logo
logo bip
Zarządzenia 2005
ZARZĄDZENIE NR 88 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2005r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Inwestycji w składzie:
  1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
  2. Wojciech Górny- członek
  3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Bączyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/02/2006 08:50:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:10:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:21:21)