logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

     Mosina, 24 listopada 2017                       

 OŚ.6220.21.2017.MT

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowościach Świątniki i Mieczewo.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać od dnia 30.11.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

              Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/11/2017 14:14:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/11/2017 14:22:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/11/2017 14:22:38)

 

                                                                                                          Mosina, 15 listopada 2017                 

 

OŚ.6220.6.2017.MT

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została zmieniona decyzja Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2016 r., OŚ.6220.25.2015, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Sowinieckiej w Mosinie”, w zakresie konieczności wycinki drzew i krzewów w ilości 49 sztuk w wyniku zmiany geometrii zatok postojowych i chodników.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Burmistrza Gminy Mosina

reprezentowanego przez:

Pana Michała Krüger

NAP-PROJEKT s.c.

Objezierze 27/5

 64-600 Oborniki Wielkopolskie

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz
w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Martyna Tonińska , Podinspektor. ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (61) 8-109-547.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anita Ćwiklińska (16/11/2017 13:43:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/11/2017 13:49:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/11/2017 13:49:11)
Mosina, 26 października 2017                     

 OŚ.6220.11.2017.MT

  OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie stawu rybnego na działce o nr ewid. 51/39, obręb Bolesławiec, gmina Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Danuty Gierko

Bolesławiec 7

62-050 Mosina

 

reprezentowanej przez:

 

Pana Grzegorza Zgołę

ul. Floksowa 39

60-175 Poznań

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (31/10/2017 10:55:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (31/10/2017 12:23:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (31/10/2017 12:23:47)

                                                                                              Mosina, 18 października 2017                       

OŚ.6220.21.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowościach Świątniki i Mieczewo.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznań

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (20/10/2017 13:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/10/2017 13:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (20/10/2017 13:27:17)

                                                                                              Mosina, 10 października 2017                       

OŚ.6220.6.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Sowinieckiej w Mosinie.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Burmistrza Gminy Mosina

reprezentowanej przez:

 

Pana Michała Krüger

NAP-PROJEKT s.c.

Objezierze 27/5

 64-600 Oborniki Wielkopolskie

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (12/10/2017 07:35:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/10/2017 14:33:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/10/2017 14:33:17)
Mosina, 4 październik 2017                    

 OŚ.6220.24.2017.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działce o nr ewid. 83/10, obręb Daszewice.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

DST Active Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Garbary 71/105

61-758 Poznań

reprezentowanej przez:

 

Pana Łukasza Małysza

ul. Poznańska 60

62-035 Kórnik

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (10/10/2017 12:29:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/10/2017 13:23:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (10/10/2017 13:23:48)

Mosina, 5 października 2017

 

OŚ.6220.29.2017.MT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  r. poz. 1405),

Burmistrz Gminy Mosina

zawiadamia,  iż w dniu 5 października 2017 roku Burmistrz Gminy Mosina wydał postanowienie znak: OŚ.6220.29.2017.MT wyrażające stanowisko, iż realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ul. Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia zawarte w decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 września 2011 r., znak: OŚ.6220.2.2011.BB.

 

Zgodnie z art. 49  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (09/10/2017 11:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/10/2017 13:45:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/10/2017 13:45:09)

Mosina, 27 września 2017

OŚ.6220.14.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie stacji paliw w miejscowości Mosina przy ul. Szosa Poznańska na działce o nr ewid. 738/12 obręb Mosina, gmina Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

DOMO DEWELOPER Paweł Marciniak

ul. Chodkiewicza 16

62-050  Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Sławomira Stryjaka

ul. Przyjaźni 23/5

61-686 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (05/10/2017 10:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/10/2017 12:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/10/2017 12:21:35)
Mosina, 21 września 2017

OŚ.6220.11.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w świetle art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu  rybnego na działce o nr ewid. 51/39, obręb Bolesławiec, gmina Mosina.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Danuty Gierko

Bolesławiec 7

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Grzegorza Zgołę

ul. Floksowa 39

60-175 Poznań

 

Uzasadnienie

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (27/09/2017 11:55:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/09/2017 19:19:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/09/2017 19:23:19)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (22/09/2017 14:16:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/09/2017 14:25:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/09/2017 14:25:16)

Mosina, 16 sierpnia 2017 r.

OŚ.6220.21.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.21.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

                                Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (16/08/2017 11:37:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (18/08/2017 07:19:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (18/08/2017 07:19:32)

                                                                                                              Mosina, 16 sierpnia 2017 r.                       

 

OŚ.6220.6.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 10 lutego 2016 r., znak: OS.6220.26.2015, polegającego na przebudowie ulicy Sowinieckiej w Mosinie, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą: OŚ.6220.6.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Gminy Mosina

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Michała Krüger

Objezierze 27/5

64-600 Oborniki

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

                                Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (16/08/2017 11:15:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (18/08/2017 07:17:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (18/08/2017 07:17:59)

 Mosina, 19 lipca 2017                 

OŚ.6220.9.2017.MT

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie punktu dezynfekcji wody na magistrali wodociągowej na działce o nr ewid. 157/3, obręb Mosina, gm. Mosina

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań          

 

reprezentowanej przez:

 

Pana Michała Wielocha

ul. Bobrownicka 13A

61-306 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (20/07/2017 11:04:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/07/2017 13:18:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (20/07/2017 13:18:33)

              Mosina, 3 lipca 2017                      

 

OŚ.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie punktu dezynfekcji wody na magistrali wodociągowej na działce o nr ewid. 210/13, obręb Czapury, gm. Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań          

 

reprezentowanej przez:

 

Pana Michała Wielocha

ul. Bobrownicka 13A

61-306 Poznań

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                        Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (04/07/2017 10:54:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/07/2017 13:47:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/07/2017 13:47:50)

                                                                                              Mosina, 26 czerwca 2017                   

 

OŚ.6220.11.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego na działce o nr ewid. gr. 51/39, obręb Bolesławiec, gm. Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.11.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Pani Danuty Gierko

Bolesławiec 7

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

 

Pana Grzegorza Zgołę

ul. Floksowa 39

60-175 Poznań

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z dokumentacją, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Jednocześnie Burmistrz Gminy informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/06/2017 08:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
Mosina, 12 czerwca 2017

OŚ.6220.14.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw
w miejscowości Mosina przy ul. Szosa Poznańska, na działce nr 738/12, obręb Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.14.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

DOMO DEWELOPER PAWEŁ MARCINIAK

ul. Chodkiewicza 16

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

 

Pana Sławomira Stryjaka

os. Przyjaźni 23/5

61-686 Poznań

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z dokumentacją, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Jednocześnie Burmistrz Gminy informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (21/06/2017 10:27:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:08:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2017 20:08:51)

Mosina, 30 maja 2017                                                              

 OŚ.6220.37.2016.KP

 OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przyjmowaniu odpadów w celu ich przetwarzania w biogazowni na nieruchomości o nr ewid. 30/1, obręb Bolesławiec, gmina Mosina.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Firmy ”Wielkopolski Indyk” W.Z.H.G. Glinkowscy s.j. Bolesławiec 12A, 62-053 Bolesławiec

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/05/2017 13:29:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/05/2017 13:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/05/2017 13:43:10)

              Mosina, 25 maja 2017           

OŚ.6220.1.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 263/13 i 264/13, obręb Nowinki.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Gawo Construction M. Mucha Sp. J.

ul. Piękna 59/2

60-589 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Jolantę Pawłowską

ul. Staszica 14

62-300 Września

 

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

            Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (25/05/2017 13:29:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/05/2017 13:42:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/05/2017 13:42:09)
Mosina, 9 maja 2017                                                                                     

 OŚ.6220.6.2017.MT

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49, w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało umarzone postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sowinieckiej w Mosinie, gm. Mosina.

Postepowanie wszczęte na wniosek:

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Michała Krüger

Objezierze 27/5

64-600 Oborniki

 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2016 r., znak: OŚ.6220.26.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sowinieckiej w Mosinie, gm. Mosina został przekazany wg właściwości do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (12/05/2017 08:28:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/05/2017 08:39:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/05/2017 08:39:52)

 

                                                                                                                Mosina, 28 kwietnia 2017 r.            

 

OŚ.6220.16.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353,
z późn.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie fermy drobiu – brojlerów
o planowanej obsadzie do 40 000 szt. (160 DJP) na dz. nr 41/4, obręb Bolesławiec, gm. Mosina.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Danuty Pawłowskiej

ul. Bajera 66

62-050 Dymaczewo Stare

 

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz
w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

            Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KPanek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (04/05/2017 11:50:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (04/05/2017 12:07:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (04/05/2017 12:07:28)

 

 

                                                                                                                Mosina, 28 kwietnia 2017                        

 

OŚ.6220.2.2017.KP

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie 27 domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami w bryle budynku, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 16/2, obręb Bolesławiec, Gmina Mosina.

 

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Zofii Michalik, Bolesławiec 2, 62-053 Mosina

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  można się zapoznać, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KPanek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (04/05/2017 11:33:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (04/05/2017 12:06:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (04/05/2017 12:06:40)

Mosina, 7 kwietnia 2017 r.

OŚ.6220.6.2017.MT

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 33 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 10 lutego 2016 r., znak: OŚ.6220.26.2015, polegającego na przebudowie ulicy Sowinieckiej w Mosinie, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą: OŚ.6220.6.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Gminy Mosina

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Michała Krüger

Objezierze 27/5

64-600 Oborniki

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

             Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (11/04/2017 08:39:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:37:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:39:19)

                                                                                              Mosina, 8 marca 2017

OŚ.6220.16.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 30, 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia o możliwości zapoznania się, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu – brojlerów o planowanej obsadzie do 40 000 szt. (160 DJP) na dz. nr 41/4, obręb Bolesławiec, gm. Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Danuty Pawłowskiej

ul. Bajera 66

62-050 Dymaczewo Stare

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Mosina jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 79 wyżej powołanej ustawy przysługuje każdemu. Wniosek wraz z załącznikami, raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 11 w poniedziałki w godz. 900 – 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500. Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenie, tj. od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest burmistrz Gminy Mosina.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (08/03/2017 12:37:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:33:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:33:24)
Mosina, 13 stycznia 2017

OŚ.6220.37.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz w związku z art. 33 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przyjmowaniu odpadów w celu ich przetwarzania w biogazowni, zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 30/1, obręb Bolesławiec, Gmina Mosina.

 

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Wielkopolski Indyk, W.Z.H.G. S.j., 62-053 Bolesławiec 12A

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (13/01/2017 13:57:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:32:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:32:14)

 

                                                                                                                Mosina, 12 stycznia 2017              

 

OŚ.6220.28.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”

 

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Firmy Automotive Fues Services Sp. z o.o. Wrocław ul. Prosta 36,

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Witolda Wojciechowskiego, 60-628 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/2

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

            Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (13/01/2017 07:43:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:29:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/04/2017 18:30:38)
Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/04/2008 09:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 11:00:01)