logo
logo bip
Mosina, dnia 18 kwietnia 2019 r.

PP.6721.14.2019.MS

(PP.6721.14.2015.MS)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 7 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.      

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 14 czerwca 2019 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (23/04/2019 13:04:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (23/04/2019 14:13:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/06/2019 08:24:03)
Mosina, dnia 3 kwietnia 2019 r.
 

PP.6721.5.2019.MS

(PP.6721.16.2015.MS)

   

O B W I E S Z C Z E N I E


  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna  

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Nowinkach, 62-053 Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, o godzinie 18.00.        

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. 

Burmistrz Gminy MosinaOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (04/04/2019 14:36:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (04/04/2019 14:46:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (28/05/2019 13:35:44)
Mosina, dnia 21 marca 2019 r.
 PP.6721.2.2019.MS
(PP.6721.13.2016.MS)

    O B W I E S Z C Z E N I E   

W związku z opracowywaniem na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) i uchwały nr XXXVIII/370/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu planu miejscowego.

Planowane spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu planu miejscowego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko odbędzie w dniu 9 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godz. 18.00.

Burmistrz Gminy Mosina nawiązując do ustaleń spotkania konsultacyjnego zaprasza do składania pisemnych opinii dotyczących przedstawionych wariantów projektu planu miejscowego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której opinia dotyczy w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (22/03/2019 10:21:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:28:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (16/05/2019 12:44:09)
Mosina, dnia 11 lutego 2019 r.
PP.6721.4.2019.MS
(PP.MS.7322-7/10)

    O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z opracowywaniem na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) i uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz od północy ulicą Lipową w Krosinku oraz nawiązując do czterech wyłożeń przedmiotowego projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, z których ostatnie miało miejsce w terminie 21 marca 2017  r. - 13 kwietnia 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu planu miejscowego.

Planowane spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu planu miejscowego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku odbędzie w dniu 10 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00.  

Burmistrz Gminy Mosina

Projekty planu miejscowego przedstawione podczas poszczególnych wyłożeń:

Wizualizacja makiety sporządzonej na potrzeby spotkania konsultacyjego:
Nr 1 , Nr 2 , Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 , Nr 6 , Nr 7 , Nr 8 , Nr 9 , Nr 10 , Nr 11 , Nr 12 , Nr 13 , Nr 14Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (25/02/2019 12:51:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 13:45:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (24/04/2019 14:04:43)
Mosina, dnia 29 stycznia 2019 r.
PP.6721.6.2019.MS  
O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74 obręb Sowiniec          

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXI/846/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74 obręb Sowiniec.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.     

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (04/02/2019 09:35:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (04/02/2019 12:40:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (04/02/2019 12:50:59)
Mosina, dnia 3 grudnia 2018 r.

PP.6721.3.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo              

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 11 lutego 2019 r.

Burmistrz  Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/12/2018 11:55:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/12/2018 14:37:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/03/2019 08:20:50)
Mosina, dnia 9 listopada 2018 r.
PP.6721.7.2017.MS 

O B W I E SZ C Z E N I E          

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r.,poz. 1073 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez RadęMiejską w Mosinie uchwały nr LXII/726/18Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu dosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyulicy Poznańskiej w Czapurach, ograniczonych północną granicą działki o nrewid. 40 obręb Czapury, zachodnią granicą działki o nr ewid. 31/2 obręb Czapuryi wschodnią granicą działki o nr ewid. 53/2 obręb Czapury (ul. Poznańska).

Z przywołanąuchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

BurmistrzGminy Mosina zawiadamia, że w dniu 28listopada 2018 r. o godzinie 18.00 przy świetlicy wiejskiej w Czapurach,61-160 Czapury, ul. Poznańska 78, rozpocznie się spacer badawczy po terenieobjętym projektem planu miejscowego (bez wkraczania na teren prywatnychposesji) połączony z warsztatami planistycznymi.

Także 28 listopada 2018 r. o godzinie 19.00 wświetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 odbędzie siękolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu planumiejscowego.

BurmistrzGminy Mosina zaprasza również na indywidualne oraz anonimowe rozmowy o Państwawrażeniach z konsultacji społecznych, które odbędą się 30 listopada 2018 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Miejskim wMosinie, w sali 110. Zdobyte informacje posłużą do ewaluacji projektu„Przestrzeń dla Partycypacji" w ramach którego proces ten jest zrealizowany.Wywiady przeprowadzi przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Burmistrz Gminy Mosina

 Odpowiadając na propozycję uczestników spotkania konsultacyjnego, zespół monitorujący projekt "Przestrzeń dla partycypacji" przygotował ankietę. Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do jej wypełnienia do dnia 5 grudnia 2018 r.CAŁOŚCIOWY RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ W CZAPURACH


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/11/2018 11:14:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/11/2018 11:36:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (27/12/2018 11:59:25)
Mosina, dnia 3 września 2018 r.
PP.6721.13.2016.MS  

O B W I E S Z C Z E N I E

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko        

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamiam ponownie o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/370/16 z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą. 

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 26 października 2018 r.       

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.        

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne przed składaniem wniosków do planu, mające na celu przedstawienie przesłanek opracowania planu miejscowego oraz terenowo występujących uwarunkowań, które odbędzie się dnia 4 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godz. 18.00.

Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (03/09/2018 16:15:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/09/2018 16:37:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (02/11/2018 14:31:43)
Mosina, dnia 21 sierpnia 2018 r.
PP.6721.7.2017.MS  

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach   

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXII/726/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach, ograniczonych północną granicą działki o nr ewid. 40 obręb Czapury, zachodnią granicą działki o nr ewid. 31/2 obręb Czapury i wschodnią granicą działki o nr ewid. 53/2 obręb Czapury (ul. Poznańska).

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 września 2018 r.         

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.         

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne przed składaniem wniosków do planu, mające na celu przestawienie przesłanek opracowania planu miejscowego oraz terenowo występujących uwarunkowań, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78, o godzinie 18.00.

Burmistrz Gminy MosinaOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (21/08/2018 14:17:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (21/08/2018 14:20:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (31/08/2018 11:54:09)
Mosina, dnia 23 sierpnia 2018 r.
  PP.6720.4.2013.MS
   
O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina           

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych Gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 1 września 2018 r. do dnia 22 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.       

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4, o godzinie 18.00.         

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne praz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r.  

Burmistrz Gminy Mosina


Ze względu na rozmiar plików zalecane jest ich zapisywanie na dysku lokalnym

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (03/08/2018 08:52:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/08/2018 12:51:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/08/2018 22:17:14)
Mosina, dnia 6 lipca 2018 r.
 

PP.6721.16.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna    

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.
       
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Nowinkach, 62-053 Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, o godzinie 18.00. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. 


Burmistrz Gminy Mosina
(zaleca się ze względu na wielkość pliku zapisanie na dysku)


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/07/2018 14:38:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/09/2018 10:18:48)
Mosina, dnia 19 kwietnia 2018 r.

PP.6721.14.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 23 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 8 czerwca 2018 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/04/2018 11:33:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/04/2018 11:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (29/05/2018 13:54:30)
Mosina, dnia 7 marca 2018 r.

PP.6721.17.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godzinie 19.15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (08/03/2018 09:36:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/03/2018 09:43:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (18/04/2018 08:47:23)
Mosina, dnia 9 stycznia 2018 r.

PP.6721.11.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt rysunku planu

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2018 10:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2018 10:29:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/02/2018 13:29:02)
Mosina, dnia 8 września 2017 r.
 

PP.6721.17.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno              

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 25 września 2017 r. do dnia 17 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.  

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godzinie 18.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 3 listopada 2017 r.

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/09/2017 10:44:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/09/2017 13:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (23/10/2017 13:51:56)
Mosina, dnia 8 września 2017 r.
 

PP.6721.11.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/09/2017 10:35:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/09/2017 13:36:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (23/10/2017 13:54:10)
Mosina, dnia 10 maja 2017 r.
 
PP.6721.3.2014.MS
   
O B W I E S Z C Z E N I E
 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo    

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.  

 

Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Dyskusja publiczna: protokół


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (10/05/2017 12:14:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/05/2017 12:37:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 15:02:40)
Mosina, dnia 20 kwietnia 2017 r.
PP.6721.9.2012.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek                

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/242/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo, Rogalinek od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, 62-022 Rogalinek, ul. Kościelna 3 o godzinie 18.00.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (21/04/2017 14:21:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/04/2017 14:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 13:59:22)
Mosina, dnia 20 kwietnia 2017 r.
PP.6721.1.2016.MS
PP.6721.2.2016.MS
PP.6721.3.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mosina              


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r., nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. oraz nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - miasto Mosina;
2)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - wieś Drużyna;
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - wieś Pecna

od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.


          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.         

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (21/04/2017 09:46:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/04/2017 10:05:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 09:22:48)

Mosina, dnia 9 marca 2017 r.

 

PP.MS.7322-7/10

   

O B W I E S Z C Z E N I E

   o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w Krosinku  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
           
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/03/2017 13:23:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/03/2017 11:55:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (13/04/2017 13:18:00)
Mosina, dnia 31 stycznia 2017 r.
PP.6721.13.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 788 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/370/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/02/2017 08:17:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:46)
Mosina, dnia 31 stycznia 2017 r.
PP.6721.14.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 788 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna, usytuowanych na północ od drogi powiatowej P3911 wraz z tą drogą, na zachód od działek o nr ewid.416/1, 434/4, 719, 301/2, 301 obręb Pecna, na północ od południowej granicy działki o nr ewid. 701 obręb Pecna i na północ od działki o nr ewid. 717 obręb Pecna na łącznym przedłużeniu granic w/w działek na działce o nr ewid. 734 obręb Pecna, na zachód od działek o nr ewid. 295, 294/1, 292, 291 obręb Pecna, na zachód od przedłużenia zachodniej granicy działek o nr ewid. 291 i 292 obręb Pecna poprzez działki o nr ewid. 289/1, 289/2, obręb Pecna, do działki o nr ewid. 288 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 285, 279 obręb Pecna do ulicy Sosnowej, wzdłuż ulicy Sosnowej do działki o nr ewid. 238/1 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 238/1, 224/1, 213/2, 199, 189/1 obręb Pecna, na zachód od wschodniej granicy działki o nr ewid. 190 obręb Pecna, na północ od południowej granicy działki o nr ewid. 192 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 112/3, 112/2, 112/1 obręb Pecna
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/02/2017 08:14:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:08)
Mosina, dnia 4 stycznia 2017 r.
 

PP.6721.5.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

 o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka
i ulicy Łaziennej w Mosinie  

             
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 8 lutego 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.           

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.           

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 23 lutego 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (05/01/2017 14:02:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/01/2017 14:36:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:49:12)
Mosina, dnia 14 grudnia 2016 r.

PP.6721.4.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.                

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.            

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (22/12/2016 10:47:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/12/2016 11:09:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:48:14)
Mosina, dnia 30 listopada 2016 r.
 

PP.6721.4.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury              

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/419/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 9 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godzinie 18.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2017 r.     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (30/11/2016 14:05:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/12/2016 10:22:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:50:30)
 
Mosina, dnia 21 października 2016 r.
PP.6721.4.2015.MS

 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.

 
                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 grudnia 2016 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (27/10/2016 12:24:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/10/2016 12:31:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/12/2016 11:57:36)
 
Mosina, dnia 4 października 2016 r.
PP.6721.3.2014.MS


 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo

 
                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 19 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (10/10/2016 09:18:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/10/2016 11:18:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (08/11/2016 11:13:35)
Mosina, dnia 14 września 2016 r.
PP.6721.5.2014.MS
O B W I E S Z C Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 28 września 2016 r. do dnia 21 października 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
          
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.
           
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (16/09/2016 11:03:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/09/2016 11:05:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/10/2016 08:03:26)
 

Mosina, dnia 13 lipca 2016 r.

PP.6721.5.2014.MS 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie


 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/07/2016 11:14:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/07/2016 09:01:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/08/2016 14:39:03)
Mosina, dnia 30 czerwca 2016 r.
 

PP.6721.8.2012.MS

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, 62-022 Mieczewo, ul. Szeroka 3 o godzinie 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.
 

Burmistrz Gminy Mosina
 


Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/07/2016 14:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/07/2016 14:40:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/08/2016 14:35:52)

Mosina, dnia 7 kwietnia 2016 r.


PP.6721.8.2012.MS


 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 20 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, 62-022 Mieczewo, ul. Szeroka 3 o godzinie 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Projekt planu miejscowego

Uzasadnienie

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania projekt planu na środowisko


Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/04/2016 10:00:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (11/04/2016 15:16:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (10/05/2016 12:49:21)
Mosina, dnia 23 marca 2016 r.

PP.6721.7.2012.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgelewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 6 kwietnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu miejcowego

Projekt rysunku planu miejscowego

Prognoza oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny


Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (23/03/2016 15:03:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/03/2016 07:27:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (13/04/2016 09:45:16)
Mosina, dnia 12 lutego 2016 r.

PP.6721.2.2014.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego
i Leśmiana w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/421/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E - 59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt planu miejscowego
Projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (15/02/2016 16:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/02/2016 07:55:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (18/03/2016 11:44:45)
Mosina, dnia 25 listopada 2015 r.

PP.6721.7.2012.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgelewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 9 grudnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (26/11/2015 14:53:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (26/11/2015 14:56:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (30/12/2015 07:34:03)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.17.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/137/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:13:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:36:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:13:48)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.16.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/136/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:09:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:38:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:09:14)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.15.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/135/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, usytuowanych na południe od Kanału Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:01:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:01:40)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.14.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Kórnik - Mosina - Stęszew tj. ulicą Wiejską w Krosinku oraz ulicą M. Konopnickiej w Mosinie wraz z tą drogą, a Kanałem Mosińskim wraz z tym Kanałem.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:59:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:39:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:59:17)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.13.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ulicą Leśmiana i ulicą Śremską w Mosinie wraz z tymi ulicami.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:56:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:40:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:56:52)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.12.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki


 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/132/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego wsi oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:53:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:41:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:54:12)
PP.67271.39.2014.MS
Mosina, dnia 12 listopada 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Gminy Mosina w związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 listopada 2015 r. uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30.10.2015 r., znak: DOZ-OAiK-660.16.2015.ML [01/A/15], uchylająca w całości decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.2014 r., znak: PoWD.5140.1974.34.13R.2014, wpisującą do rejestru zabytków historyczny układ przestrzenny majątku ziemskiego Rogalin w miejscowości Rogalin, gmina Mosina, powiat poznański, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do tej decyzji - jednocześnie przekazująca ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Cała decyzja dostępna jest:
1. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, pok. 120,
2. u Pani Marii Witkowskiej, sołtysa wsi Rogalin;
3. na stronie internetowej Gminy pod adresem: http://www.mosina.pl/ - BIP - Organy Gminy - Burmistrz - obwieszczenia planistyczne - plany miejscowe.

Burmistrz Gminy Mosina

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Buśka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Buśka (17/11/2015 07:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/11/2015 08:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/11/2015 08:04:12)
Mosina, dnia 7 października 2015 r.


PP.6721.2.2014.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego
i Leśmiana w MosinieNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/421/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E - 59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2015 r.

Burmistrz Gminy Mosina


Projekt planu miejscowego

Rysunek projektu planu miejscowego

Prognoza oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/10/2015 13:10:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (17/12/2015 10:34:33)
Mosina, dnia 7 października 2015r.


 

PP.6721.11.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XVIII/122/15 z dnia 24 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014 - 2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 9 listopada 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:16:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/10/2015 13:11:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:16:34)
PP.6721.4.2014.MS
Mosina, dnia 16 września 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską, Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie dotyczące sporządzanego projektu, które odbędzie się dnia 7 października 2015 r.. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godz. 18.00. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta przez Radę Miejską w Mosinie dnia 29 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr LIX/419/14. Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały. Spotkanie dotyczyć będzie również kwestii kanalizacji sanitarnej i obecni na nim będą projektanci kanalizacji.

Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Buśka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Buśka (16/09/2015 13:22:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/09/2015 14:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/09/2015 14:17:02)
 

 

Mosina, dnia 13 maja 2015r.

PP.6721.4.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o dostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr IX/47/15 z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014 - 2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (15/05/2015 10:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/05/2015 14:07:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (15/05/2015 10:20:36)
Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

PP.MS.7322-7/10


O B W I E S Z C Z E N I E


o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w KrosinkuNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 16.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (02/04/2015 10:33:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/04/2015 11:49:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/05/2015 07:50:33)
 
Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

PP.6721.13.2011.MS


O B W I E S Z C Z E N I E


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Rogalinie, 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 2 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (02/04/2015 10:29:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/04/2015 11:50:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/05/2015 07:48:05)
 

Mosina, dnia 16 stycznia 2015r.

PP.6721.9.2011.MS


 

O B W I E S Z C Z E N I E

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury


 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ulicą Gromadzką (drogą powiatową nr 2461P Gądki - Czapury), ulicą Spokojną (drogą gminną) wraz z tymi ulicami oraz ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2460P Poznań - Rogalinek) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 28 stycznia 2015r. do dnia 19 lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2015r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godz. 17.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 marca 2015r.


Burmistrz Gminy Mosina
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (20/01/2015 07:06:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/01/2015 07:26:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (04/03/2015 07:49:12)
Mosina, dnia 11 grudnia 2014r.

 

PP.67271.39.2014.MSZ A W I A D O M I E N I E

           

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2014r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 z dnia 10 grudnia 2014r. nr Po-WD.5140.1974.34.13R.2014 (nr rejestru 945/Wlkp/A) w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego majątku ziemskiego Rogalin w miejscowości Rogalin, gmina Mosina, powiat poznański z adnotacją, iż ten egzemplarz przeznaczony jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Do przedmiotowej decyzji nie zostało załączone żadne zawiadomienie czy obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji, terminie i miejscu jej wyłożenia oraz pouczeniu o skutkach wpisu. Jednocześnie ze względu na fakt, iż przedmiotowa decyzja liczy 19 stron oraz 5 załączników graficznych, w tym 5 wieloformatowych oraz pięciostronicowe pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego (wyciąg) nie ma fizycznych możliwości wywieszenia jej w całości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Stąd też cała decyzja wraz z załącznikami dostępna jest:

 1. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 jako organu prowadzącego przedmiotowe postępowanie;
 2. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, pok. 120,
 3. u Pani Marii Witkowskiej, sołtysa wsi Rogalin;
 4. na stronie internetowej Gminy pod adresem: http://www.mosina.pl/ - BIP - Organy Gminy - Burmistrz - obwieszczenia planistyczne - plany miejscowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (12/12/2014 08:48:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/12/2014 13:50:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/12/2014 13:50:18)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (27/10/2014 13:04:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/10/2014 14:28:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/10/2014 14:28:45)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/07/2014 13:13:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/07/2014 13:32:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/07/2014 13:13:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:01:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:01:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:52:43)

Mosina, dnia 16 czerwca 2014r.

PP.MS.7322-12/09


O B W I E S Z C Z E N I E


o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LI/368/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009r., zmienionej uchwałą nr LXIV/444/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 3 lipca 2014r. do dnia 25 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2014r. w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, 62-022 Rogalinek, ul. Kościelna 3 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2014r.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (03/07/2014 09:20:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2014 08:38:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (03/07/2014 09:20:05)

Mosina, dnia 12 czerwca 2014r. 

PP.6721.13.2011.MS

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 26 czerwca 2014r. do dnia 18 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2014r. w Zespole Szkół w Rogalinie, 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 2 o godzinie 18.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2014r. 

Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (26/06/2014 07:57:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/06/2014 07:59:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (26/06/2014 07:57:52)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.5.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/422/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i ulicą Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz ulicą Łazienną w Mosinie.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:56:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:56:47)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.4.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/419/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:54:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:54:10)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.3.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/420/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminą oraz granicą administracyjną wsi.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:52:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:52:09)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.2.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/421/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:49:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:45:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:49:52)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/05/2014 07:50:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/05/2014 07:50:03)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.9.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXV/242/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. terenów lasów, terenów rolniczych oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi, na obszarze wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XXXV sesja RM z 29.11.2012r. → uchwała nr XXXV/242/12.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:18:58)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.8.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo tj. terenów lasów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi Mieczewo.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XXXV sesja RM z 29.11.2012r. → uchwała nr XXXV/243/12.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski
w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:10:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:10:24)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.7.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XLVIII/322/13 z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej , S. Lema, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XLVIII sesja RM z 26.09.2013r i LII sesja RM z 28.11.2013r → uchwała nr XLVIII/322/13 i LII/356/13.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski
w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:06:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:53:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:06:32)

Mosina, dnia 28 marca 2014r.

PP.6720.4.2013.MS

  O B W I E S Z C Z E N I E  

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.     

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w terminie do dnia 5 maja 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 Burmistrz Gminy Mosina

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (31/03/2014 11:43:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (31/03/2014 15:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (31/03/2014 15:16:48)

Mosina, dnia 7 lutego 2014r.

PP.MS.7322-7/09


O B W I E S Z C Z E N I E

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz uchwały nr L/355/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009r, zmienionej uchwałą nr LXIV/446/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lutego 2014r. do 14 marca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2014r. o godzinie 17.30 w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, 61-160 Daszewice, ul. Piotrowska 4.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko 

Protokół z dyskusji publicznej

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (20/03/2014 07:57:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/02/2014 14:40:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (20/03/2014 07:57:21)