logo
logo bip
Mosina, dnia 3 grudnia 2018 r.

PP.6721.3.2014.MS

   

O B W I E S Z C Z E N I E

  o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo              

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) oraz uchwały nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.         

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050 Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 11 lutego 2019 r.

Burmistrz  Gminy Mosina

Projekt tekstu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Dyskusja publiczna - protokół

Porównanie wariantów fragmentu planu miejscowego ze wszystkich III wyłożeń