logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

Mosina, 20 grudnia 2018

   OŚ. 6220.17.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż na podstawie art. 97 ust. 2, w związku z art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT, zostało podjęte z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

 Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz.7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu odpowiednio o uzgodnienie oraz opinię w zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                             

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (03/01/2019 09:56:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2019 13:05:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2019 13:05:22)

                                                                                                           Mosina, 9 listopada 2018                  

 OŚ.6220.14.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-138-1- Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Bartosza Kamińskiego

SOLUM Bartosz Kamiński

Aleja Jana Pawła II 5/14B

62-030 Luboń

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (14/11/2018 13:53:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)

                                                                                                          Mosina, 7 listopada 2018                   

 OŚ.6220.17.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT, Burmistrz Gminy Mosina zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare,   do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz zebraną dokumentacją sprawy w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (09/11/2018 10:05:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/11/2018 10:32:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/11/2018 10:32:12)

Mosina, 12 października 2018                                                  

 OŚ.6220.17.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn zm.) oraz art. 33 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), iż w dniu 12 października 2018 r., wydane zostało postanowienie znak: OŚ.6220.17.2018.MT o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare,   oraz sporządzenia raportu w pełnym zakresie o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz zebraną dokumentacją w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (19/10/2018 08:24:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 09:52:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 10:17:36)
Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/04/2008 09:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 11:00:01)