logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

                                                                                                           Mosina, 9 listopada 2018                  

 OŚ.6220.14.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),  w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-138-1- Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Pana Bartosza Kamińskiego

SOLUM Bartosz Kamiński

Aleja Jana Pawła II 5/14B

62-030 Luboń

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (14/11/2018 13:53:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/11/2018 14:27:47)