logo
logo bip
Obwieszczenie OŚ.6220.10.2018 z dnia 3 października 2018 o zmianie decyzji środowiskowej OŚ.6220.2.2016 z dnia 21.04.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami dla wsi
Mosina, 3 października 2018                      

 OŚ.6220.10.2018.MT

 OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 10, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została zmieniona decyzja Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6220.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury, Wiórek, Babki, gm. Mosina i w ul. Starołęcka w Poznaniu w zakresie zmiany przebiegu fragmentu sieci kanalizacyjnej poprzez objęcie budową działek o numerach ewidencyjnych: 31/1, 51, 53/1 obręb Czapury oraz zmiany lokalizacji przepompowni ścieków (P4) poprzez jej zlokalizowanie na działce o nr ewid. 51, obręb Czapury.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Zofię Lewandowską

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz
w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

             Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.