logo
logo bip
Mosina, dnia 31 marca 2015 r.

PP.MS.7322-7/10


O B W I E S Z C Z E N I E


o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w KrosinkuNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 16.00 w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.


Burmistrz Gminy Mosina


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Protokół z dyskusji publicznej

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (02/04/2015 10:33:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/04/2015 11:49:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (07/05/2015 07:50:33)