logo
logo bip
Informacje o środowisku i jego ochronie

                                                                                              Mosina, 15 kwietnia 2019

 OŚ.6220.17.2018.MT/OŚ.6220.7.2019.MT

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 30, 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

Pani Beaty Wiązek, ul. Śremska 64, 62-050 Mosina

reprezentowanej przez:

Pana Roberta Siudak, ul. Wiązowa 1B/2, 62-022 Suchy Las

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Mosina jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 wyżej wskazanej ustawy, odstąpiono od  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Organ ten wyraził wcześniej opinię dotyczącą braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 79 wyżej powołanej ustawy przysługuje każdemu. Wniosek wraz z załącznikami, raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 11 w poniedziałki w godz. 900 – 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500. Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, tj. od 16 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019r.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Mosina.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (16/04/2019 07:18:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2019 07:56:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krystyna Panek (17/04/2019 08:33:20)