logo
logo bip
Zarządzenia 2005

Zarządzenie nr 75/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie zmiany obowiązującej,
określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości,
pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare”.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 4145) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że konsultacje w sprawie zmiany obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare” zostaną przeprowadzone w dniach od 5 do 8 grudnia 2005 r.

 

§ 2.

  1. Postanawia się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare na listach zawierających: pytanie w brzmieniu: “Czy Pan/i jest za zmianą obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare”?”, nazwisko i imię, adres, nr PESEL oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią twierdzącą o brzmieniu “tak” lub przeczącą o brzmieniu “nie” na wyżej wymienione pytanie, pieczęć Burmistrza Gminy Mosina.
  2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Sołectwa Dymaczewo Stare i w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone co najmniej 18 lat.

 

§ 3.

Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Sekretarz Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Stare w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Stare w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (22/11/2005 09:41:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:25:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:23:05)