logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

                                                                                                           Mosina, 9 listopada 2018                  

 OŚ.6220.14.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-138-1- Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Bartosza Kamińskiego

SOLUM Bartosz Kamiński

Aleja Jana Pawła II 5/14B

62-030 Luboń

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (14/11/2018 13:53:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)

                                                                                                          Mosina, 7 listopada 2018                   

 OŚ.6220.17.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT, Burmistrz Gminy Mosina zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare,   do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz zebraną dokumentacją sprawy w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (09/11/2018 10:05:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/11/2018 10:32:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/11/2018 10:32:12)

Mosina, 12 października 2018                                                  

 OŚ.6220.17.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn zm.) oraz art. 33 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), iż w dniu 12 października 2018 r., wydane zostało postanowienie znak: OŚ.6220.17.2018.MT o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare,   oraz sporządzenia raportu w pełnym zakresie o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz zebraną dokumentacją w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (19/10/2018 08:24:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 09:52:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 10:17:36)
Mosina, 3 października 2018                      

 OŚ.6220.10.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 10, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została zmieniona decyzja Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6220.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury, Wiórek, Babki, gm. Mosina i w ul. Starołęcka w Poznaniu w zakresie zmiany przebiegu fragmentu sieci kanalizacyjnej poprzez objęcie budową działek o numerach ewidencyjnych: 31/1, 51, 53/1 obręb Czapury oraz zmiany lokalizacji przepompowni ścieków (P4) poprzez jej zlokalizowanie na działce o nr ewid. 51, obręb Czapury.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Zofię Lewandowską

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz
w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

             Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (08/10/2018 12:40:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/10/2018 16:11:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/10/2018 16:11:24)
Mosina, 28 sierpnia 2018                                                                           

 OŚ.6220.4.2018.MT

OBWIESZCZENIE

                Zgodnie z art. 10, w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr POZ0252, planowanej do budowy w m. Rogalinek 39, na działce o nr ewid. 167/2, obręb Rogalinek.

 

Postepowanie wszczęte na wniosek:

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

reprezentowanej przez:

Pana Szymona Siwińskiego

ul. Średzka 12/4

62-025 Kostrzyn

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (03/09/2018 11:16:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/09/2018 11:22:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/09/2018 11:22:55)
Mosina, 22 sierpnia 2018       

 OŚ.6220.10.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury, Wiórek, Babki, gmina Mosina i w ul. Starołęcka w Poznaniu. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Zofię Lewandowską

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz.
9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (28/08/2018 11:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (28/08/2018 13:59:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (28/08/2018 13:59:37)

 Mosina, 21 sierpnia 2018 r.

OŚ.6220.14.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-138-1 Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.14.2018.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Bartosza Kamińskiego

SOLUM Bartosz Kamiński

Aleja Jana Pawła II 5/14B

62-030 Luboń

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.      

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (23/08/2018 07:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/08/2018 07:22:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (23/08/2018 07:22:44)

Mosina, 26 lipca 2018 r.

OŚ.6220.10.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury, Wiórek, Babki, gmina Mosina i w ul. Starołęcka w Poznaniu, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.10.2018.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Zofię Lewandowską

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.      

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (27/07/2018 13:08:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/07/2018 13:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/07/2018 13:16:08)

Mosina, 30 maja 2018 r.

OŚ.6220.5.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego oraz budowie zespołu hal oraz budynku socjalno – biurowo – hotelowego na dz. o nr ewid. 192/6, obręb Krosno, gm. Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.5.2018.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Państwa Hanny i Krzysztofa Smolińskich

ul. Chabrowa 10

62-040 Puszczykowo

reprezentowanych przez:

Pana Zbigniewa Strugała

Ekolab Sp. z o.o.

ul. Południowa 5

62-006 Kobylnica

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie opinii w zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o uzgodnienia warunków dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (05/06/2018 11:57:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (05/06/2018 12:10:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (05/06/2018 12:10:45)

  Mosina, 23 maja 2018                    

 

OŚ.6220.32.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej i okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z częścią warsztatową na działkach o nr ewid. 2130/14, 2130/10, 3157/2, 2131/11, 2131/12, 2131/6, 2131/7, 2131/9, 2166/3, 2165/5, 2167/1, 2167/10, obręb Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Anton Röhr Sp. z o.o.

Transport Międzynarodowy Poznań

ul. Gnieźnieńska 69

61-015 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Roberta Siudaka

ul. Wiązowa 1B/2

62-002 Suchy Las

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać od dnia 24 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (24/05/2018 06:52:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/05/2018 07:18:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (24/05/2018 07:18:11)

                                                                                              Mosina, 26 czerwca 2017                   

 

OŚ.6220.11.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego na działce o nr ewid. gr. 51/39, obręb Bolesławiec, gm. Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.11.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Pani Danuty Gierko

Bolesławiec 7

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

 

Pana Grzegorza Zgołę

ul. Floksowa 39

60-175 Poznań

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z dokumentacją, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Jednocześnie Burmistrz Gminy informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/06/2017 08:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/04/2008 09:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 11:00:01)