 2. doświadczenie w pracy związanej z bieżącą obsługą interesanta;
 3. referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
 4. umiejętność pracy w zespole; zdolności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów;
 5. biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów, umów, dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi;
 6. umiejętność przeprowadzenia analizy porównawczej i weryfikacji kosztorysów ofertowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Organizacja bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina:
 1. współpraca z innymi podmiotami w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej wraz z obsługą programu do systemu zarządzania energią;
 2. współpraca z wykonawcami w zakresie konserwacji, bieżącego utrzymania, likwidacji uszkodzeń i ich zabezpieczenia;
 3. organizacja i bieżący nadzór nad przeglądami okresowymi oświetlenia ulicznego;
 4. aktualizacja rzeczowo-ilościowa posiadanej ewidencji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mosina;
 5. przyjmowanie wniosków w sprawie awarii oświetlenia ulicznego wraz z ich ewidencjonowaniem i przekazywaniem wykonawcy oraz nadzór nad ich usunięciem;
 6. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji, uszkodzenia oświetlenia ulicznego.
 
 1. Organizacja bieżącego utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych:
 1. prowadzenie ewidencji gminnych obiektów budowlanych;
 2. współpraca z wykonawcami w zakresie konserwacji, bieżącego utrzymania, likwidacji uszkodzeń i ich zabezpieczenia;
 3. organizacja i bieżący nadzór nad przeglądami okresowymi gminnych obiektów budowlanych;
 4. aktualizacja rzeczowo-ilościowa posiadanej ewidencji obiektów budowlanych będących własnością Gminy Mosina;
 5. przyjmowanie wniosków w sprawie uszkodzeń, dewastacji wraz z przygotowaniem procedury ich naprawy;
 6. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji, uszkodzenia gminnych obiektów budowlanych.
 
 1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego:
 1. wydawanie zezwoleń lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu;
 2. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie aktualizacji i uzgadniania rozkładów jazdy, negocjowaniu i przygotowywaniu umów o świadczenie usług transportowych, bieżąca kontrola realizacji usług, współpraca z przewoźnikami, dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
 3. organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie tworzenia nowych linii komunikacyjnych, aktualizacji i zmian w regulaminie przewozu osób oraz w dokumentach prawa miejscowego.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00 - 17.00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
 3. praca ma charakter administracyjno- biurowy połączona z wyjazdami poza Urząd;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara cześć budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych (brak windy).
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%

Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV);
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania >>>TUTAJ<<< );
 3. list motywacyjny;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania >>>TUTAJ<<< );
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia:
31 października 2017 r.
pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina - Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko ds. transportu i utrzymania mienia."

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 21:58:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 21:58:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 22:02:34)
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki zatrudni od 1 listopada br. pracownika na stanowisku konserwatora na 3/4 etatu, godziny pracy do uzgodnienia.

Do zadań pracownika będzie należało:
- zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu, w tym lokalizowanie oraz niezwłoczne eliminowanie wszelkich uszkodzeń i zagrożeń zarówno w budynku, jak i na terenie posesji, a w szczególności:
- drobne naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- drobne naprawy sprzętu szkolnego;
- zakup części zamiennych i materiałów;
- okresowe konserwowanie elementów metalowych i drewnianych;
- wymiana żarówek, gniazd wtykowych, wyłączników świetlnych;
- drobne naprawy rynien, troska o ich drożność;
- utrzymywanie w sprawności sprzętu przeciwpożarowego i troska o drożność dróg ewakuacyjnych;
- pomoc woźnej w przygotowaniu szkoły do rozpoczęcia zajęć;
- odgarnianie śniegu;
- opróżnianie koszy na zewnątrz budynku;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- porządek w pomieszczeniach gospodarczych;
- monitorowanie systemu grzejnego;
- inne prace zlecone na rzecz dyrektora szkoły.

CV z podaniem należy kierować na adres szkolarogalinek@wp.pl lub przesłać na adres szkoły do 25 października. (Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek).
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku: dr Monika Szufnarowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Szufnarowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 00:32:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 00:32:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/10/2017 00:32:21)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Karolina Osmańska zamieszkała w Mosinie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
 
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania. Odpowiedzi na pytania merytoryczne były szczegółowe i wyczerpujące.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze 0,5 etatu.

 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.       Karolina Osmańska                                               Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 08.08.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:30 w  Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
                                                                                                                                                                                                                                                         Mosina, dnia 14 lipca 2017r.
BURMISTRZ GMINY MOSINA  
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na  2  stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
 w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miejskiego w MosiniePl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.    

Podaje do informacji co następuje: Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
Hanna Bober Poznań
Anna Prądzyńska Poznań
   
UZASADNIENIE WYBORU
:
Hanna Bober
  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Anna Prądzyńska -
w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.      
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (19/07/2017 13:31:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (19/07/2017 13:31:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (19/07/2017 13:38:22)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 
            Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Iwona Nowakowska zamieszkała w Mosinie  
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
Wyniki wstępnej selekcji naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
 
 
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu.
 
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                               Mosina
 
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan  
 
Mariusz Górny
......................................................................................
(imię i nazwisko)
 
zamieszkały ................................................Komorniki................................................................
(miejsce zamieszkania)
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
Mosina, dnia 12.06.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa
 w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrały:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Katarzyna
Gadzińska
Luboń
Marcin
Matysiak
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Katarzyna Gadzińska i Pan Marcin Matysiak  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnili wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
Zespół Szkół w Mosinie
      62-050 Mosina
    ul. Sowiniecka 75
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze pełnego etatu.
  ....................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                     Mosina
 
2.         Mariusz Górny                                            Komorniki
 
3.         Marzena Lipińska                                         Mosina
 
4.         Karolina Osmańska                                       Mosina
 
5.         Barbara  Musielak                                        Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek)  od godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
 
 
 
 
 
 
Mosina, dnia 06.06.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych  w  Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy   
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Bartosz
Taisner
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pan Bartosz Taisner  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego
 w
Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
 
 
W związku z pisemną rezygnacją podjęcia pracy na aplikowane stanowisko ds. planowania przestrzennego przez kandydata wyłonionego w drodze konkursu. Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że nie dokonał wyboru kolejnego kandydata wskazanego przez komisję zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.)
 
W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
Mosina, dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kaczmarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 21:58:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 22:01:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 22:03:22)
Mosina, dnia 26 stycznia 2017r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds .gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.

Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Danuta
Sobańska
Puszczykowo
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Danuta Sobańska - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekt Zieleni Miejskiej
w Urzędzie  Miejskim  w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michał
Dudziak
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Michał Dudziak - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  STARSZY KSIĘGOWY ½ etatu

 
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Starszy Księgowy w wymiarze ½ etatu w Zespole Szkół w Mosinie 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 75, został/a
 
wybrany/a Pan/i ....Karolina Osmańska...
 
zamieszkały/a ......Mosina k/Poznania....
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
mgr Alicja Trybus
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Filipiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego,
 Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Pawlicka - Różańska
Luboń
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Pawlicka - Różańska  - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
Mosina, dnia 28 kwietnia 2016r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekta Zieleni Miejskiej w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie; pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg  w Referacie Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:24:16)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anita
Ćwiklińska  
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Anita Cwiklińska - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 12 kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze Pani Anita Cwiklińska, zdobyła największą ilość punktów tj. 9,732 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność oraz dokładność.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michalina
Szeliga  
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Michalina Szeliga spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna.
Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 10 kandydatów ubiegających się o stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Pani Michalina Szeliga, zdobyła największą ilość punktów tj. 10,775 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego, Urząd Miejski w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Henryk
Pawlikowski
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Henryk Pawlikowski -  posiada wykształcenie techniczne. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o posiadaniu przez kandydata  wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia.
 
.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:57:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:59:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:59:23)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego  
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Klaudia Kołodziejczak jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek administracja i finanse samorządowe. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Natalia
Rynkowska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Natalia Rynkowska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Ochroną Środowiska, specjalizacja - Monitoring Środowiska i oceny środowiskowe - uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest również współautorem wielu prac związanych z ochroną środowiska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:39:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Balcerek - Kałek
Krosno
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Balcerek - Kałek  jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, który ukończyła z  tytułem magistra. Kandydatka ukończyła również  studia podyplomowe w zakresie zarzadzania w oświacie na Akademie Ekonomiczną i. K. Adamieckiego w Katowicach. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Pani Anna Balcerek Kałek jako jedyna spełniła wszystkie wymogi formalne  zawarte w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/05/2015 11:04:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2015 11:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/05/2015 11:11:23)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Mienia Komunalnego
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Joanna
Pawlicka
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Joanna Pawlicka jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska - uczelnię ukończyła z tytułem magistra inżyniera. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Pani Joanna Pawlicka posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym prawie dziesięcioletnią praktykę w pracy w administracji publicznej. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:16:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:17:00)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Monika
Kujawska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Monika Kujawska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji na kierunku - prawo - uczelnię ukończyła z tytułem magistra. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Małgorzata
Pietrzak - Doruch
Pecna
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Małgorzata Pietrzak - Doruch jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Dodatkowym atutem Pani Małgorzaty jest posiadanie certyfikatu LCCI, Level 3 English for Business. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Małgorzat zdobyła 89 punktów na 92 możliwe, sprawdzających poziom wiedzy merytorycznej kandydatki. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarzadzania Projektami i Funduszami Pomocowymi Zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Agnieszka
Gruszczyńska
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Agnieszka Gruszczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek politologia - specjalizacja administracja europejska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Agnieszka posiada doświadczenie oraz wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:40:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:42:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:42:28)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta w Straży Miejskiej w Mosinie,

 

Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Julia

Myślicka

Mosina

  

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Julia Myślicka jest absolwentką Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne

i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:05:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:05:52)
 

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

pl.20 Października 1, 620-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Maciej  

Ciesielski

Poznań

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Pan Maciej jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego  w zakresie budownictwa. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył również studia podyplomowe na wydziale Elektroniki Instytut Telekomunikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (09/07/2013 11:07:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/07/2013 11:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (09/07/2013 11:07:09)

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na zastępstwo do Referatu Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Marta Łucja

Marczyńska

Mosina

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  kierunek Bezpieczeństwo Narodowe specjalność Bezpieczeństwo Publiczne ukończyła również  wydział społeczno - ekonomiczny na kierunku historia, specjalność archiwistyka.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Marta to  osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Nieruchomościami

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Rozalia  

Skrzypczak  

Słupia

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Jest absolwentką podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Rozalii Skrzypczak  jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Rozalia dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:04:57)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Dominika  

Grząślewicz – Gabler

Komorniki

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Dominiki Grząślewicz- Gabler jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Dominika dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:48)

W związku z przeprowadzonymi 3 listopada 2011 r. postępowaniami konkursowymi – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na stanowiska:
1. Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku ul. Poznańska 19
2. Dyrektora Zespołu Szkół  w Rogalinie ul. Poznańska 2

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka – Pani Katarzyna Jaszczak.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku wygrała
Pani Katarzyna Jaszczak zamieszkała w Krajkowie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinku uzyskała akceptację Komisji Konkursowej.  Pani Jaszczak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej. 

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka -  Pani Anna Bąk.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie wygrała
Pani Anna Bąk zamieszkała w Rogalinku.


Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinie została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową, uzyskując jej akceptację. Pani Bąk poprawne i wyczerpująco odpowiedziała na zadane przez członków Komisji pytania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:22)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
w związku z przeprowadzonym naborem na stanowisko
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 
 
podaje do informacji, co następuje:
 
Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji wymagania formalne, określone ogłoszeniem rekrutacyjnym z dnia 16.09.2011 r. spełniają następujące osoby:
 
Lista podana w porządku alfabetycznym
 
Lp.
Nazwisko
Imię
Miejsce zamieszkania
1
Bartnowska
Grażyna
Poznań
2
Stachowiak
Hanna
Poznań
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:20)

Burmistrz Gminy Mosina

W związku z przeprowadzonymi 12 maja 2011 roku postępowaniami konkursowymi- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - na stanowiska:

1. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

2. dyrektora Przedszkola w Wiórku ul. Szkolna 11

3. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie ul. Poznańska 2

4. dyrektora Gimnazjum w Rogalinku ul. Poznańska 19

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Ewa A. Szymańska.

 - konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie wygrała
Pani Ewa A. Szymańska zamieszkała w Krosinku.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 1 w Mosinie uzyskały akceptację Komisji Konkursowej. Pani Szymańska odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej.

2.Do  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku przystąpiła jedna  kandydatka - Pani Dominika Bąbała

- konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku wygrała Pani Dominika Bąbała zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzyskała akceptację Komisji Konkursowej po przedstawieniu uzasadnienia i koncepcji funkcjonowania Przedszkola
w Wiórku i po odpowiedziach na zadane przez członków Komisji pytania.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Katarzyna Kondziela.

- konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne, nie uzyskała akceptacji Komisji konkursowej.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka - Pani Halina Gąsiorek.

- konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum  w Rogalinku nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)
Wyniki konkursu na stanowisko: Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
 
KIEROWNIK
 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE
 
W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:
PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH.
 
 
 
 
 
Podaje do informacji, co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a:
 
ANNA KACZMARCZYK zam: KROSNO
 
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
        Kandydatka posiada wyższe wykształcenie, licencjat, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek - praca socjalna.
         Dużym atutem kandydatki jest doświadczenie zawodowe - praca w Ośrodku Pomocy Społecznej  w dziale świadczeń rodzinnych .
         Pani Anna Kaczmarczyk podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się obszerną wiedzą praktyczną w zakresie rozpatrywania wniosków zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  i w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych.   
          Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (07/09/2010 14:33:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/09/2010 12:05:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (07/09/2010 14:33:32)
Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrała:
 
Pani Elżbieta Jędrowiak zamieszkała w Mosinie.
 
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Przedstawione przez Panią Elżbietę Jędrowiak uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pani Jędrowiak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane przez członków Komisji pytania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:21)
Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
ul. Poznańska 78
61-160 Poznań
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrał:
 
Pan Arkadiusz Jurek zamieszkały we Wiórku.
 
Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Uzasadnienie przedstawione przez Pana Arkadiusza Jurka oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Czapurach uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pan Jurek odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane  przez członków Komisji pytania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I OCHRONY ZDROWIA

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

MAŁGORZATA

STAŃCZAK

BARANOWO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku administracja. 

Pani Małgorzata posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej oraz wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie wymaganych ustaw i przepisów prawa zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, otwarta na nowe wyzwania, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:06:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (02/08/2010 14:25:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (02/08/2010 14:25:13)

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT

W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

IWONA

DUBERT

KROSINKO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku politologia. Naukę kontynuuje w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku podatki.

Pani Iwona posiada doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno - biurowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych oraz samorządzie gminnym.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:04:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (30/07/2010 08:40:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:04:50)
 
 
 
Zapraszamy uczniów, słuchaczy  i studentów do udziału w praktykach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
 
 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem praktyk, uczniowskich, studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Zarządzenie nr 0151/203/08
 
 
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić i wysyłać formularz zgłoszeniowy na adres:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
z adnotacją "praktyki studenckie"
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/03/2008 10:19:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:04:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:30:55)