logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

Mosina, 12 października 2018                                                  

 OŚ.6220.17.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn zm.) oraz art. 33 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), iż w dniu 12 października 2018 r., wydane zostało postanowienie znak: OŚ.6220.17.2018.MT o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare,   oraz sporządzenia raportu w pełnym zakresie o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz zebraną dokumentacją w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (19/10/2018 08:24:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 09:52:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/10/2018 10:17:36)