logo
logo bip
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych OŚ.6220.17.2018.MT/OŚ.6220.7.2019.MT dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową, na działce o nr ew

Mosina, 16 maja 2019 r.

OŚ.6220.17.2018.MT/OŚ.6220.7.2019.MT

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową, na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina.

 

  1. Podstawa prawna konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o art. 30, 33 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

 

  1. Przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zapoznanie się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-usługową, na działce o nr ewid. 139/3, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina.

 

  1. Termin konsultacji: 16.04.2019 r. – 15.05.2019 r.

 

  1. Forma konsultacji:

Uwagi i wnioski  można było składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050  Mosina (w godzinach urzędowania).

 

  1. Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.