logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
                                                                                                          Mosina, dnia 15.12.2017.
  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIEUL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA  
Ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do realizacji zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz  z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego i jednorazowego świadczenia „Za życiem" w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 1. Wymagania niezbędne
  a) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek - prawo administracyjne,
b) spełnianie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
c) wiedza  w zakresie przepisów ustawy o:
- świadczeniach rodzinnych,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- dodatkach mieszkaniowych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- finansach publicznych,
- postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Prawo energetyczne,
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- jednorazowego świadczenia „za życiem",
- pracownikach samorządowych,
- samorządzie gminnym.  
 1. Wymagania dodatkowe
  a) doświadczenie w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu w sprawach z funduszu alimentacyjnego oraz dodatkach mieszkaniowych, dodatku energetycznym, świadczeniu wychowawczym i jednorazowym świadczeniu „Za życiem",
b) cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
c) komunikatywność,
d) rzetelność,
e) uczciwość.
f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  i pakietów biurowych (Open Office, Word) oraz innych urządzeń biurowych.  
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  a) przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznawania zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i świadczenia wychowawczego,
b) prowadzenie kartoteki klienta w programie komputerowym,
c) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na zasadach określonych w ustawie,
d) przygotowywanie decyzji, pism, zaświadczeń w powyższych sprawach,
e) prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257),
f) sporządzanie miesięcznych list wypłat z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i świadczenia wychowawczego,
g) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i świadczenia wychowawczego,
h) inne wynikające z przepisów.

4.     
Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
c) praca ma charakter administracyjno - biurowy,
d) Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, który posiada podjazd i sanitariat na parterze dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie wynosi mniej niż 6%


6. Wymagane dokumenty
 
a) kserokopie świadectw pracy,
b) list motywacyjny,
c) curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w załączeniu),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (druk w załączeniu),
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
i) oświadczenia o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".
        
Ofertę należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, pokój nr 37 lub pocztą w zaklejonych kopertach na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinieul. Dworcowa 462-050 Mosina  do dnia 29.12.2017r., do godz. 15:00  
z dopiskiem:  
Dotyczy naboru na stanowisko: urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4 do realizacji zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego i jednorazowego świadczenia „Za życiem" w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty, które spłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Skupin-Wójtowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (15/12/2017 12:31:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/12/2017 13:08:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (15/12/2017 13:08:57)
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 3 INTEGRACYJNEGO
W MOSINIE UL. TOPOLOWA 6
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE
 
NAZWA STANOWISKA: GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYMIAR CZASU PRACY: 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:
      Głównym księgowym z zastrzeżeniem art.54 ust.9 ustawy  może być osoba, która:
 
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 
2. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość programów: Finanse Optimum firmy Vulcan, Płace Optimum firmy Vulcan, Płatnik, E-PFRON;
 2. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
 3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 4. umiejętność  pracy w zespole;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 1. prowadzenia rachunkowości  jednostki ;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. opracowywanie dokumentacji przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 5. rozliczanie z ZUS, US, PFRON;
 6. opracowywanie sprawozdań budżetowych:
  • miesięcznych,
  • kwartalnych,
  • rocznych,
  • bilansu;
 7. analiza kosztów oraz wykorzystania środków finansowych przydzielonych w planie finansowym jednostki:
  • bieżące wykonanie planu,
  • zmiany budżetu,
  • analizy płac,
  • opracowywanie budżetu jednostki;
 8. rozrachunki z kontrahentami;
 9. dekretacja dokumentów księgowych;
 10. obsługa SIO z zakresu danych i wykonania budżetu.
 
4. Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy: 0,5 etatu;
 2. harmonogram czasu pracy do uzgodnienia z dyrektorem;
 3. Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-16.00;
 4. praca ma charakter administracyjno-biurowy połączona z wyjazdami poza Przedszkole;
 5. Przedszkole posiada podjazd i sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 3 integracyjnym w Mosinie wynosi mniej niż 6%
 
6. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - CV;
 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej przedszkola);
 4. oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 6. kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na stanowisku związanym, z księgowością;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych( do pobrania na stronie internetowej http/bip.mosina.wokiss.pl);
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. podpisana klauzula o treści : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. z późn. zm.);
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 z ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 11. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 12. oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys - CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych" (tj.  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.12.2017 r. godz. 12:00 na adres: Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6".
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym  w Mosinie w dniu 28.12.2017 r. o godz. 13:00.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.mosina.pl i stronie www.p3integracyjne.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 813 29 80.
 
Załączniki:
Dyrektor przedszkola: Elżbieta Jędrowiak
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 03:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 03:09:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 10:16:19)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że do dnia 13.12.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko - konkurs został nierozstrzygnięty.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 03:03:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 03:04:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/12/2017 03:04:36)
Burmistrz Gminy Mosina
ogłasza
nabór na stanowisko Radcy Prawnego
w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe prawnicze,
 3. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1870 t.j.  ),
 4. bardzo dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego, samorządowego, procedur postępowania administracyjnego i sądowego oraz przepisów prawa cywilnego,
 5. bardzo dobra znajomość zasad techniki prawodawczej i umiejętność jej praktycznego stosowania,
 6. zaawansowana wiedza w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych, finansów publicznych i podatków lokalnych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa wodnego oraz w zakresie procedur finansowych,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. umiejętność obsługi programów MS Office oraz programu Lex
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 10. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego

Wymagania dodatkowe:.
 
 1. nieposzlakowana opinia,
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 3. obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i wspierania pracowników, umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętność argumentowania,
 4. wysoka kultura osobista.
 
Zakres zadań:

 1. świadczenie pomocy prawnej, dla organów Gminy Mosina, pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień w zakresie działania Gminy,
 4. udzielanie porad prawnych pracownikom urzędu w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 5. wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach, w których stroną postępowania jest Gmina  Mosina   lub jednostka organizacyjna Gminy, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi,
 6. ustalanie wykładni przepisów prawnych w związku ze sprawami prowadzonymi przez gminę,
 7. sporządzanie opinii prawnych na potrzeby gminy,
 8. udział w sesjach Rady Miejskiej w Mosinie  w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym oraz w razie potrzeby w posiedzeniach komisji stałych
 
Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy ½ etatu;
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00 - 17.00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
 3. praca ma charakter administracyjno - biurowy połączona z częstymi wyjazdami poza Urząd;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara cześć budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych (brak windy)

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania >>>TUTAJ<<< ),
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
29 grudnia2017 r.
pod adresem:
Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina - Sekretariat w zaklejonych kopertach z dopiskiem :
„Nabór na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Oferty, które spłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/12/2017 13:06:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/12/2017 13:06:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/12/2017 13:06:42)
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w
 Dziale Świadczeń Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych wygrała
 
  Imię   Nazwisko   Miejsce zamieszkania
  Michalina   Dymalska   Mosina

Uzasadnienie wyboru:
Pani Michalina Dymalska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja publiczna w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
Zdobyła 220 pkt na 250 pkt możliwych do zdobycia .
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dłużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Skupin - Wójtowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (12/12/2017 11:08:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/12/2017 11:22:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/12/2017 11:22:13)
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury
ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego
 
WYMAGANIA:
 • umiejętność pracy w zespole realizującym zadania polegające na organizowaniu, prowadzeniu i promowaniu działalności kulturalnej.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • obsługa imprez kulturalnych w zakresie zapewnienia czystości, estetyki pomieszczeń, w tym garderoby wykonawców;
 • utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania;
 • pełnienie funkcji gospodarza obiektu w czasie dyżuru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy.
 
WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:  etat, umowa od 1 stycznia 2018 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym może nastąpić przedłużenie umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
:
 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych)".

Wymagane dokumenty należy złożyć w Mosińskim Ośrodku Kultury - pokój 30 - w godz. 8:00-15:00 lub przesłać w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. na adres: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina  z dopiskiem ,,nabór na stanowisko pracownika gospodarczego''.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ośrodka, dnia 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marek Dudek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:40:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:40:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:40:14)
Burmistrz Gminy Mosina
ogłasza
nabór na  stanowisko urzędnicze ds. transportu
i utrzymanie mienia komunalnego

w Referacie Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
Wymagania niezbędne:
 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. prawo jazdy kategorii B;
 4. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym;
  3. Ustawa z dnia 28 listopada  2016r. - Transport drogowy;
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
  5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  7. Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

Wymagania dodatkowe:.
 1. doświadczenie  w administracji samorządowej - gminnej, będzie dodatkowym atutem;
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 3. referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
 4. umiejętność pracy w zespole; zdolności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów;
 5. biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów, umów, dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi;
 6. umiejętność przeprowadzenia analizy porównawczej i weryfikacji kosztorysów ofertowych.
 7. bardzo dobra znajomość problematyki publicznego transportu zbiorowego oraz doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu zadań związanych z transportem drogowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 1. Organizacja bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina:
  1. współpraca z innymi podmiotami w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej wraz z obsługą programu do systemu zarządzania energią;
  2. współpraca z wykonawcami w zakresie konserwacji, bieżącego utrzymania, likwidacji uszkodzeń i ich zabezpieczenia;
  3. organizacja i bieżący nadzór nad przeglądami okresowymi oświetlenia ulicznego;
  4. aktualizacja rzeczowo-ilościowa posiadanej ewidencji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mosina;
  5. przyjmowanie wniosków w sprawie awarii oświetlenia ulicznego wraz z ich ewidencjonowaniem i przekazywaniem wykonawcy oraz nadzór nad ich usunięciem;
  6. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji, uszkodzenia oświetlenia ulicznego.

 2. Organizacja bieżącego utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych:
  1. prowadzenie ewidencji gminnych obiektów budowlanych;
  2. współpraca z wykonawcami w zakresie konserwacji, bieżącego utrzymania, likwidacji uszkodzeń i ich zabezpieczenia;
  3. organizacja i bieżący nadzór nad przeglądami okresowymi gminnych obiektów budowlanych;
  4. aktualizacja rzeczowo-ilościowa posiadanej ewidencji obiektów budowlanych będących własnością Gminy Mosina;
  5. przyjmowanie wniosków w sprawie uszkodzeń, dewastacji wraz z przygotowaniem procedury ich naprawy;
  6. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu dewastacji, uszkodzenia gminnych obiektów budowlanych.

 3. Organizacja publicznego transportu zbiorowego:
  1. wydawanie zezwoleń lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu;
  2. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie aktualizacji i uzgadniania rozkładów jazdy, negocjowaniu i przygotowywaniu umów o świadczenie usług transportowych, bieżąca kontrola realizacji usług, współpraca z przewoźnikami, dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
  3. organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie tworzenia nowych linii komunikacyjnych, aktualizacji i zmian w regulaminie przewozu osób oraz w dokumentach prawa miejscowego.
 
Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00 - 17.00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
 3. praca ma charakter administracyjno- biurowy połączona z wyjazdami poza Urząd;
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara cześć budynku tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych (brak windy).
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%

Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV);
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania >>>TUTAJ<<< );
 3. list motywacyjny;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania >>>TUTAJ<<< );
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm.)
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29 grudnia 2017r.
pod adresem:
Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina - Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem :
„Nabór na stanowisko ds. transportu i utrzymania mienia".

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:33:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:33:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/12/2017 08:37:15)
Dyrektor Szkoły Podstawowej "Pod Lipami" w Krosinku
ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki
WYMAGANIA:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:
 • zamiatanie, mycie podłóg,
 • odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
 • mycie lamp, drzwi,
 • mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
 • mycie okien i ram,
 • wynoszenie śmieci.
WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:  etat, umowa od 01.01.2018r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi przedłużenie umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
:
 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych)".

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7:00-15:00 lub przesłać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres: Szkoła Podstawowa ,,Pod Lipami'' w Krosinku, ul. Wiejska 43, 62-050 Mosina  z dopiskiem ,,nabór na stanowisko sprzątaczki''.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 18 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bogumiła Woroch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/12/2017 19:08:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/12/2017 19:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/12/2017 19:08:39)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że do dnia 27.11.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko - konkurs został nierozstrzygnięty.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/11/2017 23:07:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/11/2017 23:10:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/11/2017 23:10:32)
Mosina, dnia 22 listopada 2017r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.

 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (22/11/2017 23:10:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/11/2017 00:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (22/11/2017 23:10:02)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY  w wymiarze pełnego etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i   
 
Małgorzata Sobek
......................................................................................
(imię i nazwisko)
 
zamieszkały/a .................................Mosina..................................................
(miejsce zamieszkania)
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 • analiza dokumentacji - pozytywna, kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie - kierunek Finanse i Bankowość w zakresie Finanse Publiczne i Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, posiada ponad 10 letni staż pracy na stanowisku księgowej (w tym od 2006 r. do 2014 r. w szkole), a od 2015 r. do - nadal na stanowisku Głównego Księgowego w szkole.

 • rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie, osoba wykazała się dużą wiedzą jeśli chodzi o prowadzenie księgowości, przepisów, wykazała się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi w trakcie rozmowy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie: mgr Alicja Trybus
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/11/2017 23:41:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/11/2017 23:44:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/11/2017 00:01:54)
Mosina, dnia 07.11.2017 r.

INFORMACJA
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że z uwagi na brak złożonych do dnia 07.11.2017 r., godz. 13:00, aplikacji związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze - stanowisko Główny Księgowy w wymiarze pełnego etatu, ponownie ogłasza nabór od dnia 08.11.2017 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie: mgr Alicja Trybus
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 00:30:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 00:30:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 00:30:26)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Karolina Osmańska zamieszkała w Mosinie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
 
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania. Odpowiedzi na pytania merytoryczne były szczegółowe i wyczerpujące.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/08/2017 18:40:40)
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze 0,5 etatu.

 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.       Karolina Osmańska                                               Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 08.08.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:30 w  Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/08/2017 16:38:52)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 
            Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Iwona Nowakowska zamieszkała w Mosinie  
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 13:03:32)
Wyniki wstępnej selekcji naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
 
 
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu.
 
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                               Mosina
 
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:52:57)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan  
 
Mariusz Górny
......................................................................................
(imię i nazwisko)
 
zamieszkały ................................................Komorniki................................................................
(miejsce zamieszkania)
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
Mosina, dnia 12.06.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/06/2017 01:00:36)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa
 w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrały:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Katarzyna
Gadzińska
Luboń
Marcin
Matysiak
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Katarzyna Gadzińska i Pan Marcin Matysiak  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnili wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/06/2017 22:45:39)
Zespół Szkół w Mosinie
      62-050 Mosina
    ul. Sowiniecka 75
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze pełnego etatu.
  ....................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                     Mosina
 
2.         Mariusz Górny                                            Komorniki
 
3.         Marzena Lipińska                                         Mosina
 
4.         Karolina Osmańska                                       Mosina
 
5.         Barbara  Musielak                                        Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek)  od godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
 
 
 
 
 
 
Mosina, dnia 06.06.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Trybus
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:03:57)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych  w  Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy   
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Bartosz
Taisner
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pan Bartosz Taisner  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/05/2017 14:40:37)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego
 w
Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
 
 
W związku z pisemną rezygnacją podjęcia pracy na aplikowane stanowisko ds. planowania przestrzennego przez kandydata wyłonionego w drodze konkursu. Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że nie dokonał wyboru kolejnego kandydata wskazanego przez komisję zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.)
 
W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2017 12:11:44)
Mosina, dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/04/2017 15:23:39)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kaczmarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 21:58:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 22:01:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/03/2017 22:03:22)
Mosina, dnia 26 stycznia 2017r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds .gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.

Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/01/2017 13:19:49)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (29/12/2016 14:09:09)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Danuta
Sobańska
Puszczykowo
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Danuta Sobańska - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/11/2016 21:26:43)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekt Zieleni Miejskiej
w Urzędzie  Miejskim  w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michał
Dudziak
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Michał Dudziak - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 20:16:14)
INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  STARSZY KSIĘGOWY ½ etatu

 
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Starszy Księgowy w wymiarze ½ etatu w Zespole Szkół w Mosinie 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 75, został/a
 
wybrany/a Pan/i ....Karolina Osmańska...
 
zamieszkały/a ......Mosina k/Poznania....
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
mgr Alicja Trybus
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mirosława Filipiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2016 19:56:31)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego,
 Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Pawlicka - Różańska
Luboń
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Pawlicka - Różańska  - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/05/2016 21:52:57)
Mosina, dnia 28 kwietnia 2016r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekta Zieleni Miejskiej w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie; pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/04/2016 23:31:51)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg  w Referacie Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/04/2016 14:24:16)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anita
Ćwiklińska  
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Anita Cwiklińska - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 12 kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze Pani Anita Cwiklińska, zdobyła największą ilość punktów tj. 9,732 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność oraz dokładność.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michalina
Szeliga  
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Michalina Szeliga spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna.
Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 10 kandydatów ubiegających się o stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Pani Michalina Szeliga, zdobyła największą ilość punktów tj. 10,775 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego, Urząd Miejski w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Henryk
Pawlikowski
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Henryk Pawlikowski -  posiada wykształcenie techniczne. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o posiadaniu przez kandydata  wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia.
 
.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:57:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:59:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 23:59:23)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego  
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Klaudia Kołodziejczak jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek administracja i finanse samorządowe. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Natalia
Rynkowska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Natalia Rynkowska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Ochroną Środowiska, specjalizacja - Monitoring Środowiska i oceny środowiskowe - uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest również współautorem wielu prac związanych z ochroną środowiska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:39:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Balcerek - Kałek
Krosno
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Balcerek - Kałek  jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, który ukończyła z  tytułem magistra. Kandydatka ukończyła również  studia podyplomowe w zakresie zarzadzania w oświacie na Akademie Ekonomiczną i. K. Adamieckiego w Katowicach. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Pani Anna Balcerek Kałek jako jedyna spełniła wszystkie wymogi formalne  zawarte w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/05/2015 11:04:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2015 11:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/05/2015 11:11:23)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Mienia Komunalnego
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Joanna
Pawlicka
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Joanna Pawlicka jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska - uczelnię ukończyła z tytułem magistra inżyniera. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Pani Joanna Pawlicka posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym prawie dziesięcioletnią praktykę w pracy w administracji publicznej. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:16:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/05/2015 22:17:00)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Monika
Kujawska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Monika Kujawska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji na kierunku - prawo - uczelnię ukończyła z tytułem magistra. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/04/2015 10:49:51)
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Małgorzata
Pietrzak - Doruch
Pecna
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Małgorzata Pietrzak - Doruch jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Dodatkowym atutem Pani Małgorzaty jest posiadanie certyfikatu LCCI, Level 3 English for Business. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Małgorzat zdobyła 89 punktów na 92 możliwe, sprawdzających poziom wiedzy merytorycznej kandydatki. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarzadzania Projektami i Funduszami Pomocowymi Zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Agnieszka
Gruszczyńska
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Agnieszka Gruszczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek politologia - specjalizacja administracja europejska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Agnieszka posiada doświadczenie oraz wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:40:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:42:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/03/2015 21:42:28)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta w Straży Miejskiej w Mosinie,

 

Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Julia

Myślicka

Mosina

  

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Julia Myślicka jest absolwentką Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne

i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:05:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/08/2013 09:05:52)
 

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

pl.20 Października 1, 620-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Maciej  

Ciesielski

Poznań

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Pan Maciej jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego  w zakresie budownictwa. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył również studia podyplomowe na wydziale Elektroniki Instytut Telekomunikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (09/07/2013 11:07:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/07/2013 11:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (09/07/2013 11:07:09)

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na zastępstwo do Referatu Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Marta Łucja

Marczyńska

Mosina

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  kierunek Bezpieczeństwo Narodowe specjalność Bezpieczeństwo Publiczne ukończyła również  wydział społeczno - ekonomiczny na kierunku historia, specjalność archiwistyka.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Marta to  osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/03/2013 10:59:39)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Nieruchomościami

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Rozalia  

Skrzypczak  

Słupia

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Jest absolwentką podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Rozalii Skrzypczak  jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Rozalia dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:04:57)

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Dominika  

Grząślewicz – Gabler

Komorniki

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Dominiki Grząślewicz- Gabler jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Dominika dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (03/09/2012 15:26:48)

W związku z przeprowadzonymi 3 listopada 2011 r. postępowaniami konkursowymi – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na stanowiska:
1. Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku ul. Poznańska 19
2. Dyrektora Zespołu Szkół  w Rogalinie ul. Poznańska 2

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka – Pani Katarzyna Jaszczak.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku wygrała
Pani Katarzyna Jaszczak zamieszkała w Krajkowie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinku uzyskała akceptację Komisji Konkursowej.  Pani Jaszczak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej. 

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka -  Pani Anna Bąk.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie wygrała
Pani Anna Bąk zamieszkała w Rogalinku.


Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinie została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową, uzyskując jej akceptację. Pani Bąk poprawne i wyczerpująco odpowiedziała na zadane przez członków Komisji pytania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (03/11/2011 13:43:22)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
w związku z przeprowadzonym naborem na stanowisko
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 
 
podaje do informacji, co następuje:
 
Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji wymagania formalne, określone ogłoszeniem rekrutacyjnym z dnia 16.09.2011 r. spełniają następujące osoby:
 
Lista podana w porządku alfabetycznym
 
Lp.
Nazwisko
Imię
Miejsce zamieszkania
1
Bartnowska
Grażyna
Poznań
2
Stachowiak
Hanna
Poznań
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/10/2011 20:58:20)

Burmistrz Gminy Mosina

W związku z przeprowadzonymi 12 maja 2011 roku postępowaniami konkursowymi- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - na stanowiska:

1. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

2. dyrektora Przedszkola w Wiórku ul. Szkolna 11

3. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie ul. Poznańska 2

4. dyrektora Gimnazjum w Rogalinku ul. Poznańska 19

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Ewa A. Szymańska.

 - konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie wygrała
Pani Ewa A. Szymańska zamieszkała w Krosinku.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 1 w Mosinie uzyskały akceptację Komisji Konkursowej. Pani Szymańska odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej.

2.Do  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku przystąpiła jedna  kandydatka - Pani Dominika Bąbała

- konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku wygrała Pani Dominika Bąbała zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzyskała akceptację Komisji Konkursowej po przedstawieniu uzasadnienia i koncepcji funkcjonowania Przedszkola
w Wiórku i po odpowiedziach na zadane przez członków Komisji pytania.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Katarzyna Kondziela.

- konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne, nie uzyskała akceptacji Komisji konkursowej.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka - Pani Halina Gąsiorek.

- konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum  w Rogalinku nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)
Wyniki konkursu na stanowisko: Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
 
KIEROWNIK
 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE
 
W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:
PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH.
 
 
 
 
 
Podaje do informacji, co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a:
 
ANNA KACZMARCZYK zam: KROSNO
 
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
        Kandydatka posiada wyższe wykształcenie, licencjat, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek - praca socjalna.
         Dużym atutem kandydatki jest doświadczenie zawodowe - praca w Ośrodku Pomocy Społecznej  w dziale świadczeń rodzinnych .
         Pani Anna Kaczmarczyk podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się obszerną wiedzą praktyczną w zakresie rozpatrywania wniosków zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  i w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych.   
          Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (07/09/2010 14:33:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/09/2010 12:05:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (07/09/2010 14:33:32)
Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrała:
 
Pani Elżbieta Jędrowiak zamieszkała w Mosinie.
 
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Przedstawione przez Panią Elżbietę Jędrowiak uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pani Jędrowiak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane przez członków Komisji pytania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:21)
Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
ul. Poznańska 78
61-160 Poznań
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrał:
 
Pan Arkadiusz Jurek zamieszkały we Wiórku.
 
Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Uzasadnienie przedstawione przez Pana Arkadiusza Jurka oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Czapurach uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pan Jurek odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane  przez członków Komisji pytania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I OCHRONY ZDROWIA

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

MAŁGORZATA

STAŃCZAK

BARANOWO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku administracja. 

Pani Małgorzata posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej oraz wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie wymaganych ustaw i przepisów prawa zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, otwarta na nowe wyzwania, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:06:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (02/08/2010 14:25:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (02/08/2010 14:25:13)

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT

W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

IWONA

DUBERT

KROSINKO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku politologia. Naukę kontynuuje w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku podatki.

Pani Iwona posiada doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno - biurowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych oraz samorządzie gminnym.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:04:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (30/07/2010 08:40:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (30/07/2010 08:04:50)
 
 
 
Zapraszamy uczniów, słuchaczy  i studentów do udziału w praktykach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
 
 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem praktyk, uczniowskich, studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Zarządzenie nr 0151/203/08
 
 
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić i wysyłać formularz zgłoszeniowy na adres:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
z adnotacją "praktyki studenckie"
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/03/2008 10:19:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:04:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:30:55)