logo
logo bip
Mosina, dnia 6 lipca 2018 r.
 

PP.6721.16.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna    

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.
       
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Nowinkach, 62-053 Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, o godzinie 18.00. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. 


Burmistrz Gminy Mosina
(zaleca się ze względu na wielkość pliku zapisanie na dysku)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/07/2018 14:38:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (17/07/2018 14:55:36)
Mosina, dnia 19 kwietnia 2018 r.

PP.6721.14.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 23 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 8 czerwca 2018 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/04/2018 11:33:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/04/2018 11:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (29/05/2018 13:54:30)
Mosina, dnia 7 marca 2018 r.

PP.6721.17.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godzinie 19.15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (08/03/2018 09:36:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/03/2018 09:43:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (18/04/2018 08:47:23)
Mosina, dnia 9 stycznia 2018 r.

PP.6721.11.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt rysunku planu

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2018 10:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2018 10:29:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/02/2018 13:29:02)
Mosina, dnia 8 września 2017 r.
 

PP.6721.17.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno              

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 25 września 2017 r. do dnia 17 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.  

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godzinie 18.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 3 listopada 2017 r.

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/09/2017 10:44:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/09/2017 13:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (23/10/2017 13:51:56)
Mosina, dnia 8 września 2017 r.
 

PP.6721.11.2015.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/09/2017 10:35:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/09/2017 13:36:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (23/10/2017 13:54:10)
Mosina, dnia 10 maja 2017 r.
 
PP.6721.3.2014.MS
   
O B W I E S Z C Z E N I E
 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo    

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.  

 

Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Dyskusja publiczna: protokół


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (10/05/2017 12:14:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/05/2017 12:37:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 15:02:40)
Mosina, dnia 20 kwietnia 2017 r.
PP.6721.9.2012.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek                

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/242/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo, Rogalinek od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, 62-022 Rogalinek, ul. Kościelna 3 o godzinie 18.00.

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (21/04/2017 14:21:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/04/2017 14:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 13:59:22)
Mosina, dnia 20 kwietnia 2017 r.
PP.6721.1.2016.MS
PP.6721.2.2016.MS
PP.6721.3.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mosina              


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r., nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. oraz nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - miasto Mosina;
2)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - wieś Drużyna;
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Mosina - wieś Pecna

od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.


          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.         

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (21/04/2017 09:46:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/04/2017 10:05:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (12/06/2017 09:22:48)

Mosina, dnia 9 marca 2017 r.

 

PP.MS.7322-7/10

   

O B W I E S Z C Z E N I E

   o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w Krosinku  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
           
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/03/2017 13:23:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/03/2017 11:55:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (13/04/2017 13:18:00)
Mosina, dnia 31 stycznia 2017 r.
PP.6721.13.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 788 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/370/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/02/2017 08:17:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:46)
Mosina, dnia 31 stycznia 2017 r.
PP.6721.14.2016.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 788 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna, usytuowanych na północ od drogi powiatowej P3911 wraz z tą drogą, na zachód od działek o nr ewid.416/1, 434/4, 719, 301/2, 301 obręb Pecna, na północ od południowej granicy działki o nr ewid. 701 obręb Pecna i na północ od działki o nr ewid. 717 obręb Pecna na łącznym przedłużeniu granic w/w działek na działce o nr ewid. 734 obręb Pecna, na zachód od działek o nr ewid. 295, 294/1, 292, 291 obręb Pecna, na zachód od przedłużenia zachodniej granicy działek o nr ewid. 291 i 292 obręb Pecna poprzez działki o nr ewid. 289/1, 289/2, obręb Pecna, do działki o nr ewid. 288 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 285, 279 obręb Pecna do ulicy Sosnowej, wzdłuż ulicy Sosnowej do działki o nr ewid. 238/1 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 238/1, 224/1, 213/2, 199, 189/1 obręb Pecna, na zachód od wschodniej granicy działki o nr ewid. 190 obręb Pecna, na północ od południowej granicy działki o nr ewid. 192 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 112/3, 112/2, 112/1 obręb Pecna
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/02/2017 08:14:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/02/2017 08:46:08)
Mosina, dnia 4 stycznia 2017 r.
 

PP.6721.5.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

 o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka
i ulicy Łaziennej w Mosinie  

             
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 8 lutego 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.           

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.           

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 23 lutego 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (05/01/2017 14:02:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/01/2017 14:36:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:49:12)
Mosina, dnia 14 grudnia 2016 r.

PP.6721.4.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.                

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.            

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2017 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (22/12/2016 10:47:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/12/2016 11:09:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:48:14)
Mosina, dnia 30 listopada 2016 r.
 

PP.6721.4.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury              

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/419/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 9 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godzinie 18.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2017 r.     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (30/11/2016 14:05:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/12/2016 10:22:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (25/01/2017 14:50:30)
 
Mosina, dnia 21 października 2016 r.
PP.6721.4.2015.MS

 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.

 
                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 grudnia 2016 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (27/10/2016 12:24:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/10/2016 12:31:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/12/2016 11:57:36)
 
Mosina, dnia 4 października 2016 r.
PP.6721.3.2014.MS


 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo

 
                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 19 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (10/10/2016 09:18:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/10/2016 11:18:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (08/11/2016 11:13:35)
Mosina, dnia 14 września 2016 r.
PP.6721.5.2014.MS
O B W I E S Z C Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 28 września 2016 r. do dnia 21 października 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
          
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.
           
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (16/09/2016 11:03:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/09/2016 11:05:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/10/2016 08:03:26)
 

Mosina, dnia 13 lipca 2016 r.

PP.6721.5.2014.MS 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie


 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/422/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (13/07/2016 11:14:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/07/2016 09:01:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/08/2016 14:39:03)
Mosina, dnia 30 czerwca 2016 r.
 

PP.6721.8.2012.MS

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, 62-022 Mieczewo, ul. Szeroka 3 o godzinie 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.
 

Burmistrz Gminy Mosina
 


Projekt tekstu planu

Uzasadnienie

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (01/07/2016 14:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/07/2016 14:40:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/08/2016 14:35:52)

Mosina, dnia 7 kwietnia 2016 r.


PP.6721.8.2012.MS


 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 20 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, 62-022 Mieczewo, ul. Szeroka 3 o godzinie 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Projekt planu miejscowego

Uzasadnienie

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania projekt planu na środowisko


Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/04/2016 10:00:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (11/04/2016 15:16:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (10/05/2016 12:49:21)
Mosina, dnia 23 marca 2016 r.

PP.6721.7.2012.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgelewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 6 kwietnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu miejcowego

Projekt rysunku planu miejscowego

Prognoza oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny


Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (23/03/2016 15:03:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/03/2016 07:27:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (13/04/2016 09:45:16)
Mosina, dnia 12 lutego 2016 r.

PP.6721.2.2014.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego
i Leśmiana w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/421/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E - 59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt planu miejscowego
Projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (15/02/2016 16:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/02/2016 07:55:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (18/03/2016 11:44:45)
Mosina, dnia 25 listopada 2015 r.

PP.6721.7.2012.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgelewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 9 grudnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (26/11/2015 14:53:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (26/11/2015 14:56:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (30/12/2015 07:34:03)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.17.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/137/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:13:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:36:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:13:48)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.16.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/136/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:09:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:38:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:09:14)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.15.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/135/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, usytuowanych na południe od Kanału Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:01:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 14:01:40)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.14.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Kórnik - Mosina - Stęszew tj. ulicą Wiejską w Krosinku oraz ulicą M. Konopnickiej w Mosinie wraz z tą drogą, a Kanałem Mosińskim wraz z tym Kanałem.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:59:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:39:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:59:17)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.13.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ulicą Leśmiana i ulicą Śremską w Mosinie wraz z tymi ulicami.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:56:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:40:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:56:52)
Mosina, dnia 18 listopada 2015 r.

PP.6721.12.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki


 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XX/132/15 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego wsi oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Burmistrz Gminy Mosina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:53:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2015 14:41:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (19/11/2015 13:54:12)
PP.67271.39.2014.MS
Mosina, dnia 12 listopada 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Gminy Mosina w związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 listopada 2015 r. uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30.10.2015 r., znak: DOZ-OAiK-660.16.2015.ML [01/A/15], uchylająca w całości decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.2014 r., znak: PoWD.5140.1974.34.13R.2014, wpisującą do rejestru zabytków historyczny układ przestrzenny majątku ziemskiego Rogalin w miejscowości Rogalin, gmina Mosina, powiat poznański, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do tej decyzji - jednocześnie przekazująca ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Cała decyzja dostępna jest:
1. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, pok. 120,
2. u Pani Marii Witkowskiej, sołtysa wsi Rogalin;
3. na stronie internetowej Gminy pod adresem: http://www.mosina.pl/ - BIP - Organy Gminy - Burmistrz - obwieszczenia planistyczne - plany miejscowe.

Burmistrz Gminy Mosina

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Buśka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Buśka (17/11/2015 07:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/11/2015 08:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/11/2015 08:04:12)
Mosina, dnia 7 października 2015 r.


PP.6721.2.2014.MS


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego
i Leśmiana w MosinieNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/421/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E - 59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 21 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2015 r.

Burmistrz Gminy Mosina


Projekt planu miejscowego

Rysunek projektu planu miejscowego

Prognoza oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/10/2015 13:10:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (17/12/2015 10:34:33)
Mosina, dnia 7 października 2015r.


 

PP.6721.11.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XVIII/122/15 z dnia 24 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014 - 2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 9 listopada 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:16:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (13/10/2015 13:11:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/10/2015 12:16:34)
PP.6721.4.2014.MS
Mosina, dnia 16 września 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską, Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie dotyczące sporządzanego projektu, które odbędzie się dnia 7 października 2015 r.. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godz. 18.00. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta przez Radę Miejską w Mosinie dnia 29 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr LIX/419/14. Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały. Spotkanie dotyczyć będzie również kwestii kanalizacji sanitarnej i obecni na nim będą projektanci kanalizacji.

Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Buśka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Buśka (16/09/2015 13:22:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/09/2015 14:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/09/2015 14:17:02)
 

 

Mosina, dnia 13 maja 2015r.

PP.6721.4.2015.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o dostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr IX/47/15 z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica" oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014 - 2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (15/05/2015 10:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/05/2015 14:07:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (15/05/2015 10:20:36)
Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

PP.MS.7322-7/10


O B W I E S Z C Z E N I E


o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w KrosinkuNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 16.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (02/04/2015 10:33:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/04/2015 11:49:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/05/2015 07:50:33)
 
Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

PP.6721.13.2011.MS


O B W I E S Z C Z E N I E


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Rogalinie, 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 2 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (02/04/2015 10:29:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/04/2015 11:50:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/05/2015 07:48:05)
 

Mosina, dnia 16 stycznia 2015r.

PP.6721.9.2011.MS


 

O B W I E S Z C Z E N I E

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury


 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ulicą Gromadzką (drogą powiatową nr 2461P Gądki - Czapury), ulicą Spokojną (drogą gminną) wraz z tymi ulicami oraz ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2460P Poznań - Rogalinek) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 28 stycznia 2015r. do dnia 19 lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2015r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Czapury, ul. Poznańska 78 o godz. 17.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 marca 2015r.


Burmistrz Gminy Mosina
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (20/01/2015 07:06:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/01/2015 07:26:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (04/03/2015 07:49:12)
Mosina, dnia 11 grudnia 2014r.

 

PP.67271.39.2014.MSZ A W I A D O M I E N I E

           

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2014r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 z dnia 10 grudnia 2014r. nr Po-WD.5140.1974.34.13R.2014 (nr rejestru 945/Wlkp/A) w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego majątku ziemskiego Rogalin w miejscowości Rogalin, gmina Mosina, powiat poznański z adnotacją, iż ten egzemplarz przeznaczony jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Do przedmiotowej decyzji nie zostało załączone żadne zawiadomienie czy obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji, terminie i miejscu jej wyłożenia oraz pouczeniu o skutkach wpisu. Jednocześnie ze względu na fakt, iż przedmiotowa decyzja liczy 19 stron oraz 5 załączników graficznych, w tym 5 wieloformatowych oraz pięciostronicowe pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego (wyciąg) nie ma fizycznych możliwości wywieszenia jej w całości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Stąd też cała decyzja wraz z załącznikami dostępna jest:

 1. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 jako organu prowadzącego przedmiotowe postępowanie;
 2. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, pok. 120,
 3. u Pani Marii Witkowskiej, sołtysa wsi Rogalin;
 4. na stronie internetowej Gminy pod adresem: http://www.mosina.pl/ - BIP - Organy Gminy - Burmistrz - obwieszczenia planistyczne - plany miejscowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (12/12/2014 08:48:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/12/2014 13:50:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/12/2014 13:50:18)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (27/10/2014 13:04:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/10/2014 14:28:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/10/2014 14:28:45)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/07/2014 13:13:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/07/2014 13:32:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/07/2014 13:13:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:01:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:01:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/07/2014 09:52:43)

Mosina, dnia 16 czerwca 2014r.

PP.MS.7322-12/09


O B W I E S Z C Z E N I E


o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr LI/368/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009r., zmienionej uchwałą nr LXIV/444/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 3 lipca 2014r. do dnia 25 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2014r. w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, 62-022 Rogalinek, ul. Kościelna 3 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2014r.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (03/07/2014 09:20:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2014 08:38:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (03/07/2014 09:20:05)

Mosina, dnia 12 czerwca 2014r. 

PP.6721.13.2011.MS

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 26 czerwca 2014r. do dnia 18 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2014r. w Zespole Szkół w Rogalinie, 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 2 o godzinie 18.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2014r. 

Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (26/06/2014 07:57:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/06/2014 07:59:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (26/06/2014 07:57:52)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.5.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/422/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i ulicą Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz ulicą Łazienną w Mosinie.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:56:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:56:47)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.4.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/419/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:54:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:54:10)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.3.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/420/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminą oraz granicą administracyjną wsi.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:52:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:46:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:52:09)

Mosina, dnia 10 czerwca 2014r.

PP.6721.2.2014.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LIX/421/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław - Poznań oraz torami linii kolejowej E - 59 Wrocław - Poznań.
Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → numer sesji i jej data → numer uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:49:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/06/2014 08:45:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (11/06/2014 07:49:52)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/05/2014 07:50:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/05/2014 07:50:03)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.9.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXV/242/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. terenów lasów, terenów rolniczych oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi, na obszarze wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XXXV sesja RM z 29.11.2012r. → uchwała nr XXXV/242/12.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:18:58)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.8.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXV/243/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo tj. terenów lasów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi Mieczewo.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XXXV sesja RM z 29.11.2012r. → uchwała nr XXXV/243/12.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski
w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:10:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:10:24)

Mosina, dnia 29 kwietnia 2014r.

PP.6721.7.2012.MS

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XLVIII/322/13 z dnia 26 września 2013r., zmienionej uchwałą nr LII/356/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej , S. Lema, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie.

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2010-2014 → XLVIII sesja RM z 26.09.2013r i LII sesja RM z 28.11.2013r → uchwała nr XLVIII/322/13 i LII/356/13.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski
w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:06:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/05/2014 13:53:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (06/05/2014 09:06:32)

Mosina, dnia 28 marca 2014r.

PP.6720.4.2013.MS

  O B W I E S Z C Z E N I E  

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.     

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w terminie do dnia 5 maja 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 Burmistrz Gminy Mosina

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (31/03/2014 11:43:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (31/03/2014 15:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (31/03/2014 15:16:48)

Mosina, dnia 7 lutego 2014r.

PP.MS.7322-7/09


O B W I E S Z C Z E N I E

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2012r., poz. 647 z późn.zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz uchwały nr L/355/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009r, zmienionej uchwałą nr LXIV/446/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lutego 2014r. do 14 marca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2014r. o godzinie 17.30 w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, 61-160 Daszewice, ul. Piotrowska 4.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014r.


Burmistrz Gminy Mosina

Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko 

Protokół z dyskusji publicznej

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (20/03/2014 07:57:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/02/2014 14:40:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (20/03/2014 07:57:21)