logo
logo bip
Zarządzenia 2005
ZARZĄDZENIE NR 59/2005/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2005 r.
 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 marca 2005 dotyczącego zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Traci moc zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 marca 2005 dotyczące zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Bączyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (24/10/2005 15:54:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:21:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:26:58)