logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Tonińska (30/08/2019 10:03:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/08/2019 11:19:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/08/2019 11:19:04)
 
Mosina, 12 lipca 2019  
OŚ.6220.10.2019.MT    
OBWIESZCZENIE  
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i częścią biurowo-laboratoryjną oraz budynkiem gospodarczo-magazynowym i wiatą magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krosno, k/Mosiny, dz. o nr ewid. 328/2, obręb Krosno, gmina Mosina.  
Postępowanie wszczęte na wniosek:
Tovago G. P.  Wapniarscy Sp. J. ul. Poznańska 83 62-040 Puszczykowo
reprezentowanej przez:
Pana Jakuba Bednarczyka ul. Czwartaków 23/2 61-495 Poznań  
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.                       
Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.            
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Tonińska (22/07/2019 11:00:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/07/2019 07:07:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (23/07/2019 07:07:13)
Mosina, 12 lipca 2019 r.  
OŚ.6220.29.2019.MT
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina Żabinko - granica powiatu, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.29.2019.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:
Zarządu Dróg Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

reprezentowanej przez:
Pana Bartosza Prałata
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.      
Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                      
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Tonińska (15/07/2019 11:00:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/07/2019 14:42:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/07/2019 14:42:01)

                                                                                                           Mosina, 2 lipca 2019 r.          

 

OŚ.6220.3.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia strony postępowania, iż z uwagi na pojawienie się nowych dowodów w sprawie, złożonych w terminie przysługującym do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Krajkowo, nie może zostać wydana w ustawowym terminie.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

 

reprezentowanej przez:

 

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

W miejscu tym wskazać należy, iż zebrane dowody zostaną przekazane w oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do organów opiniujących, celem ponownego wyrażeni opinii w zakresie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 14 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia (zawierającego uzasadnienie) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, jeżeli:

-         nie załatwiono sprawy w terminie określonym w  art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym z art. 36 § 1 (bezczynność):

-         postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Tonińska (05/07/2019 10:24:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (05/07/2019 10:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (05/07/2019 10:55:01)
Mosina, 17 czerwca 2019
 
OŚ.6220.17.2018.MT/ OŚ.6220.7.2019.MT
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.
Postępowanie wszczęte na wniosek:
Pani Beaty Wiązek
ul. Śremska 64
62-050 Mosina
reprezentowanej przez:
Pana Roberta Siudak
ul. Wiązowa 1B/2
62-022 Suchy Las
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/06/2019 09:39:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/06/2019 09:39:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/06/2019 09:39:40)

 Mosina, 7 czerwca 2019

 OŚ.6220.2.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Baranówko, gmina Mosina.

 Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Marię Gładysiak
EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (14/06/2019 08:14:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/06/2019 08:42:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/06/2019 08:42:29)

                                                                                                          Mosina, 20 maja 2019 r.        

 OŚ.6220.3.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Krajkowo, Gmina Mosina. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podstawa prawna

Art. 49 ust. 1 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Jeżeli liczba stron postępowania: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (23/05/2019 09:32:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/05/2019 14:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (23/05/2019 14:53:00)

Mosina, 16 maja 2019 r.

OŚ.6220.17.2018.MT/OŚ.6220.7.2019.MT

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową, na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina.

 

 1. Podstawa prawna konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o art. 30, 33 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

 

 1. Przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zapoznanie się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową, na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina.

 

 1. Termin konsultacji: 16.04.2019 r. – 15.05.2019 r.

 

 1. Forma konsultacji:

Uwagi i wnioski  można było składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050  Mosina (w godzinach urzędowania).

 

 1. Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (21/05/2019 09:29:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/05/2019 15:01:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (21/05/2019 15:01:33)

Mosina, 29 kwietnia 2019                 

 OŚ.6220.2.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Baranówko, Gmina Mosina. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

 

reprezentowanej przez:

 

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podstawa prawna

Art. 49 ust. 1 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Jeżeli liczba stron postępowania: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (07/05/2019 09:42:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/05/2019 12:46:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/05/2019 12:46:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/04/2019 11:34:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/05/2019 12:43:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/05/2019 12:44:55)

                                                                                              Mosina, 15 kwietnia 2019

 OŚ.6220.17.2018.MT/OŚ.6220.7.2019.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 30, 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek, ul. Śremska 64, 62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Roberta Siudak, ul. Wiązowa 1B/2, 62-022 Suchy Las

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Mosina jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 wyżej wskazanej ustawy, odstąpiono od  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Organ ten wyraził wcześniej opinię dotyczącą braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 79 wyżej powołanej ustawy przysługuje każdemu. Wniosek wraz z załącznikami, raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 11 w poniedziałki w godz. 900 – 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500. Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, tj. od 16 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019r.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Mosina.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (16/04/2019 07:18:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2019 07:56:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krystyna Panek (17/04/2019 08:33:20)

Mosina, 2 kwietnia 2019 r.

OŚ.6220.5.2018.MT/OŚ.6220.4.2019.MT

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego oraz zespole hal oraz budynku socjalno-biurowo-hotelowego na działce o nr ewid. 192/6, obręb Krosno, gmina Mosina.

 1. Podstawa prawna konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o art. 30, 33 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

 

 1. Przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zapoznanie się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego, zespołu hal oraz budynku socjalno-biurowo-hotelowego na działce o nr ewid. 192/6, obręb Krosno, gmina Mosina.

 

 1. Termin konsultacji: 25.02.2019 r. – 26.03.2019 r.

 

 1. Forma konsultacji:

Uwagi i wnioski  można było składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050  Mosina (w godzinach urzędowania).

 

 1. Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi – wyjaśnienia Inwestora względem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego odmowy uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z dnia 21 stycznia 2019 r., znak: WOO-I.4221.101.2018.IJ.10.

Uzgodnienie, o którym mowa w art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest wiążące dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie w miejscu tym wskazać należy, iż na postanowienia uzgadniające Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie przysługuje zażalenie. Organ wydający postanowienie jest nim związany od chwili uzgodnień i nie może postanowienia uchylić jak i zmienić.

W związku z powyższym, brak jest podstaw prawnych, w oparciu o które można spełnić żądanie strony dotyczące ponownego przekazania załączonych wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W kontekście powyższego nie uwzględniono złożonych uwag.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (08/04/2019 10:26:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/04/2019 14:14:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/04/2019 07:55:13)

Mosina, 15 marca 2019 r.

 OŚ.6220.3.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Krajkowo, Gmina Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.3.2019.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.      

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (21/03/2019 11:35:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/03/2019 16:07:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (21/03/2019 16:07:08)

Mosina, 11 marca 2019 r.

 OŚ.6220.2.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Baranówko, Gmina Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.2.2019.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (13/03/2019 09:16:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/03/2019 16:06:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (21/03/2019 16:06:31)

                                                                                              Mosina, 21 lutego 2019

 OŚ.6220.5.2018.MT/

OŚ.6220.4.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 30, 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowie zespołu hal oraz budynku socjalno-biurowo-hotelowego na działce  o nr ewid. 192/6, obręb Krosno, gm. Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Państwa Hanny i Krzysztofa Smolińskich, ul. Chabrowa 10, 62-040 Puszczykowo

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Mosina jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 79 wyżej powołanej ustawy przysługuje każdemu. Wniosek wraz z załącznikami, raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 11 w poniedziałki w godz. 900 – 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500. Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, tj. od 25 lutego 2019 r. do 26 marca 2019 r.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Mosina.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (25/02/2019 15:59:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:10:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:10:20)

Mosina, 21 stycznia 2019

 OŚ.6220.14.2018.MT/

OŚ.6220.1.2019.MT

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-138-1 Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno.

 Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Bartosza Kamińskiego

SOLUM Bartosz Kamiński

Aleja Jana Pawła II 5/14B

62-030 Luboń

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                   Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (22/01/2019 14:10:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/01/2019 14:35:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/01/2019 14:35:57)
Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/04/2008 09:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 11:00:01)