logo
logo bip

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.747.2.2018.6, Poznań, 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 10 września 2018 r. została wydana decyzja nr 4/2018 (znak IR III.747.2.2018.6) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań”, w ramach POIiŚ 5.1-2, w zakresie budowy infrastruktury kolejowej przy wiadukcie kolejowym w ul. Śremskiej w Mosinie”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 61-854-12-89), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim uzgodnieniu godziny. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego:
  • wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  • właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu;
  • pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych (odpowiednich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej) tych gmin oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 17 września 2018 r. tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/09/2018 14:25:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: (17/09/2018 00:00:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/09/2018 08:41:06)