logo
logo bip
Mosina, dnia 3 września 2018 r.
PP.6721.13.2016.MS  

O B W I E S Z C Z E N I E

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko        

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamiam ponownie o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXXVIII/370/16 z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą. 

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji i jej data → numer uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 26 października 2018 r.       

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.        

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne przed składaniem wniosków do planu, mające na celu przedstawienie przesłanek opracowania planu miejscowego oraz terenowo występujących uwarunkowań, które odbędzie się dnia 4 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godz. 18.00.

Burmistrz Gminy Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (03/09/2018 16:15:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/09/2018 16:37:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (02/11/2018 14:31:43)