logo
logo bip
Mosina, 17 czerwca 2019
 
OŚ.6220.17.2018.MT/ OŚ.6220.7.2019.MT
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare.
Postępowanie wszczęte na wniosek:
Pani Beaty Wiązek
ul. Śremska 64
62-050 Mosina
reprezentowanej przez:
Pana Roberta Siudak
ul. Wiązowa 1B/2
62-022 Suchy Las
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.