logo
logo bip
Zarządzenia 2007
Zarządzenie Nr 0151/94/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 67/7 obr. Czapury ark. mapy 10, o powierzchni 240 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19351
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Elżbieta Kaczmarek (27/06/2007 09:52:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:49:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 08:31:30)