logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (22/09/2017 14:16:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/09/2017 14:25:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/09/2017 14:25:16)

                                                                                              Mosina, 26 czerwca 2017                   

 

OŚ.6220.11.2017.MT

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego na działce o nr ewid. gr. 51/39, obręb Bolesławiec, gm. Mosina, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.11.2017.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Pani Danuty Gierko

Bolesławiec 7

62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

 

Pana Grzegorza Zgołę

ul. Floksowa 39

60-175 Poznań

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z dokumentacją, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Jednocześnie Burmistrz Gminy informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (30/06/2017 08:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/07/2017 12:57:55)
Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/04/2008 09:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 11:00:01)