logo
logo bip
Obwieszczenie OŚ.6220.29.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina Żabinko - granica
Mosina, 12 lipca 2019 r.  
OŚ.6220.29.2019.MT
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33  oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina Żabinko - granica powiatu, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą, znak: OŚ.6220.29.2019.MT.

Postępowanie wszczęte na wniosek:
Zarządu Dróg Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

reprezentowanej przez:
Pana Bartosza Prałata
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.      
Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.