logo
logo bip

          IR-V.7840.3.22.2018.6                                                                                         Poznań, 21 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY  WIELKOPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

   

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.),

zawiadamiam,

o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 32/Z/18 z dnia 21 maja 2018 r. (IR-V.7840.3.22.2018.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 72/Z/13 wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 30 lipca 2013 r. (znak: IR-V.7840.3.31.2012.6), przeniesionej decyzją nr 15/Z/14 w dniu 24 lutego 2014 r. (znak: IR-V.7840.3.7.2014.6), dla inwestycji pn.: „Zadanie 1 – Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych na odcinku Czempiń – Poznań od km 131.080 do km 163.400 dla: stacji Czempiń, szlaku Czempiń – Mosina, stacji Mosina, szlaku Mosina – Luboń k/Poznania, stacji Luboń k/Poznania, szlaku Luboń k/Poznania – Poznań. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań, w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1”.

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany przebiegu linii potrzeb nietrakcyjnych relacji Czempiń - Poznań, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów:

powiat poznański, gmina Mosina:

obręb Iłówiec – ark. 1, działki nr ewid.: 18, 88/1;

obręb Nowinki – ark. 1, działki nr ewid.: 254;

obręb Drużyna - ark. 2, działki nr ewid.: 452, 76/1, 60/3, 59/1, 51/9;

obręb Krosno – ark. 1, działki nr ewid.: 215, 195, 197, 198/3, 327, 328/1, 324/1, 323/1, 322/7, 322/5, 321/5, 321/3;

obręb Mosina – ark. 36, działki nr ewid.: 2484/5; ark. 37, działki nr ewid.: 2485/1, 2486/1;

powiat kościański, gmina Czempiń:

obręb Czempiń – ark. 6, działki nr ewid.: 933/12, 933/11.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru  Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego: wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie zamieszczone w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w Mosinie i Urzędu Gminy w Czempiniu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Jacek Wróblewski

Kierownik Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (25/05/2018 12:47:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/05/2018 12:55:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/05/2018 12:55:17)