logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

Mosina, 20 grudnia 2018

   OŚ. 6220.17.2018.MT

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż na podstawie art. 97 ust. 2, w związku z art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT, zostało podjęte z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., znak: OŚ.6220.17.2018.MT,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

 Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Pani Beaty Wiązek

ul. Śremska 64

62-050 Mosina

 Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz.7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu odpowiednio o uzgodnienie oraz opinię w zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowanej na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                             

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (03/01/2019 09:56:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2019 13:05:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2019 13:05:22)