logo
logo bip
Zarządzenia 2005
Zarządzenie Nr 3/05
z dnia 7 stycznia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:
                                                         § 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową
1.    dla celów zbycia działek, ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, ustalenia  wysokości opłaty planistycznej dla 350 działek ewidencyjnych,
2.    dla celów aktualizacji opłaty użytkowania wieczystego gruntów - dla 320 działek ewidencyjnych.
 w składzie:
 
1. Bogdan Robakowski - Przewodniczący
2. Stanisław Dębiec - członek
2. Elżbieta Kaczmarek - Członek
4. Michał Popławski  -  Członek
 
                                                        § 2.
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
                                                        § 3.
 
Komisja przedłoży opinię nt. najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
                                                        § 4.
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z  oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/01/2005 14:29:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:56:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:18:39)