logo
logo bip
Mosina, dnia 19 kwietnia 2018 r.

PP.6721.14.2015.MS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) oraz uchwały nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowiskood dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 23 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 8 czerwca 2018 r.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (19/04/2018 11:33:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/04/2018 11:46:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (29/05/2018 13:54:30)