logo
logo bip
Obwieszczenie OŚ.6220.3.2019.MT z dnia 20.05.2019 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebrania wystarczających materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię

                                                                                                          Mosina, 20 maja 2019 r.        

 OŚ.6220.3.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Krajkowo, Gmina Mosina. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęte na wniosek:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

reprezentowanej przez:

Panią Marię Gładysiak

EKO-SOLAR Maria Gładysiak

Os. Zygmunta Starego 12A/2

60-688 Poznań

 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9ºº- 17ºº w poniedziałki oraz w godz. 7ºº- 15ºº od wtorku do piątku, pokój 11.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podstawa prawna

Art. 49 ust. 1 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Jeżeli liczba stron postępowania: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.